Informacje - Student - Opłaty za studia

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

1. Za co Uczelnia pobiera opłaty? A w jakich sytuacjach nie pobiera opłat?

Uczelnia pobiera opłaty za:

 • kształcenie na studiach niestacjonarnych

 • powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce

 • kształcenie na studiach w języku obcym,

 • kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim

 • uczestniczenie w zajęciach nieobjętych programem studiów, przewyższających limit zajęć programowych m.in. lektoraty, zajęcia fakultatywne

 • przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się

 • wydanie odpisu, duplikatu dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu (20 zł).

Uczelnia nie pobiera opłat za:

 • różnice programowe

 • rejestrację na kolejny rok studiów

 • przystąpienie i udział w egzaminach (w tym: egzaminie poprawkowym, komisyjnym i dyplomowym)

 • wydanie dziennika praktyk zawodowych,

 • złożenie i ocenę pracy dyplomowej,

 • wydanie dyplomu i suplementu do dyplomu.

2. Gdzie znajdę wykaz opłat za studia?

Wykaz opłat za studia można znaleźć w Zarządzeniach Rektora:

 • Jeśli rozpocząłeś naukę przed rokiem akademickim 2019/2020, jest to Zarządzenie nr 60/XV R/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z 21 sierpnia 2015 r. klik

 • Jeśli rozpocząłeś naukę w roku akademickim 2019/2020 lub później obowiązuje Cię Zarządzenie nr 12/XV R/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2019 r. klik.

 • Jeśli rozpocząłeś naukę w roku akademickim 2022/2023, jest to Zarządzenie nr 23/XVI R/2022 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 18 lutego 2022 r. klik

 • Jeśli rozpocząłeś naukę w roku akademickim 2023/2024, jest to Zarządzenie nr 41/XVI R/2023 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2023 r. klik

 • Jeśli rozpocząłeś naukę w roku akademickim 2024/2025, jest to Zarządzenie nr 73/XVI R/2024 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 27 marca 2023 r. klik