Zapomoga

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Zapomoga

Szanowni Studenci !!!
Regulamin świadczeń dla studentów znajdziesz tutaj

Wysokość zapomogi w roku akademickim 2022/2023:
wysokość zapomogi w przypadku pozytywnie rozpatrzonego wniosku nie może być mniejsza niż 300,00 zł i nie może przekraczać 2500,00 zł.


Wnioski należy składać poprzez Wirtualną Uczelnie - logując się i korzystając z przycisku "wnioski stypendialne" w zakładce "wnioski". Pamiętaj studencie – wniosek możesz złożyć, gdy jesteś wpisany na semestr zimowy.

Złożony i wygenerowany wniosek z systemu należy obowiązkowo złożyć we właściwym Dziekanacie wraz z załącznikami.

Instrukcja składania wniosków dostępna tutaj.


 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE - ZAPOMOGA

Zapomoga może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej i jest wypłacana w formie pieniężnej, jednak nie częściej niż dwa razy w roku akademickim.

Zapomogę przyznaje się na podstawie wniosku złożonego przez studenta, niezwłocznie po zaistnieniu trudnej sytuacji życiowej.


Upoważnienie - jeżeli wnioskodawca nie może dokonywać wszelkich czynności związanych z ubieganiem się o świadczenie może upoważnić inną osobę do tych czynności.

Student we wniosku powinien:

1) wskazać, że znajduje się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej,

2) uzasadnić te okoliczności oraz

3) załączyć dokumenty potwierdzające uzasadnienie wniosku.

Zapomoga może być przyznana w szczególności w przypadku:
1) poważnego uszczerbku majątkowego w rodzinie studenta, wywołanego siłą wyższą lub przestępstwem dokonanym przez osobę trzecią,
2) ciężkiej choroby studenta lub członka jego rodziny, powodującego konieczność ponoszenia nadmiernie zwiększonych wydatków,
3) zgonu członka lub członków rodziny, zwłaszcza jednego lub obojga rodziców,
4) innego nieprzewidywalnego zdarzenia powodującego pogorszenie sytuacji życiowej studenta.

 W szczególnie trudnej sytuacji życiowej oraz z uwagi na wyjątkowo ważny interes strony oraz decyzji o przyznaniu zapomogi nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać zapomogę tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.

W przypadku dokumentów przedłożonych w języku obcym, wymagane dokumenty należy dostarczyć również w wersji przetłumaczonej na język polski przez tłumacza przysięgłego.