Student - Komunikaty

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Komunikaty

WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT SKŁADANIA WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023:

Uprzejmie informujemy, że od 7 września 2022 r. rusza elektroniczny system do składania wniosków stypendialnych. Wnioski należy składać poprzez Wirtualną Uczelnie - logując się i korzystając z przycisku "wnioski stypendialne" w zakładce "wnioski". Pamiętaj studencie – wniosek możesz złożyć, gdy jesteś wpisany na semestr zimowy.

UWAGA!

Złożony i wygenerowany wniosek z systemu należy obowiązkowo złożyć we właściwym Dziekanacie wraz z kompletem dokumentów do 16 października 2022 r.

Wnioski, które zostały wypełnione za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni, ale nie dostarczone w oryginale z własnoręcznym podpisem do dziekanatu  do 16.10.2022 podpisem będą pozostawione bez rozparzenia.

Poniżej znajdują się przewodniki po systemie do składania wniosków stypendialnych

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi zmianami dotyczącymi świadczeń dla studentów w roku akademickim 2022/2023

1. Zmiana okresu w którym przysługują świadczenia dla studentów:

Pamiętaj, że nie możesz ubiegać się o stypendia jeżeli studiujesz już łącznie 12 semestrów (14 semestrów dla kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i farmacji) oraz jeśli posiadasz już tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo masz tytuł równorzędny, a także gdy posiadasz licencjata, inżyniera albo tytuł równorzędny, jeżeli ponownie podejmujesz studia pierwszego stopnia.

Łączny okres na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich przez który przysługują świadczenia wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta.
W ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:
pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

Okres 12 semestrów (lub 14 semestrów w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 11 albo 12 semestrów), w trakcie których studentowi przysługują świadczenia rozpoczyna się w momencie podjęcia studiów i nabycia praw studenta po raz pierwszy (na pierwszym kierunku studiów). Do okresu przysługiwania świadczeń wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym także semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów od zajęć.

2. Obowiązkowe zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej :

Zaświadczenia obowiązują wszystkich studentów, dla których miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie obliczony na podstawie złożonych dokumentów jest równy lub niższy niż 600,00 zł. Zgodnie z przepisami Komisja Stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 600 zł, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

3. WYSOKOŚĆ ŚREDNIEJ - STYPENDIUM REKTORA

Średnia ocen uprawniająca do otrzymania stypendium Rektora w roku akademickim 2022/2023 wynosi 4,0 natomiast wymagana minimalna liczba punktów wynosi 21 pkt.

4. Dodatkowe osiągnięcie naukowe:

do puli osiągnięć naukowych zostało dodana średnia ocen wynosząca 5,0 - za to osiągnięcie przewidziano 5 pkt.

5. oświadczenie członka rodziny dot. przetwarzania danych osobowych

Zachęcamy do zapoznania się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych - tutaj