Wydział Farmaceutyczny - Nostryfikacje

Nostryfikacje -FARMACJA

Sprawy administracyjne związane z postępowaniami nostryfikacyjnymi prowadzi:

mgr Justyna Bieszczad
justyna.bieszczad@umw.edu.pl; farmacja@umw.edu.pl
Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego
ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław
tel.  71 784 02 02 lub 71 784 02 01

Rekomendujemy, aby dokumenty potrzebne do przeprowadzenia procesu nostryfikacyjnego  składać osobiście (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu ) w Dziekanacie w godzinach urzędowania.

DOKUMENTY
Osoba ubiegająca się o nostryfikację składa do Dziekana osobiście lub przez pełnomocnika wniosek, który zawiera:

 1. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację dyplomu uzyskanego za granicą;

 2. pełną nazwę nabytych za granicą kwalifikacji lub tytułu zawodowego;

 3. datę wydania dyplomu;

 4. nazwę instytucji, która wydała dyplom;

 5. nazwę państwa, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa instytucja, która wydała dyplom;

 6. nazwę świadectwa lub dyplomu, na podstawie którego osoba ubiegająca się o nostryfikację dyplomu uzyskanego za granicą została przyjęta na studia zakończone wydaniem tego dyplomu, datę wydania świadectwa lub dyplomu, nazwę instytucji, która wydała świadectwo lub dyplom, oraz nazwę państwa, w którego systemie szkolnictwa działa instytucja, która wydała świadectwo lub dyplom;

 7. apostille (dotyczy dyplomów wydanych przez instytucje działające w systemie edukacji państw będących stroną konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzony w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938, 939) i/lub legalizacja dyplomu dokonana przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym został uzyskany dyplom, lub przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne państwa, w którego systemie edukacji działała instytucja, która wydała dyplom;

 8. w przypadku działania przez pełnomocnika, pełnomocnictwo poświadczone notarialnie. Jeżeli pełnomocnikiem wnioskodawcy jest adwokat lub radca prawny (tzn. pełnomocnik profesjonalny), to on sam poświadcza pełnomocnictwo.

Do wniosku dołącza się:

 1. dyplom ukończenia studiów;

 2. dokumenty umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów, w szczególności: kopie dokumentów pozwalających ocenić przebieg i czas trwania studiów (suplement do dyplomu, wykaz przedmiotów i ocen, indeks lub inny dokument, który zawiera podział toku studiów na przedmioty, wskazuje ilość godzin zajęć z danego przedmiotu z podziałem na zajęcia praktyczne, teoretyczne i ćwiczenia); dokumenty poświadczające odbyte praktyki zawodowe lub zatrudnienie.

WAŻNE
dokument powinien zawierać:

 1. szczegółowy podział z rozbiciem na: ilość godzin z teorii, ilość godzin praktycznych oraz ilość godzin z ćwiczeń

 2. ponadto dokładną informację czy dany przedmiot zakończony został: egzaminem, zaliczeniem, bądź zaliczeniem na ocenę );

 3. świadectwo, dyplom lub inny dokument, na podstawie którego Kandydat został przyjęty na studia;

 4. oświadczenie Kandydata do nostryfikacji o miejscu i dacie urodzenia;

 5. życiorys w języku polskim.

Do Dziekanatu należy dostarczyć kserokopie oraz oryginały dokumentów do wglądu. Na miejscu nie kseruje się dokumentacji. Egzamin nostryfikacyjny odbywa się dwa razy do roku.
Osoby chcące przystąpić  do egzaminu prosimy o przesłanie informacji na
farmacja@umw.edu.pl najpóźniej 3 tygodnie przed wybranym terminem egzaminu.

Terminy egzaminów nostryfikacyjnych w 2024 r.:
26.02.2024 r. - godz. 12.00

25.11.2024 r. - godz. 12.00

UWAGA
Informację w sprawie zaliczania ewentualnych różnic programowych tj. o ilości, charakterze i formie egzaminów, kandydat uzyska dopiero po złożeniu kompletnej dokumentacji i rozpatrzeniu wniosku przez Dziekana Wydziału (po dokonaniu porównania: programu studiów, efektów kształcenia, nadanych uprawnień oraz czasu trwania studiów).

OPŁATY:

Warunkiem rozpoczęcia postępowania nostryfikacyjnego jest okazanie potwierdzenia dokonania opłaty za nostryfikację dyplomu. Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać skanem na adres: justyna.bieszczad@umw.edu.pl

Całkowity koszt postępowania nostryfikacyjnego (porównanie programu nauczania oraz zaliczenie egzaminów) wynosi 3605,00 zł.

Opłata jest jednorazowym kosztem, który ponosi Kandydat w związku z przeprowadzeniem postępowania nostryfikacyjnego. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Uczelni, po podpisaniu umowy. Opłata jest wnoszona niezależnie od wyniku postępowania nostryfikacyjnego. Wnioskodawca po uiszczeniu opłaty otrzymuje fakturę.
W przypadku trudnej sytuacji materialnej wnioskodawcy, Dziekan na wniosek wnioskodawcy może obniżyć wysokość lub zwolnić kandydata z opłaty.

W przypadku zobowiązania Kandydata przez Dziekana Wydziału UMW do złożenia egzaminów, obowiązują egzaminy w formie testu zamkniętego, jednokrotnego wyboru, próg zdawalności 61% - dla każdego z wyznaczonych przedmiotów.

Członkowie Komisji mogą odpowiadać tylko na pytania dotyczące organizacji egzaminu, nie mogą udzielać odpowiedzi lub komentarzy dotyczących zawartości merytorycznej egzaminu.
Wszelkie uwagi dotyczące pytań testowych należy zgłaszać na bieżąco w trakcie trwania egzaminu Członkom Komisji. Uwagi te zostaną zaprotokołowane, a Wydziałowa Komisja ds. Nostryfikacji udzieli na nie odpowiedzi w ciągu 7 dni. Wszystkie późniejsze zgłoszenia dotyczące niejasności pytań nie będą uwzględniane.