Projekty realizowane UE

Projekty realizowane UE

 

Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej
we Wrocławiu

Logo

Nazwa programu i działania:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia,
Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych

Całkowita wartość projektu: 17 857 272,16 zł
Wartość dofinansowania: 17 857 272,16 zł
Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Zdrowia
Okres realizacji projektu: 01.02.2016 r. – 28.02.2023 r.
Umowa o dofinansowanie nr POWR.05.03.00-00-0002/15-00
z dnia 31.03.2016 r.


Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie programu
rozwojowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,
w tym utworzenie w strukturach Uczelni wieloprofilowego
Centrum Symulacji Medycznej dla kierunku lekarskiego,
lekarsko-dentystycznego, położniczego i pielęgniarskiego
oraz wyszkolenie kadry naukowo-dydaktycznej
i pracowników technicznych (146 os.) na potrzeby
jego funkcjonowania.

Projekt obejmie wsparciem następującą grupę osób:
edukatorzy, nauczyciele symulacji medycznej wysokiej
wierności i nauczyciele akademiccy symulacji medycznej
niskiej wierności, technicy, studenci.

Główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu:

 1. Działania edukacyjno - naukowe:
  • organizacja/udział kadry tworzonego CSM
   w szkoleniach metodycznych symulacji medycznej,
   medycznych szkoleniach specjalistycznych,
   szkoleniach dla serwisantów, stażach w centrach
   symulacji medycznych, konferencjach naukowych;
  • działania naukowe: udział i organizacja zawodów
   symulacji medycznej dla studentów, tworzenie filmów
   instruktażowych na potrzeby doskonalenia umiejętności praktycznych;
  • działania międzyuczelniane: spotkania, stworzenie scenariuszy klinicznych;
 2. Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania
  Centrum Symulacji Medycznej;
 3. Wdrożenie programu rozwojowego.

Więcej informacji: http://csm.umw.edu.pl

 

Rozwój praktycznego kształcenia podyplomowego lekarzy
w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu

Logo

 

Nazwa programu i działania:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa: V. Wsparcie dla obszaru zdrowia,
Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych

Całkowita wartość projektu: 5 231 029,15 zł
Wartość dofinansowania: 5 074 098,27 zł
Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Zdrowia
Okres realizacji projektu: 01.01.2019 – 31.12.2023
Umowa o dofinansowanie nr POWR.05.04.00-00-0166/18-00
z dnia 09.10.2018 r.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i kwalifikacji u 432 lekarzy, zgodnie z potrzebami epidemiologiczno - demograficznymi kraju. Nastąpi to poprzez realizację wysokospecjalistycznych kursów podyplomowych dla lekarzy, wykraczających poza program specjalizacji, a których zakres tematyczny dotyczy zagadnień medycznych opartych o Evidence Based Medicine związanych z rozwojem umiejętności medycznych w zakresie chirurgii (chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, chirurgii klatki piersiowej, chirurgii naczyniowej, neurochirurgii, ortopedii
i traumatologii narządu ruchu, urologii i urologii dziecięcej).

Więcej informacji o szkoleniach oraz dokumenty rekrutacyjne:
http://csm.umw.edu.pl/wydarzenia/

Harmonogram udzielania wsparcia:

Kształceniem podyplomowym, w ramach proponowanych
w projekcie kursów zostanie objętych 480 lekarzy.

Projekt zakłada realizację dwóch kursów:
- zadanie nr 1 - Kurs "European Trauma Course"
(10 trzydniowych edycji)
- zadanie nr 2 - Intensywny Praktyczny Kurs Chirurgii Endoskopowej u Dzieci (12 trzydniowych edycji)

W 2023 roku planowane są następujące kursy:

Kurs European Trauma Course (ETC)
9-11.09.2023
7-9.10.2023

Praktyczny Kurs Chirurgii Endoskopowej u Dzieci (ENDO)
08-10.09.2023
17-19.11.2023
19-21.10.2023
1-3.12.2023 lub 15-17.12.2023

Nabór na kursy realizowane w ramach Projektu prowadzony jest w trybie ciągłym. 

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie CSM: 

http://csm.umw.edu.pl/2023/06/12/rozwoj-praktycznego-ksztalcenia-podypl…

Dokumenty w wersji papierowej można składać osobiście
w siedzibie Centrum Symulacji Medycznej w pokoju 317,
I piętro w godzinach 8:00 -14:30
lub przesłać pocztą na adres:

Centrum Symulacji Medycznej
ul. Tytusa Chałubińskiego 7a
50-368 Wrocław

Dokumenty w wersji elektronicznej prosimy przesłać
na adres: angelika.maciejewska@umw.edu.pl

Rekrutacja oraz kursy prowadzone są w miejscach dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami.

