Studia podyplomowe - Wydział Farmaceutyczny - O studiach

O studiach

Studia uzupełniające dla Osób Wykwalifikowanych

Studia przeznaczone są dla osób, posiadających tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub lekarza uzyskany w obszarze obejmującym co najmniej jedną dyscyplinę naukową z dziedziny nauk biologicznych, chemicznych, medycznych lub weterynaryjnych, pełniących lub planujących podjąć funkcję Osoby Wykwalifikowanej u wytwórcy lub importera produktów leczniczych. Program dydaktyczny stanowi kompleksowy zestaw zajęć dla pracowników przemysłu farmaceutycznego w celu umożliwienia uzupełnienia wiedzy w zakresie wymaganym w Dyrektywie 2001/83/EC art. 49 ust. 2 z 06.11.2001r. odnoszącej się do wymagań dla Osoby Wykwalifikowanej oraz art. 48 ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001r. z poźn. zm.

Program studiów podyplomowych został opracowany przez Zespół Ekspertów pod kierownictwem Konsultanta Krajowego w dziedzinie farmacji przemysłowej – prof. dr hab. Małgorzaty Sznitowskiej oraz zaakceptowany przez Konwent Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych.

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się obywatele polscy, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów wyższych oraz osoby niebędące obywatelami polskimi, o ile posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych w Polsce lub za granicą, uznany lub nostryfikowany na zasadach określonych w obowiązujących przepisach. (§ 10 - Regulamin studiów podyplomowych prowadzonych w UM we Wrocławiu).

Podyplomowe ,,Studia uzupełniające dla Osób Wykwalifikowanych” realizowane będą w roku akademickim 2023/24 od października 2023 r. (5. edycja) i trwać będą dwa semestry.

Studia w wymiarze 224 godzin zajęć odbywać się będą w trybie zaocznym, tj. w piątki po południu i soboty cały dzień (zazwyczaj co dwa tygodnie). Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli akademickich Wydziału Farmaceutycznego. Absolwenci otrzymują Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Studia podyplomowe pt. „Studia uzupełniające dla Osób Wykwalifikowanych” zostały utworzone za zgodą Rektora Uniwersytetu Medycznego (Zarządzenie nr 68/XVR/2019).

Studia odbywają się zgodnie z Regulaminem studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Dane kontaktowe
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Wydział Farmaceutyczny
Studium Kształcenia Podyplomowego
ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław
tel. 71 78 40 352, tel. 71 78 40 353, e-mail: farmstud@umw.edu.pl