Ukończenie studiów

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Ukończenie studiów

Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania dyplomu ukończenia studiów jest:

  1. uzyskanie efektów uczenia się określonych w programie studiów, którym przypisano liczbę punktów ECTS zgodną z przepisami ustawy;
  2. złożenie egzaminu dyplomowego;
  3. pozytywna ocena pracy dyplomowej – w przypadku studiów II (drugiego) stopnia i jednolitych studiów magisterskich, a w przypadku studiów I (pierwszego) stopnia, o ile przewiduje to program studiów.

Datą ukończenia studiów jest:

  1. w przypadku kierunków lekarskiego, lekarsko - dentystycznego - data złożenia ostatniego wymaganego programem studiów egzaminu;
  2. w przypadku kierunku farmacja oraz fizjoterapia - data zaliczenia ostatniej, wymaganej w programie studiów praktyki;
  3. w przypadku pozostałych kierunków – data złożenia egzaminu dyplomowego.

Ukończenie studiów odnotowuje się w formie:

  1. protokołu egzaminu dyplomowego;
  2. albumu studenta;
  3. księgi dyplomów.