Szkolenie diagnostów - Aktualności

Aktualności

Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego - aktualności dla diagnostyków laboratoryjnych
Pełnomocnik ds. organizacji
specjalizacji diagnostów laboratoryjnych

dr hab. Iwona Bil-Lula, prof. uczelni
Specjalista ds. obsługi kursów podyplomowych - sprawy dotyczące Diagnostów Laboratoryjnych
mgr Joanna Dolecka
tel.: 71 78 40 687
e-mail: joanna.dolecka@umw.edu.pl

Specjalista ds. Obsługi Administracyjnej Kursów Specjalizacyjnych - sprawy dotyczące Diagnostów Laboratoryjnych
mgr inż. Dorota Flak
tel.: 71 78 40 684
e-mail: dorota.flak@umw.edu.pl

ADRES MAILOWY DO KONTAKTU

e-mail: diagnstud@umw.edu.pl

Konto:
Odbiorca: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. Pasteura 1, 50-367 Wrocław
SANTANDER BANK POLSKA S.A 4 O/Wrocław
nr: 98 1500 1793 1217 9005 0902 0000
tytułem: np. kwalifikacje, kurs: data


KOMUNIKAT w sprawie egzaminu PESDL

informujemy, iż testowy egzamin specjalizacyjny dla specjalizacji w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej odbędzie się w dniu 29 listopada 2022 r. w Łodzi. Zgodnie z informacją udostępnioną na stronie internetowej Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi wszystkie osoby przystępujące do egzaminu specjalizacyjnego zostaną powiadomione w SMK o dokładnym miejscu i terminie, w którym egzamin się odbędzie.

UWAGA: decyzją Konsultanta Krajowego zmianie uległ zakres literatury na egzamin.

Aktualny wykaz literatury dostępny jest w plikach do pobrania. 


KOMUNIKAT

Mamy ogromną przyjemność poinformować Państwa, iż na mocy Uchwały nr 19/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w sprawie dofinansowania jednostek szkolących prowadzących kształcenie diagnostów laboratoryjnych, Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego pozyskało kolejne dofinansowanie w kwocie 10.000 zł, które zostanie przeznaczone na obniżenie opłaty ponoszonej przez uczestników kursów specjalizacyjnych pt.:

1. Techniki biologii molekularnej w diagnostyce laboratoryjnej – specjalizacja w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej;

2. Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka zakażeń grzybiczych – specjalizacja w dziedzinie mikrobiologii medycznej;

3. Zasady organizacji i funkcjonowania laboratorium diagnostycznego - akty prawne w ochronie zdrowia związane z zakażeniami i zarażeniami, systemy jakości – specjalizacja w dziedzinie mikrobiologii medycznej;

4. Zaburzenia rozwoju i funkcji układu rozrodczego – specjalizacja w dziedzinie laboratoryjnej genetyki medycznej.

Zapraszamy do udziału w kursach.


KOMUNIKAT

Z przyjemnością informujemy o naborze wiosna 2022 na specjalizacje w dziedzinach:
Mikrobiologia medyczna - Ilość wolnych miejsc: 14;
Laboratoryjna transfuzjologia medyczna - Ilość wolnych miejsc: 20.

Zasady rozpoczęcia oraz odbywania specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych określają: Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (t. j.: Dz. U. 2022 r., poz. 134) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000134
oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (t. j.: Dz. U. 2016 r., poz. 1950) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001950
Szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć diagnosta laboratoryjny, który spełnia łącznie następujące warunki:
- złożył wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej dziedzinie, zwany dalej "wnioskiem";
- posiada prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego;
- został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.
UWAGA!!! Przed złożeniem wniosku o rozpoczęcie specjalizacji należy uprzednio założyć konto w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). Instrukcja zakładania konta oraz nadania uprawnień znajduje się na stronie:
https://cez.gov.pl/projekty/nasze-systemy/project/system-monitorowania-k..
Wniosek składa się w terminie:
- od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja (na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca).
W celu zakwalifikowania wnioskodawcy do odbycia szkolenia specjalizacyjnego przeprowadza się postępowanie kwalifikacyjne, które obejmuje ocenę formalną wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego oraz postępowanie konkursowe.
Do odbywania szkolenia specjalizacyjnego kwalifikuje się diagnostów laboratoryjnych, w liczbie odpowiadającej liczbie wolnych miejsc przyznanych na dane postępowanie kwalifikacyjne w danej dziedzinie w danym województwie, w kolejności od najwyższego wyniku uzyskanego w postępowaniu konkursowym.
O wyniku postępowania kwalifikacyjnego wojewoda zawiadamia wnioskodawcę za pomocą SMK.
Wojewoda, uwzględniając wynik przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, kieruje wnioskodawcę do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w jednostce szkolącej, posiadającej wolne miejsca szkoleniowe, za pomocą SMK. Osobie zakwalifikowanej do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego właściwy wojewoda tworzy w SMK elektroniczną kartę przebiegu szkolenia specjalizacyjnego prowadzoną w SMK, zwaną dalej "EKS", z określoną planowaną datą rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego.
Diagnosta laboratoryjny zakwalifikowany do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego, rozpoczyna je w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia określonego w EKS jako planowany dzień rozpoczęcia szkolenia. Kierownik specjalizacji potwierdza faktyczny dzień rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego w EKS.
Wszelkie niezbędne informacje na temat postępowania kwalifikacyjnego oraz organizacji specjalizacji w danej dziedzinie dostępne są na stronie:
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego:
https://www.duw.pl/pl/urzad/wydzialy/wydzial-zdrowia-i-polit/oddzial-wyz...
https://www.duw.pl/pl/urzad/zdrowie-publiczne/diagnostyka-laboratory/153..
Pismo znak: ZP-WKM.9711.4.2022/MP - Ogłoszenie postepowania na specjalizację.
CMKP: https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/podyplomowe/diagnosci-laboratoryjni


ARCHIWUM