Warunkowe zezwolenie na podjęcie studiów w następnym semestrze

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Warunkowe zezwolenie na podjęcie studiów w następnym semestrze

1. Czym jest warunkowe zezwolenie na podjęcie studiów w następnym semestrze? (wpis warunkowy)

Wpis warunkowy upoważnia studenta do podjęcia nauki na wyższym semestrze, ale dodatkowo należy powtórzyć niezaliczony przedmiot.

2. Kto może ubiegać się o wpis warunkowy?

Student, który nie uzyskał pozytywnej oceny z zaliczenia nie więcej niż dwóch przedmiotów (z wyłączeniem różnic programowych wynikających z mobilności studentów - §56 Regulaminu studiów  lub ma różnice programowe do uzupełnienia.

3. Opłaty:

Opłaty za wpis warunkowy nalicza się na podstawie liczby punktów ECTS określonej w programie studiów dla danego przedmiotu. 

 

  • Jeśli rozpocząłeś naukę przed rokiem akademickim 2019/2020, jest to Zarządzenie nr 60/XV R/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z 21 sierpnia 2015 r. klik

  • Jeśli rozpocząłeś naukę w roku akademickim 2019/2020 lub później obowiązuje Cię Zarządzenie nr 12/XV R/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2019 r. klik

  •  
  • Jeśli rozpocząłeś naukę w roku akademickim 2022/2023, jest to Zarządzenie nr 23/XVI R/2022 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 18 lutego 2022 r. klik

  • Jeśli rozpocząłeś naukę w roku akademickim 2023/2024, jest to Zarządzenie nr 41/XVI R/2023 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2023 r. klik

4. Gdzie należy złożyć dokument?

W dziekanacie właściwego Wydziału- wniosek do pobrania

5. Kiedy nie można uzyskać zgody na wpis warunkowy?

Zgody nie uzyska się w momencie, gdy:

  • Student nie zaliczył więcej niż dwóch przedmiotów (z wyłączeniem różnic programowych wynikających z mobilności studentów - §55 Regulaminu studiów,

  • Brak zaliczenia lub brak zdanego egzaminu dotyczy przedmiotu, którego student już raz nie zaliczył;

  • Student nie uzyskał zaliczenia z przedmiotu rygorowego, określonego w załączniku do niniejszego regulaminu

W przypadku niewypełnienia przez studenta zobowiązań wynikających z wpisu warunkowego Dziekan wydaje decyzję o powtórzeniu semestru/roku albo skreśleniu z listy studentów.

Uwaga! Od decyzji Dziekana studentowi przysługuje prawo złożenia do Rektora wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji. Decyzja Rektora jest ostateczna. Od decyzji wydanej przez Rektora przysługuje skarga albo sprzeciw do sądu administracyjnego.