Regulamin rekrutacji: http://csm.umw.edu.pl/wp-content/uploads/2023/05/Regulamin-2023-2.pdf

W przypadku szczególnych potrzeb prosimy o kontakt:

Mariusz Koral p.o. kierownik Centrum Symulacji Medycznej
tel. 71 784 19 51 mariusz.koral@umw.edu.pl

Angelika Maciejewska tel. 71 784 19 54 angelika.maciejewska@umw.edu.pl

ProHum - Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska - planowanie badań eksperymentalnych, tworzenie i optymalizacja zwierzęcych modeli doświadczalnych z umiejętnościami transferowania ich do badań klinicznych w medycynie człowieka

Logo
 

Nazwa programu i działania:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Działanie: 3.2 Studia doktoranckie

Instytucja Organizująca Konkurs: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Lider projektu: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Partner projektu: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 31.12.2023 r.
Całkowita wartość projektu: 1 464 088, 80 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 233 934,04 zł
Dofinansowanie ze środków dotacji celowej w kwocie 186 232,10 zł

Zadaniem nadrzędnym obu uczelni w obszarze dydaktycznym jest prowadzenie kształcenia i doskonalenie jego jakości, nie tylko w zakresie pozyskiwania najnowszej wiedzy i umiejętności zawodowych, ale także kształtowania postaw etycznych i społecznych.

Głównym celem projektu jest zwiększenie do 2023 roku jakości i efektywności kształcenia w szkole doktorskiej realizowanej z zakresu nauk medycznych (UM) oraz medycyny weterynaryjnej (UPWr) poprzez utworzenie i realizację Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej – ProHum, skierowanej do 11 doktorantów (5 doktorantów UM, 6 doktorantów UPWr).

W ramach projektu doktoranci otrzymają dodatkowe finansowanie, m.in.:

 • stypendia motywujące,
 • zakup odczynników i materiałów zużywalnych do prowadzenia nowych zajęć i realizacji pracy doktorskiej,
 • staże zagraniczne w renomowanych jednostkach badawczych,
 • udział w konferencjach międzynarodowych.

Projektem zostało objętych 11 doktorantów, którzy odbywają pełny, 4-letni cykl kształcenia na stacjonarnych środowiskowych studiach doktoranckich z dyscyplin: nauki medyczne i weterynaria.

Link do strony Lidera:

https://phd.upwr.edu.pl/o-nas/projekty/prohum

 

Opracowanie i walidacja panelowego testu diagnostycznego do oceny ryzyka zapadnięcia na chorobę otępienną i wdrożenie spersonalizowanej metody terapii farmakologicznej oraz algorytmu do interpretacji wyników

logotypNazwa programu i działania:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,
Oś priorytetowa 1, Działanie 1.2 „Innowacyjne Przedsiębiorstwa”,
Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa - konkurs horyzontalny”,
Schemat 1.2 A „Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R”;
Wspólne Przedsięwzięcie z Narodowym Centrum  Badań i Rozwoju „Dolnośląska Strefa Technologii Biomedycznych"

Budżet ogółem projektu: 893 012 PLN

Budżet projektu UMW: 367 112 PLN
Dofinansowanie projektu dla UMW: 100%
Dofinansowanie projektu z UE: 682 652,00 PLN

Celem projektu jest stworzenie i potwierdzenie skuteczności diagnostycznej testu genetycznego wspomagającego diagnostykę i leczenie chorób otępiennych.

Grupą docelową projektu są osoby cierpiące na chorobę otępienną.


Założeniem projektu jest stworzenie i potwierdzenie skuteczności klinicznej testu genetycznego obejmującego analizę 42 polimorfizmów zlokalizowanych w ludzkim genomie.

W ramach projektu po stronie Konsorcjanta planuje się:
ustalenie profili genetycznych preparatów DNA uzyskanych od grupy osób z rozpoznaną chorobą otępienną i grupy kontrolnej oraz przygotowanie na ich podstawie kontroli pozytywnych oraz wyznaczenie czułości i specyficzności diagnostycznej panelowego zestawu diagnostycznego na podstawie analizy zgodności wyników testu diagnostycznego z profilami genetycznymi uzyskanymi
w etapie 1.

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu - likwidujemy bariery
w umysłach, sercach i architekturze

logo

Nazwa programu i działania:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Numer i nazwa Osi priorytetowej - III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Działanie:
3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Instytucja Pośrednicząca - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

- Lider Projektu: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
- Partner projektu: Stowarzyszenie na rzecz równego dostępu do kształcenia "Twoje nowe - możliwości"  
- Okres realizacji projektu: 1.10.2021 r. – 31.12.2023 r.
- Całkowita wartość projektu:
3 805 551,25 zł.

- Dofinansowanie projektu z UE: 3 691 004,16 zł.
- Dofinansowanie ze środków dotacji celowej: 483 685,57 zł.

- Wkład własny: 114 547,09 zł.

W ramach projektu realizowanych jest 5 zadań mających na celu wzrost dostępności  Uczelni (tzw. ścieżka MIDI).

ZADANIE 1 - Wzrost efektywności wsparcia dla OzN poprzez utworzenie Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością (BON) wspierającego działalność Pełnomocnika Rektora ds. osób z niepełnosprawnością.
Zadanie realizowane poprzez następujące działania:
-utworzenie Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością (BON),
-konsultacje psychologiczne dla studentów OzN.

