Student - Ubezpieczenie zdrowotne

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Ubezpieczenie zdrowotne

Drodzy Studenci i Doktoranci,

składanie wniosków dotyczących spraw z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego realizowanych przez Uczelnię odbywa się wyłącznie za pomocą systemu elektronicznego e-Teczka.

Link do systemu: https://eteczka.umw.edu.pl

Instrukcja pracy z systemem dostępna jest tutaj [link do instrukcji]

 


Ważne:

  • Uczelnia nie jest zobowiązana do automatycznego zgłoszenia studenta/doktoranta do ubezpieczenia zdrowotnego.  Zgłoszenia  do ubezpieczenia zdrowotnego Uczelnia dokonuje wyłącznie na wniosek studenta/doktoranta. Dotyczy to zwłaszcza  studentów, którzy w trakcie studiowania kończą 26-ty rok życia i tracą prawo do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodzica, zapominając jednocześnie o obowiązku zgłoszenia się do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię.   

  • Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej studenta ustaje po upływie 4 miesięcy od zakończenia studiów lub skreślenia z listy studentów. Za datę ukończenia studiów uważa się datę złożenia egzaminu dyplomowego, w przypadku kierunków lekarskiego, lekarsko-dentystycznego – data złożenia ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu, a w przypadku kierunku farmacja – data zaliczenia ostatniej, przewidzianej w planie studiów praktyki.

  • Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej członków rodziny zgłoszonych przez studenta/doktoranta do ubezpieczenia zdrowotnego ustaje po upływie 30 dni od wygaśnięcia prawa do ubezpieczenia zdrowotnego studenta/doktoranta przez Uczelnię.


Przypominamy także o zmianie trybu zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego doktorantów - uczestników Szkoły Doktorskiej, którzy rozpoczęli kształcenie w Szkole Doktorskiej najwcześniej w roku akademickim 2019/2020 i pobierają stypendium doktoranckie. W tym przypadku, wszelkie sprawy dotyczące zakresu ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię prowadzi i realizuje wyłącznie Biuro Szkoły Doktorskiej.


Prosimy o zapoznanie się z niżej zamieszczonym Regulaminem zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, a następnie wypełnienie odpowiedniego wniosku za pomocą systemu elektronicznego e-Teczka.
Powyższe dotyczy również zgłoszenia przez studenta/doktoranta członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię.

Zarządzenie nr 147 /XVI R/2023 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Załączniki do Zarządzenia nr 147 /XVI R/2023 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2023 r.: 


Skrót przydatnych informacji z zakresu spraw dotyczących zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię:

  • Uczelnia zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego i odprowadza składkę za studenta/doktoranta, który:

- ukończył 26 lat i nie podlega ubezpieczeniu z tytułu bycia członkiem rodziny osoby ubezpieczonej lub ubezpieczeniu z innego tytułu, przy czym wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym przez Uczelnię można złożyć najwcześniej w dniu 26-tych urodzin,

- nie ukończył 26 lat, nie został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodziców lub opiekunów prawnych oraz nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej oraz obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

  • Student/doktorant korzysta z ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej:

- do czasu ukończenia 26 roku życia - obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia ciąży na rodzicach bądź opiekunach prawnych;
- bez ograniczenia wieku - jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia ciąży na rodzicach bądź opiekunach prawnych;
- bez ograniczenia wieku - jeżeli jego małżonek podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu (wynikającemu np. ze stosunku pracy) - obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia ciąży na małżonku.

  • Student/doktorant zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię jest zobowiązany do poinformowania Uczelni o następujących okolicznościach:

- powstaniu innego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego wynikającego np. ze stosunku pracy,
- zmianie danych zawartych we wniosku,
- zmianie statusu studenta
  poprzez złożenie w systemie e-Teczka stosownego wniosku ( o zmianę danych zawartych we wniosku lub o wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię).   

  • Student nie będący obywatelem polskim, który:

- nie ma pochodzenia polskiego i nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), lub Zjednoczonego Królestwa– może indywidualnie zawierać dobrowolne umowy z NFZ na korzystanie ze świadczeń zdrowotnych i samodzielnie opłacać składki. Do zawarcia takiej umowy konieczne jest zaświadczenie z Uczelni, potwierdzające, że jest jej studentem. Po jej zawarciu ww student ma takie same prawa jak student będący obywatelem polskim,

- jest uznany za mającego polskie pochodzenie w świetle ustawy o repatriacji (przedstawi w Uczelni dokument potwierdzający powyższe) i nie będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), lub Zjednoczonego Królestwa - osoby te, począwszy od dnia 01 stycznia 2023r. nie muszą już, a wręcz nie mogą zawierać umów z NFZ o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, tak jak funkcjonowało to do dnia 31.12.2022r.  Przesyłając wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym przez Uczelnię poprzez system e-Teczka należy jako załącznik do wniosku dołączyć obecnie jedynie kopię ważnej Karty Polaka lub innego dokumentu potwierdzającego polskie pochodzenie, co przyspieszy znacznie proces zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię tych osób.

- jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), lub Zjednoczonego Królestwa- ma prawo  do świadczeń zdrowotnych na zasadach obowiązujących obywatela polskiego w zakresie umożliwiającym mu nieprzerwany pobyt na podstawie formularza Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub Certyfikatu Zastępczego EKUZ, w okresie ważności tych dokumentów, przy czym bezpłatne świadczenia zdrowotne nie obejmują w tym przypadku profilaktyki zdrowotnej i leczenia chorób przewlekłych,

- jest cudzoziemcem, może również zawierać umowy na ubezpieczenie zdrowotne z dowolnie wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym, dysponującym w ofercie takim ubezpieczeniem i samodzielnie opłacać składki.

  • dokumenty poświadczające zgłoszenie do ubezpieczenia oraz opłacanie przez Uczelnię składki na ubezpieczenie zdrowotne wydaje Dział Spraw Pracowniczych UMW, Sekcja Rozliczania Płac, ul. K. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław.          


Kontakt:
Informacji na temat ubezpieczeń zdrowotnych udzielają pracownicy Biura Obsługi Studentów:

mgr Iwona Sojka - tel. 71 324 14 69, e-mail: iwona.sojka@umed.wroc.pl

mgr Ewelina Biszto - tel. 71 324 14 69, e-mail: ewelina.biszto@umed.wroc.pl