Informacje ogólne dla studentów - Aktualności

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Aktualności

UWAGA  STUDENCI,

DOM STUDENCKI BLIŹNIAK BĘDZIĘ ZAMKNIĘTY W ROKU AKADEMICKIM 2024/2025 Z POWODU REMONTU

NOWE WNIOSKI O PRZYZNANIE MIEJSCA W DS.JUBILATKA

NOWE ZASADY I KRYTERIA PRZYDZIAŁU MIEJSC W DOMU STUDENCKIM JUBILATKA:

O przyznaniu miejsca w domu studenckim decyduje liczba uzyskanych punktów. Punkty przyznaje się, uwzględniając następujące kryteria:

1) sytuacja materialna – udokumentowana wysokość dochodu na jednego członka rodziny za rok poprzedzający złożenie wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim (szczegółowe zasady udokumentowania dochodu określa załącznik nr 3 „Regulaminu świadczeń dla studentów UMW od roku akademickiego 2019/2020”)  

- od 0 do 100 pkt:

dochód do 600 zł – 100 pkt

dochód od 601 zł do 1250 zł -80 pkt

dochód od 1251 zł do 1600 zł – 60 pkt

dochód od 1601zł  do 2000 zł– 40 pkt

dochód od 2001 zł do 2500 zł – 20 pkt

dochód od 2501 zł do 5000 zł – 10 pkt

dochód od 5001 zł – 0 pkt.

brak udokumentowania dochodu 0 pkt

Wysokość dochodu zaokrągla się w dół do pełnej złotówki.

2) odległość miejsca stałego zamieszkania od Uczelni (wyb. L. Pasteura 1,  50-367 Wrocław) - od 0 do 40 pkt:

odległość do 70 km – 0 pkt

odległość od 71 km do 100 km – 10 pkt

odległość od 101 km do 1000 km – 30 pkt

odległość od 1001 km – 40 pkt

Odległość zaokrągla się w dół do pełnego kilometra.

3) stopień niepełnosprawności potwierdzony orzeczeniem właściwego organu:

stopień znaczny – przyznanie miejsca

stopień umiarkowany – 30 pkt

stopień lekki – 20 pkt

brak udokumentowania 0 pkt

4) otrzymywanie stypendium rektora lub stypendium ministra w poprzednim roku akademickim – 10 pkt

5) udokumentowana działalność w samorządzie studentów lub organizacjach studenckich w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który został złożony wniosek o miejsce w domu studenckim (uwzględniane jest jedno, najwyżej punktowane osiągnięcie):

- pełnienie funkcji przewodniczącego samorządu, opiekuna organizacji studenckiej – 20 pkt

- pełnienie funkcji członka organizacji lub samorządu studenckiego – 10 pkt

- brak udokumentowania 0 pkt

6) Rodzeństwo studiujące na UMW – 30 pkt

7) Małżeństwo studiujące na UMW (należy przedłożyć do wglądu odpis aktu małżeństwa) – 30 pkt

8) Student/doktorant z dzieckiem (tylko pokój jednoosobowy) – 30 pkt

Dokumenty potwierdzające dochód:

1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie za poprzedni rok kalendarzowy podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ze składkami na Ubezpieczenia Społeczne i Zdrowotne- dotyczy: wnioskodawcy, rodziców, pełnoletniego uczącego się rodzeństwa (każdy członek rodziny, który ukończył 18 rok życia jest zobowiązany przedłożyć oddzielne zaświadczenie; dotyczy również osób, którym przysługuje prawo wspólnego rozliczania się).

2. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nieosiąganiu dochodu - dotyczy: wnioskodawcy, rodziców, pełnoletniego uczącego się rodzeństwa (w przypadku nieosiągania żadnych dochodów student oraz każdy z członków jego rodziny, który ukończył 18 rok życia, składa zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o nieosiąganiu dochodu),

3. Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych - dotyczy: wnioskodawcy, rodziców, pełnoletniego uczącego się rodzeństwa.

4. Zaświadczenia z ZUS lub KRUS zawierające informację o wysokości zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym 2023 - dotyczy wnioskodawcy, rodziców, pełnoletniego uczącego się rodzeństwa (każdy członek rodziny, który uzyskał dochody 2022 roku).