Więcej o działalności BON oraz konsultacjach z psychologiem: https://www.umw.edu.pl/pl/informacje-ogolne-dla-studentow/biuro-ds-osob-z-niepelnosprawnosciami

ZADANIE 2 - Wzrost efektywności wsparcia dla OzN poprzez wprowadzenie nowych usług wspierających OzN oraz zakup sprzętu specjalistycznego, wyposażenia wspierającego proces edukacji.
Zadanie realizowane poprzez następujące działania:
-zakup pętli indukcyjnych i instalacja w kluczowych salach wykładowych,
-doposażenie wypożyczalni sprzętu dla OzN - zakup skanerów biurowych stacjonarnych, laptopów z oprogramowaniem office, programów powiększających do laptopa, klawiatury dla osób piszących jedną ręką, przenośnych skanerów ręcznych, lup elektronicznych, przenośnych ramp podjazdowych, drukarki 3D z oprogramowaniem, rzutników do wyświetlania tekstu wykładowego, czytników e-booków, kalkulatorów specjalistycznych,

-wdrożenie ujednoliconego systemu oznakowania kampusu Uczelni wraz z aplikacją do audiodeskrypcji.

Więcej o wypożyczalni technologii wspomagających doposażonej ze środków projektu: https://www.umw.edu.pl/pl/kierunek-lekarski/oferta-niepelnosprawne

ZADANIE 3 (realizowane we współpracy z Partnerem) - Poprawa dostępności dla OzN do UMW poprzez weryfikacje, aktualizacje i standaryzacje procedur/dobrych praktyk obowiązujących w UMW.
Zadanie realizowane poprzez następujące działania:
-horyzontalny przegląd obowiązujących w UMW dokumentów w tym: statutu, regulaminu studiów, zarządzeń wewnętrznych wraz z analizą ich spójności pod względem praw OzN oraz przygotowanie i wdrożenie aktualizacji dokumentów,
-monitoring dostępności architektonicznej budynków UMW,
-monitoring dostępności cyfrowej stron www Uczelni.

ZADANIE 4 (realizowane we współpracy z Partnerem) - Podniesienie kompetencji pracowników UMW w zakresie pracy z OzN.
Zadanie realizowane poprzez następujące działania:
-przeprowadzenie szkoleń świadomościowych i warsztatów specjalistycznych z zakresu dostępności architektonicznej dla kadry dydaktycznej, administracyjnej, pomocniczej i kierowniczej,
-przygotowanie wideokursów w zakresie pracy z OzN dla dydaktyków, pracowników dziekanatów i punktów obsługi studenta, kadry administracyjnej i technicznej.

HARMONOGRAM WSPARCIA:
Szkolenia i warsztaty dla pracowników UMW zostały zakończone.

ZADANIE 5 - Dostosowanie infrastruktury architektonicznej UMW do potrzeb OzN.
Zadanie realizowane poprzez następujące działania:
-dostosowanie budynku przy ul. Chałubińskiego 7 do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową - montaż windy zewnętrznej,
-dostosowanie budynku CNIM przy ul. Marcinkowskiego 2-6 do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących - umieszczenie oznakowania kontrastowego i dotykowego na zewnątrz i wewnątrz budynku tj. ścieżki dotykowe, oznakowanie stopni, balustrad, elementów wyposażenia i wind, montaż tablic informacyjnych.

Bezpośrednią grupę docelową w projekcie stanowią:
1) Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu - jako instytucja,
2) Pracownicy Uczelni objęci wsparciem szkoleniowym.
Pośredni odbiorcy pomocy to studenci i doktoranci korzystający z pomocy psychologicznej oraz użytkownicy budynków, w których zniwelowano bariery dostępności architektonicznej.

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności UMW dla OzN poprzez zniwelowanie barier dostępności dla studentów/doktorantów z niepełnosprawnościami w 6 obszarach działalności Uczelni tj. struktury organizacyjnej, architektury, technologii wspierających, procedur, wsparcia edukacyjnego i szkoleń podnoszących świadomość niepełnosprawności.

Na realizację celu głównego składają się następujące cele szczegółowe projektu:
a) poprawa obowiązujących na Uczelni procedur związanych z kształceniem OzN,

b) zwiększenie poziomu usług administracyjnych i wsparcia edukacyjnego dostępnych dla OzN,
c) rozszerzenie stosowanych technologii wspierających OzN,
d) podniesienie kompetencji pracowników UMW w zakresie z OzN,
e) poprawa dostępności architektonicznej budynków UMW.

Link do strony Partnera: http://www.tnm.org.pl/projekty/uniwersytet-medyczny-we-wroclawiu-likwid…

Kierownik projektu: dr Krzysztof Aleksandrowicz

Kontakt: https://www.umw.edu.pl/pl/informacje-ogolne-dla-studentow/pelnomocnik-rektora