Wydział Nauk o Zdrowiu

Nostryfikacje - Wydział Nauk o Zdrowiu

PIELĘGNIARSTWO

POŁOŻNICTWO

FIZJOTERAPIA

RATOWNICTWO MEDYCZNE

ZDROWIE PUBLICZNE 

 

Przyjmowanie dokumentów:

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

ul. Kazimierza Bartla 5, 51-618 Wrocław

Joanna Majcher

pokój nr 116

tel.: 71 784 18 09

e-mail: joanna.majcher@umw.edu.pl

Dokumenty należy składać od wtorku do piątku,

w godzinach 10:00 - 14:00.

Dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

 

DOKUMENTY:
Osoba ubiegająca się o nostryfikację dyplomu składa wniosek , który zawiera:

 1. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację dyplomu uzyskanego za granicą;

 2. pełną nazwę nabytych za granicą kwalifikacji lub tytułu zawodowego;

 3. datę wydania dyplomu;

 4. nazwę instytucji, która wydała dyplom;

 5. nazwę państwa, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa instytucja, która wydała dyplom;

 6. nazwę świadectwa lub dyplomu, na podstawie którego osoba ubiegająca się o nostryfikację dyplomu uzyskanego za granicą została przyjęta na studia zakończone wydaniem tego dyplomu, datę wydania świadectwa lub dyplomu, nazwę instytucji, która wydała świadectwo lub dyplom, oraz nazwę państwa, w którego systemie szkolnictwa działa instytucja, która wydała świadectwo lub dyplom.

 Do wniosku dołącza się:

 1. dyplom ukończenia studiów;

 2. dokumenty umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów, w szczególności: kopie dokumentów pozwalających ocenić przebieg i czas trwania studiów (suplement do dyplomu, wykaz przedmiotów i ocen, indeks lub inny dokument, który zawiera podział toku studiów na przedmioty, wskazuje liczbę godzin zajęć z danego przedmiotu z podziałem na zajęcia praktyczne, teoretyczne i ćwiczenia) oraz zawierających informację czy dany przedmiot zakończony został egzaminem, zaliczeniem bądź zaliczeniem na ocenę;

 3. świadectwo, dyplom lub inny dokument, stanowiący podstawę przyjęcia na studia;

 4. oświadczenie kandydata do nostryfikacji o miejscu i dacie urodzenia;

 5. życiorys w języku polskim;

 6. apostille (dotyczy dyplomów wydanych przez instytucje działające w systemie edukacji państw będących stroną konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzony w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938, 939) i/lub legalizacja dyplomu dokonana przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym został uzyskany dyplom, lub przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne państwa, w którego systemie edukacji działała instytucja, która wydała dyplom;

 7. w przypadku działania przez pełnomocnika, pełnomocnictwo poświadczone notarialnie. Jeżeli pełnomocnikiem wnioskodawcy jest adwokat lub radca prawny (tzn. pełnomocnik profesjonalny), to on sam poświadcza pełnomocnictwo,

 8. dowód opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego.

Dokumenty, o których mowa w 1-3, mogą być złożone w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez uczelnię nostryfikującą.


OPŁATA

 • Warunkiem rozpoczęcia postępowania nostryfikacyjnego jest okazanie potwierdzenia dokonania opłaty za nostryfikację dyplomu.

 • Całkowity koszt postępowania nostryfikacyjnego (porównanie programu nauczania oraz zaliczenie egzaminów) wynosi 4685,00 zł.

 • Opłata jest jednorazowym kosztem, który ponosi kandydat w związku z przeprowadzeniem postępowania nostryfikacyjnego. 

 • Opłata jest wnoszona niezależnie od wyniku postępowania nostryfikacyjnego.

 • W przypadku trudnej sytuacji materialnej wnioskodawcy, Dziekan na wniosek wnioskodawcy może obniżyć wysokość lub zwolnić kandydata  z opłaty.

 • Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Uczelni https://www.umw.edu.pl/pl/kontakt

 

UWAGA
Informację w sprawie zaliczania ewentualnych różnic programowych tj. o liczbie, charakterze i formie egzaminów, kandydat uzyska dopiero po złożeniu kompletnej dokumentacji i rozpatrzeniu wniosku przez Dziekana Wydziału (po dokonaniu porównania: programu studiów, efektów kształcenia, nadanych uprawnień oraz czasu trwania studiów).