Stypendium rektora

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Stypendium rektora

Wnioski należy składać poprzez Wirtualną Uczelnie - logując się i korzystając z przycisku "wnioski stypendialne" w zakładce "wnioski". Pamiętaj studencie – wniosek możesz złożyć, gdy jesteś wpisany na semestr zimowy.

Złożony i wygenerowany wniosek z systemu należy obowiązkowo złożyć we właściwym Dziekanacie wraz z kompletem dokumentów do 16 października 2023 r. W przypadku niedotrzymania tego terminu wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.

 

Regulamin świadczeń dla studentów znajdziesz  tutaj

Wysokość stypendium Rektora w roku akademickim 2023/2024 - 800 zł

Instrukcja składania wniosków dostępna tutaj


UWAGA !!!
WYSOKOŚĆ ŚREDNIEJ - STYPENDIUM REKTORA

Średnia ocen uprawniająca do otrzymania stypendium Rektora w roku akademickim 2023/2024 wynosi 4.0, natomiast wymagana minimalna liczba punktów nie zmienia się i pozostaje na poziomie 21 pkt.


NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE - STYPENDIUM REKTORA


Kto może ubiegać się o stypendium Rektora?

1. Studenci Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu:
Stypendium Rektora może otrzymać student co najmniej II roku studiów I stopnia, jednolitych magisterskich oraz studenci rozpoczynający studia II stopnia, który w minionym roku akademickim:
a) uzyskał wyróżniające wyniki w nauce (tzn. średnia ocen uzyskanych przez studenta nie jest niższa niż 4.0 -średnią ocen za poprzedni rok studiów oblicza się, jako średnią arytmetyczną wszystkich ocen z egzaminów zdawanych we wszystkich terminach, wyliczoną do drugiego miejsca po przecinku, jeżeli kolejna cyfra jest równa lub większa od 5, to średnią ocen zaokrągla się w górę, z uwzględnieniem ocen z przedmiotów stanowiących różnice programowe),
b) posiada osiągnięcia naukowe lub
c) posiada osiągnięcia artystyczne lub
d) posiada osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie, co najmniej na poziomie krajowym

2) Studenci przyjęci na pierwszy rok studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich:
Stypendium Rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, na podstawie złożonego wniosku o przyznaniu stypendium Rektora, który jest:
1) laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
2) medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Studenci rozpoczynający studia II stopnia: średnią ocen dla studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz dla studentów kierunku Farmacja, którzy odbywają praktykę po obronie pracy dyplomowej, oblicza się na podstawie średniej ocen z egzaminów zdawanych we wszystkich terminach na ostatnim roku studiów, z wyłączeniem ocen za praktykę zawodową, pracę dyplomową i egzamin dyplomowy.
Student, który uzyskał zgodę na przeniesienie z innej uczelni i student pierwszego roku studiów drugiego stopnia do wniosku o stypendium dołącza wykaz ocen z poprzedniego roku studiów, potwierdzony przez dziekanat wydziału uczelni, na której ukończył studia lub z której się przeniósł.

Student, który studiował w ramach programu Erasmus, Mostum lub innych programów wymiany studenckiej, może ubiegać się o stypendium Rektora na podstawie ocen, które uzyskał w trakcie realizacji tych programów. Przy obliczaniu średniej ocen bierze się pod uwagę oceny z przedmiotów zakończonych egzaminem, które nie są nadprogramowe i pokrywają się z programem nauczania w danym roku w Uczelni macierzystej. Stypendium wypłacane jest według kryteriów obowiązujących w Uczelni macierzystej. W przypadku, gdy student po powrocie z programu na Uczelnię ma do zrealizowania różnice programowe w zakresie przedmiotów, które kończą się egzaminem, oceny uzyskane z tych przedmiotów będą wliczane do średniej ocen w kolejnym roku akademickim
 

Kiedy i gdzie złożyć wniosek o przyznanie stypendium Rektora?

Złożony wniosek o przyznanie stypendium Rektora poprzez WU, powinien zostać wygenerowany i podpisany  a następnie wraz z udokumentowanymi osiągnięciami (np. zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy) dostarczony do właściwego dziekanatu w terminie do 16 października 2023 roku.