5. Cudzoziemcy: pracujący w Polsce jak pkt.1, pracujący za granicą RP Zaświadczenie z właściwego Urzędu lub od pracodawcy o dochodach za poprzedni rok (2023), (każdy członek rodziny, który ukończył 18 rok życia jest zobowiązany przedłożyć oddzielne zaświadczenie)

UWAGA:

Brak załączonego udokumentowania dochodu - 0 punktów

Komisja nie wzywa do uzupełnienia dokumentów

 

Studenci pobierający stypendium socjalne w roku akademickim 2023/2024 nie muszą dokumentować dochodu

 

Wnioski o przyznanie miejsca na rok akademicki 2024/2025 składają tylko studenci/doktoranci Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 

Informujemy, że Wnioski o miejsce w domach studenckich można składać w następujących terminach:

od 10.06.2024-15.07.2024 Wniosek o miejsce na rok akademicki

od 01.06.2024-15.06.2024 Wniosek na okres wakacji

(kandydaci na studia od 01.08.2024 do 30.08.2024)

Wypełniony Wniosek należy złożyć osobiście lub wysłać pocztą listem poleconym na adres:

Biuro Obsługi Studentów

ul. Wojciecha z Brudzewa 12

51-601 Wrocław

Wnioski do pobrania:

https://www.umw.edu.pl/pl/kierunek-lekarski/formularze-domy

 

Rules for allocating places for the academic year 2024/2025

The number of points obtained determines the granting of a place in the SD. Points are awarded taking into account the following criteria:

1) financial situation – documented income per family member for the year preceding the application for a place in the student dormitories (detailed rules for documenting income are specified in Annex No. 3 of the "Regulations for Student Benefits at Wroclaw Medical University from the academic year 2019/2020")

- from 0 to 100 points:

income up to PLN 600 – 100 points

income from PLN 601 to PLN 1,250 -80 points

income from PLN 1,251 to PLN 1,600 – 60 points

income from PLN 1,601 to PLN 2,000 – 40 points

income from PLN 2,001 to PLN 2,500 – 20 points

income from PLN 2,501 to PLN 5,000 – 10 points

income from PLN 5,001 – 0 points

no documentation of income 0 points

The amount of income is rounded down to the nearest whole złoty.

2) distance of the place of permanent residence from the University (wyb. L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław) - from 0 to 40 points:

distance up to 70 km – 0 points

distance from 71 km to 100 km – 10 points

distance from 101 km to 1000 km – 30 points

distance from 1001 km – 40 points

Distance is rounded down to the nearest whole kilometre.

3) level of disability confirmed by a certificate of the competent authority:

severe – granting a place

moderate – 30 points

light – 20 points

no documentation 0 points

4) receiving a Rector's scholarship or a Minister's scholarship in the previous academic year - 10 points

5) documented activity in the Student Government or student organizations in the academic year preceding the academic year for which the application for a place in a student dormitory was submitted (one, highest-scoring achievement is taken into consideration):

- serving as Chairperson of the Student Government, advisor of a student organization - 20 points

- serving as a member of an organization or the Student Government - 10 points

- no documentation 0 points

6) Siblings studying at Wroclaw Medical University – 30 points

7) A married couple studying at Wroclaw Medical University (a copy of the marriage certificate must be submitted for inspection) – 30 points

8) Student/PhD student with a child (single room only) – 30 points

 

Documents confirming income:

1. Certificate from the Tax Office on income for the previous year subject to personal income tax with Social Security and Health Insurance contributions - applies to: the applicant, parents, adult siblings studying (each family member over 18 years of age is obliged to submit a separate certificate; also applies to persons who have the right to file jointly).

2. Certificate from the Tax Office on no income - applies to: the applicant, parents, adult siblings (if they do not earn any income, the student and each of their family members who are over 18 years of age submit a certificate from the Tax Office on no income),

3. Declaration of untaxed income - applies to: the applicant, parents, adult siblings studying.

5. Foreigners: working in Poland as point 1, working abroad of the Republic of Poland. Certificate from the competent office or employer about income for the previous year (2023), (each family member over 18 years of age is obliged to submit a separate certificate)

ATTENTION:

No income documentation attached - 0 points

The Commission does not request additional documents

Students receiving a social scholarship in the 2023/2024 academic year do not have to document their income

Applications for a place for the 2024/2025 academic year are submitted only by students/doctoral students of the Medical University of Wrocław

We would like to inform you that applications for a place in student dormitories can be submitted on the following dates:

from 10/06/2024-15/07/2024 Application for a place for the academic year

from 01/06/2024-15/06/2024 Application for the holiday period

(candidates for studies from 01/08/2024 to 30/08/2024)

The completed Application must be submitted in person or sent by registered mail to the following address:

Student Services Office street

Wojciecha z Brudzewa 12

51-601 Wrocław 

Applications for academic year 2024/2025

 

 

Uwaga mieszkańcy od 01.02.2024r. zmiana opłat za zamieszkanie w domach studenckich.

NOWE OPŁATY:

https://www.umw.edu.pl/pl/zarzadzenia/zarzadzenia-rektora/2024/nr-13xvi…