Informacje ogólne dla studentów - Aktualności

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Aktualności

KWATEROWANIE NA ROK AKADEMICKI 2023/2024

Informujemy, że kwaterowanie odbywać się będzie w dniach:
28/09/2023 w godzinach 10:00-17:00  (przerwa 13-14)
29/09/2023 w godzinach 10:00-17:00 (przerwa 13-14)
30/09/2023 w godzinach 9:00-18:00 (przerwa 12-13)
01/10/2023 w godzinach 9:00-16:00 (przerwa 12-13)

Osoby, które już mieszkały w akademiku muszą dokonać opłaty za miesiąc październik i ewentualne doby wrześniowe (aktualne ceny dostępne są na stronie internetowej:
https://www.umw.edu.pl/pl/kierunek-lekarski/oplaty-domy)
Osoby, które wpisały we wniosku numer pokoju a nie dokonają opłaty w terminie do 25.09.2023 zostaną przydzielone do pokoju wybranego przez administrację.
Osoby, które będą pierwszy raz mieszkały w akademiku otrzymają numer konta w dniu kwaterowania i dokonają opłaty w terminie do 3 dni od daty zakwaterowania.

Osoby, które będą kwaterowac się w późniejszym terminie tj. po 01.10.2023 muszą o tym fakcie poinformować mailowo administrację (w przeciwnym razie utracą miejsce)

anna.kardela@umw.edu.pl

kamila.kaluzna@umw.edu.pl

 

ACCOMMODATION FOR THE ACADEMIC YEAR 2023/2024

We would like to inform you that the check-in will take place on:
28/09/2023 between 10:00-17:00  (break 13-14)
29/09/2023 between 10:00-17:00 (break 13-14)
30/09/2023 between 9:00-18:00 (break 12-13)
01/10/2023 between 9:00-16:00 (break 12-13)
People who have already lived in a dormitory must pay for the month of October and possible September days (current prices are available on the website:
https://www.umw.edu.pl/pl/kierunek-lekarski/oplaty-domy)
Persons who entered the room number in the application and do not pay the fee by September 25, 2023 will be assigned to a room selected by the administration.
Persons who will be staying in the dormitory for the first time will receive an account number on the day of moving in and make the payment within 3 days from the date of moving in.
Persons who will check in at a later date, i.e. after October 1, 2023, must inform the administration by e-mail (otherwise they will lose their place):

anna.kardela@umw.edu.pl

kamila.kaluzna@umw.edu.pl

 

 

SZANOWNI STUDENCI,

INFORMUJEMY, ŻE WNIOSKI O AKADEMIK NALEZY ZŁOŻYĆ (OSOBIŚCIE LUB LISTEM POLECONYM) NA ADRES:

BIURO OBSŁUGI STUDENTÓW

UL. WOJCIECHA Z BRUDZEWA 12

51-601 WROCŁAW

DO 30 SIERPNIA 2023

UWAGA STUDENT MOŻE ZŁOŻYĆ TYLKO JEDEN WNIOSEK

INFORMACJA O PRZYJĘCIU DO AKADEMIKA BĘDZIE WYSYŁANA NA ADRES E-MAIL (STUDENCKI) PO KOMISJI 6 WRZEŚNIA 2023

POKOJE DWUOSOBOWE W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI PRZYZNAWANE SĄ OSOBĄ, KTÓRE SPEŁNIAJĄ PRZYNAJMNIE JEDNO Z PONIŻSZYCH KRYTERIÓW I ZŁOŻĄ KOMPLETNY WNIOSEK (DOŁĄCZĄ STOSOWNE ZAŚWIADCZENIE)

Student lub doktorant czynnie działający w organizacjach studenckich

Małżeństwo

Student lub doktorant z dzieckiem

Rodzeństwo studiujące

Student lub doktorant ze szczególnymi potrzebami (osoby z niepełnosprawnością)

Student lub doktorant ze szczególnymi potrzebami (osoby z niepełnosprawnością) wraz z asystentem

WNIOSKI DO POBRANIA:

https://www.umw.edu.pl/pl/kierunek-lekarski/formularze-domy

tel. 71 348 42 32 

e-mail: kamila.kaluzna@umw.edu.pl

             anna.kardela@umw.edu.pl

 

DEAR STUDENTS,

PLEASE NOTE THAT APPLICATIONS SHOULD BE SUBMITTED (PERSONALLY OR BY REGISTERED LETTER) TO:

STUDENT SERVICE OFFICE

UL. WOJCIECHA Z BRUDZEWA 12

51-601 WROCLAW

 UNTIL AUGUST 30, 2023

NOTE A STUDENT MAY SUBMIT ONLY ONE APPLICATION

INFORMATION ABOUT ADMISSION TO THE DORMITORY WILL BE SENT TO THE EMAIL ADDRESS (STUDENT) AFTER 6.09.2023

DOUBLE ROOMS WILL FIRST BE AWARDED TO A PERSON WHO MEET AT LEAST ONE OF THE FOLLOWING CRITERIA AND SUBMIT A COMPLETE APPLICATION (THE APPROPRIATE CERTIFICATE ATTACHED)

Student or PhD student actively working in student organizations

Marriage Student

Student with a child

Siblings studying Student

Student with special needs (people with disabilities)

Student or doctoral student with special needs (people with disabilities) with an assistant

APPLICATIONS TO DOWNLOAD:

https://www.umw.edu.pl/pl/kierunek-lekarski/formularze-domy

tel. 71 348 42 32 

e-mail: kamila.kaluzna@umw.edu.pl

             anna.kardela@umw.edu.pl