Upoważnienie - jeżeli wnioskodawca nie może dokonywać wszelkich czynności związanych z ubieganiem się o świadczenie, może upoważnić inną osobę do tych czynności.

Student pierwszego roku, będący laureatem olimpiady międzynarodowej, laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski, wraz z wnioskiem, składa zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata, finalisty lub medalisty w roku złożenia egzaminu maturalnego składa we właściwym dziekanacie w terminie do 16 października 2023 roku.

 

Ile wynosi minimalna liczba punktów wymagana do ubiegania się o stypendium Rektora?

Minimalna liczba punktów wymagana do ubiegania się o stypendium Rektora wynosi 21.

Ile wynosi maksymalna liczba punktów, którą student może łącznie otrzymać za osiągnięcia?

Student pierwszego roku, będący laureatem olimpiady międzynarodowej, laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski, którzy złożyli wnioski o przyznanie stypendium Rektora otrzymują maksymalną możliwą do uzyskania liczbę punktów.

Student może łącznie otrzymać za osiągnięcia 50 punktów, zgodnie z tabelą poniżej.

Lp.

Rodzaj osiągnięć

Maksymalna liczba punktów

 1.  

Średnia ocen

25 pkt

 1.  

Osiągnięcia naukowe

12 pkt

 1.  

Osiągnięcia sportowe

8 pkt

 1.  

Osiągnięcia artystyczne

5 pkt


Punkty uzyskane z poszczególnych rodzajów osiągnięć sumuje się, co stanowi podstawę do sporządzenia listy rankingowej. 
Listę rankingową sporządza się dla wszystkich studentów na danym kierunku z podziałem na lata studiów. Przy sporządzaniu listy rankingowej bierze się pod uwagę jedynie studentów, którzy złożyli wniosek o przyznanie stypendium Rektora.
Punkty ze średniej ocen do stypendium Rektora oblicza się, jako średnią ważoną, to jest średnią ocen pomnożoną przez 5.

Wykaz osiągnięć naukowych

Stypendium Rektora z tytułu posiadania osiągnięć naukowych może otrzymać student, który w poprzednim roku akademickim (to jest od 1 października do 30 września danego roku) uzyskał osiągnięcia naukowe.
Wykaz osiągnięć naukowych, za które można uzyskać punkty, określa poniższa tabela (student może otrzymać maksymalnie 12 pkt, niezależnie od liczby osiągnięć):

Lp.

Wykaz osiągnięć naukowych

Liczba punktów

1)

Udział w projekcie grantu naukowego:

a) kierownictwo grantu:

- międzynarodowego

- krajowego

b) udział w grancie:

             - międzynarodowym

             - krajowym

 

 

12 pkt

12 pkt

 

10 pkt

8 pkt

2)

Autorstwo lub współautorstwo publikacji obcojęzycznej
lub polskojęzycznej:

 1. artykułów w czasopismach naukowych wymienionych w wykazie opublikowanym w komunikacie MNiSW Ministerstwa Nauki
  i Szkolnictwa Wyższego lub recenzowanych czasopismach zagranicznych*;

 2. artykułów w recenzowanym czasopiśmie naukowym niewymienionym w wykazie MNiSW*

 3. książki, monografii lub rozdziału książki o charakterze naukowym posiadającej nr ISBN (z wyłączeniem książek zawierających streszczenia artykułów naukowych)

*Artykuły naukowe przyjęte w okresie od 1 października do 30 września w roku akademickim poprzedzającym rok, w którym student wnioskuje o stypendium (dotyczy studentów: jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia – od II roku; studiów drugiego stopnia –od I roku). Dana publikacja może zostać zgłoszona tylko jeden raz w trakcie trwania studiów).

