Przewodnik po stypendiach

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Przewodnik po stypendiach

Szanowni Studenci!

Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu tutaj

Wzór odwołania do Odwoławczej Komisji Stypendialnej - pobierz

NAJWAŻNIEJSZE informacje o poszczególnych świadczeniach dla studentów znajdują się w poniższych odnośnikach

Stypendium socjalne
Stypendium Rektora
Stypendium dla osób niepełnosprawnych
Zapomoga

Stypendium Ministra

W związku z dużą liczbą zapytań prosimy o uważne czytanie i wypełnianie wniosków stypendialnych w szczególności pozycji dotyczących okresów studiowania:

- w punkcie 7 oświadczenia dla studenta: oświadczam, że do dnia złożenia wniosku studiowałem/am  - należy wpisać tu wszystkie uczelnie w których rozpoczęli Państwo studia, nawet te które trwały jeden miesiąc

- w punkcie 8 oświadczenia dla studenta: oświadczam, że do dnia złożenia wniosku ukończyłam/em następujące studia: wpisujemy tu ukończenie wszystkich kierunków nawet tych w naszej uczelni.

Powyższe stanowi podstawę do obliczenia łącznego okresu studiowania podczas którego zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce przysługuje możliwość otrzymania stypendiów.
Przypominamy, że w każdym wniosku podpisujecie Państwo oświadczenie o prawdziwości podanych danych.

Każdy student może ubiegać się o świadczenia w następujących terminach porządkowych:

1) stypendium socjalne, stypendium dla niepełnosprawnych oraz stypendium Rektora - do dnia 16 października należy złożyć wniosek poprzez Wirtualną Uczelnię, a podpisany wydruk dostarczyć do właściwego dziekanatu;

2) wniosek o zapomogę - niezwłocznie po zaistnieniu trudnej sytuacji życiowej.


Wykaz pracowników obsługujących świadczenia dla studentów w poszczególnych Dziekanatach znajduje się tutaj.


UWAGA! Student, otrzymujący świadczenia, zobowiązany jest do poinformowania członka KS/OKS o wszelkich zmianach mogących mieć wpływ na przyznane świadczenie, na przykład: zmiana numeru rachunku bankowego, danych osobowych, sytuacji materialnej, składu rodziny. Zmiany należy zgłosić w terminie 14 dni od ich zaistnienia, poprzez złożenie nowego wniosku, uzupełnionego tylko o dane, które uległy zmianie. Skutki niewykonania tego obowiązku obciążają studenta.

BARDZO WAŻNE !
W przypadku dokumentów przedłożonych w języku obcym, wymagane dokumenty należy dostarczyć również w wersji przetłumaczonej na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Każde stypendium jest oddzielnym świadczeniem i nie wyklucza możliwości pobierania innego. Jeśli więc spełniasz wymagane kryteria, możesz otrzymywać wszystkie stypendia równocześnie, jednak pamiętaj, że możesz je pobierać tylko na jednym wskazanym przez Ciebie kierunku.


Pamiętaj, że nie możesz ubiegać się o stypendia jeżeli studiujesz dłużej niż:

na jednolitych studiach magisterskich - 12 semestrów (wyjątek stanowią studia, które trwają 11 lub 12 semestrów - wówczas okres ten zostaje wydłużony do 14 semestrów)

na studiach pierwszego stopnia - 9 semestrów

na studiach drugiego stopnia - 7 semestrów

- jednak łączny okres pobierania stypendium na studiach pierwszego i drugiego stopnia wynosi łącznie 12 semestrów

 oraz jeśli jesteś magistrem, magistrem inżynierem lub masz tytuł równorzędny, a także, gdy posiadasz tytuł licencjata, inżyniera lub równorzędny, gdy podejmujesz znów studia pierwszego stopnia. 

Uwaga! Do puli semestrów wliczają się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

 


Wnioski należy składać poprzez Wirtualną Uczelnie - logując się i korzystając z przycisku "wnioski stypendialne" w zakładce "wnioski".

Na rok akademicki 2023/2024 złożony i wygenerowany wniosek z systemu należy obowiązkowo złożyć we właściwym Dziekanacie wraz z kompletem dokumentów do 16 października 2023 r.

Poniżej znajdują się przewodniki po systemie do składania wniosków stypendialnych