Wypadki studentów w trakcie zajęć (Student)

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Wypadki studentów w trakcie zajęć

Student, który uległ wypadkowi podczas zajęć organizowanych na terenie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o wypadku prowadzącego zajęcia oraz złożyć zawiadomienie o wypadku w Dziale Spraw Studenckich.

Wzór zawiadomienia


Nauczyciel akademicki lub inna osoba, prowadzącą zajęcia ze studentami, w razie zaistnienia wypadku obowiązany jest zgłosić niniejsze zdarzenie do Działu Spraw Studenckich.

Wzór zawiadomienia


Wypadkiem studenta w trakcie zajęć na terenie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz, które nastąpiło w związku oraz podczas trwania zajęć na terenie Uczelni.


Więcej informacji w Zarządzenie nr 12/XVI R/2022 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 27 stycznia 2022 r.