 

obcojęzycznej – 6 pkt

polskojęzycznej – 5 pkt

 

3)

Otrzymanie nagrody/wyróżnienia za pracę prezentowaną na konferencji naukowej: międzynarodowej lub krajowej, (indywidualnie bądź zespołowo,  jeśli za daną pracę student nie uzyskał punktów zgodnie z rubryką 5 tabeli)

międzynarodowej – 6 pkt

 krajowej – 5 pkt

 

4)

Otrzymanie nagrody lub wyróżnienia w konkursach o charakterze naukowym o zasięgu międzynarodowym lub krajowym.

międzynarodowym–6 pkt

krajowym – 5 pkt

5)

Autorstwo lub współautorstwo pracy wygłoszonej na konferencji naukowej, potwierdzone certyfikatem uczestnictwa w konferencji (jeśli za daną pracę student nie uzyskał punktów zgodnie z rubryką               3 tabeli):

 • za autorstwo jednej wygłoszonej pracy

 • za autorstwo wygłoszonych wielu różnych prac

za jedną pracę - 1 pkt


za dwie prace - 2 pkt

 

za trzy i więcej prac –
3 pkt.

 

6)

Praca w komitecie naukowym konferencji naukowej, potwierdzona przez organizatora konferencji.

1 pkt

7) Średnia ocen wynosząca 5.0 5 pktWykaz osiągnięć sportowych

Stypendium Rektora z tytułu posiadania wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym może otrzymać student, który w poprzednim roku akademickim (to jest od 1 października do 30 września) uzyskał wysokie wyniki sportowe (indywidualnie lub zespołowo).
Wykaz osiągnięć sportowych, za które można uzyskać punkty, określa tabela poniżej (student może maksymalnie otrzymać 8 pkt, niezależnie od liczby osiągnięć i miejsc medalowych):

Lp.

Wykaz osiągnięć sportowych, w tym paraolimpijskich

Liczba punktów

 1.  

Udział w kadrze narodowej podczas igrzysk olimpijskich
lub paraolimpijskich

8 pkt

 1.  

I-V miejsce w: uniwersjadach, mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, w tym paraolimpijskich

7 pkt

 

 1.  

I-III miejsce w mistrzostwach Polski, w tym paraolimpijskich

6 pkt

 1.  

I-III miejsce w Akademickich Mistrzostwach Polski, w tym paraolimpijskich

5 pkt

 1.  

I-III miejsce w Mistrzostwach Polski Uczelni Medycznych, w tym paraolimpijskich

4 pkt


Wykaz osiągnięć artystycznych

Stypendium Rektora z tytułu posiadania osiągnięć artystycznych może otrzymać student, który w poprzednim roku akademickim (to jest od 1 października do 30 września) uzyskał osiągnięcia artystyczne (indywidualnie lub zespołowo).
Wykaz osiągnięć artystycznych, za które można uzyskać punkty, określa poniższa tabela (student może otrzymać maksymalnie 5 pkt, niezależnie od liczby osiągnięć):

Wykaz osiągnieć artystycznych

Liczba punktów

Otrzymanie nagrody/wyróżnienia w konkursach, przeglądach, festiwalach o zasięgu:

międzynarodowym

5 pkt

krajowym o zasięgu ogólnopolskim

4 pkt

Do osiągnięć branych pod uwagę przy wyliczeniu punktów uprawniających do otrzymania stypendium Rektora nie zalicza się:

 1. średniej ocen na innym kierunku studiów,

 2. publikacji o charakterze nienaukowym (np. relacja z konferencji),

 3. artykułów lub publikacji, które są w trakcie recenzji,

 4. biernego udziału w sympozjach, konferencjach, sesjach naukowych,

 5. udziału w wykładach otwartych, warsztatach lub spotkaniach panelowych oraz w spotkaniach z przedstawicielami firm lub instytucji,

 6. udziału w konkursach, festiwalach oraz eliminacjach do konkursów i festiwali − bez osiągnięć (nie zajęcie punktowanych miejsc oraz brak wyróżnienia),

 7. udziału w pracach organizacyjnych komitetów konferencji naukowych,

 8. odbycia praktyk i staży krajowych i zagranicznych,

 9. pracy w ramach wolontariatu, organizacji studenckich, stowarzyszeniach,

 10. udziału w wymianie studenckiej np. Erasmus.

W przypadku dokumentów przedłożonych w języku obcym, wymagane dokumenty należy dostarczyć również w wersji przetłumaczonej na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Z tłumaczenia zwolnione są tytuły i treść publikacji.

English version