Szkolenie diagnostów - Laboratoryjna diagnostyka medyczna

Laboratoryjna diagnostyka medyczna

Szkolenie specjalizacyjne dla diagnostów laboratoryjnych - laboratoryjna diagnostyka medyczna

ARCHIWUM


KOORDYNATOR W DZIDZINIE LABORATORYJNEJ DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ

płk dr n. med. Jacek Majda

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. R. Weigla 5
50-981 Wrocław
tel.: 261 660 398


Program podstawowy dla diagnostów laboratoryjnych- PROGRAM SPECJALIZACJI W DZIEDZINIE LABORATORYJNEJ DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ, Warszawa 2018

Program uzupełniający dla diagnostów laboratoryjnych posiadających specjalizację I stopnia w diagnostyce laboratoryjnej/analityki klinicznej- PROGRAM SPECJALIZACJI W LABORATORYJNEJ DIAGNOSTYCE MEDYCZNEJ, Warszawa 2018


KOMUNIKAT 

w sprawie dodatkowych kursów dla specjalizantów realizujących szkolenie w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej (DLA NABORÓW 2018-2020):

15-16.02.2024 20/2024 11/LDM/2024

-  Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych. Blok II podsumowujący. 

Kurs realizowany on -line.

19-20.02.2024 19/2024 10/LDM/2024

-  PRAWO MEDYCZNE. 

Kurs realizowany on -line.


KOMUNIKAT 

w sprawie dodatkowych kursów dla specjalizantów realizujących szkolenie w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej (DLA NABORÓW 2018-2020):

21-22.03.2023 r. 26/2023 10/LDM/2023

-  Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych. Blok I podsumowujący. 

Kurs realizowany on -line.

(Formularz zgłoszeniowy jest dostępny w plikach do pobrania.) 

25-27.04.2023 r. 25/2023 9/LDM/2023

Organizacja laboratorium, wprowadzanie i utrzymywanie systemu jakości.

Kurs realizowany on -line.

(Formularz zgłoszeniowy jest dostępny w plikach do pobrania.) 


KOMUNIKAT

Z przyjemnością informujemy o naborze jesień 2022 na specjalizację w dziedzinie:

Laboratoryjna diagnostyka medyczna.

Ilość wolnych miejsc: 64.

Zasady rozpoczęcia oraz odbywania specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych określają: Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (t. j.: Dz.U. 2022 poz. 2162) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002162

oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (t. j.: Dz. U. 2022 poz. 1460) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001460

Szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć diagnosta laboratoryjny, który spełnia łącznie następujące warunki:

- złożył wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej dziedzinie, zwany dalej "wnioskiem";

- posiada prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego;

- został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

UWAGA!!! Przed złożeniem wniosku o rozpoczęcie specjalizacji należy uprzednio założyć konto w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). Instrukcja zakładania konta oraz nadania uprawnień znajduje się na stronie:

https://cez.gov.pl

Wniosek składa się w terminie:

- od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia.

W celu zakwalifikowania wnioskodawcy do odbycia szkolenia specjalizacyjnego przeprowadza się postępowanie kwalifikacyjne, które obejmuje ocenę formalną wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego oraz postępowanie konkursowe.

Do odbywania szkolenia specjalizacyjnego kwalifikuje się diagnostów laboratoryjnych, w liczbie odpowiadającej liczbie wolnych miejsc przyznanych na dane postępowanie kwalifikacyjne w danej dziedzinie w danym województwie, w kolejności od najwyższego wyniku uzyskanego w postępowaniu konkursowym.

O wyniku postępowania kwalifikacyjnego wojewoda zawiadamia wnioskodawcę za pomocą SMK.

Wojewoda, uwzględniając wynik przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, kieruje wnioskodawcę do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w jednostce szkolącej, posiadającej wolne miejsca szkoleniowe, za pomocą SMK. Osobie zakwalifikowanej do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego właściwy wojewoda tworzy w SMK elektroniczną kartę przebiegu szkolenia specjalizacyjnego prowadzoną w SMK, zwaną dalej "EKS", z określoną planowaną datą rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego.

Diagnosta laboratoryjny zakwalifikowany do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego, rozpoczyna je w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia określonego w EKS jako planowany dzień rozpoczęcia szkolenia. Kierownik specjalizacji potwierdza faktyczny dzień rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego w EKS.

Wszelkie niezbędne informacje na temat postępowania kwalifikacyjnego oraz organizacji specjalizacji w danej dziedzinie dostępne są na stronie:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego:

https://www.duw.pl/pl/urzad/zdrowie-publiczne/diagnosci/15373,Ogloszeni…

- CMKP:

https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/podyplomowe/diagnosci-laboratoryjni

- Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu:

https://www.umw.edu.pl/pl/studia-podyplomowe-wydzial-farmaceutyczny/lab…


KOMUNIKAT
o zwiększeniu liczby miejsc akredytacyjnych
w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej

Z przyjemnością informujemy, iż decyzją Komisji Akredytacyjnej z dnia 19.09.2022 r. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu uzyskał zgodę na zwiększenie liczby miejsc akredytacyjnych w dziedzinie - laboratoryjna diagnostyka medyczna (program podstawowy dla diagnostów laboratoryjnych z 2018 r.)
Akredytacja została przyznana do dnia 20 września 2027 r.

W związku z powyższym najbliższy nabór planowany jest w sesji jesiennej 2022.

Maksymalna liczba miejsc: 110

Liczba wolnych miejsc: 64

Wszelkie informacje dotyczące procedury naboru zostaną umieszczone w zakładce "aktualności".


KOMUNIKAT 

w sprawie dofinansowania z Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

informujemy, iż decyzją Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych przekazaną w dniu 2 sierpnia 2022 r., Studium Kształcenia Podyplomowego otrzymało dofinansowanie, które zostanie przeznaczone na kurs specjalizacyjny pn. Techniki biologii molekularnej w diagnostyce laboratoryjnej. 

Pozyskane środki pozwolą na obniżenie opłaty za uczestnictwo w kursie.


KOMUNIKAT
W SPRAWIE ODBYWANIA STAŻY KIERUNKOWYCH

W celu usprawnienia procesu obsługi zgłoszeń dotyczących realizacji staży kierunkowych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50-556 Wrocław, informujemy, iż:

  • podania dotyczące skierowania do odbycia stażu należy składać BEZPOŚREDNIO u Pani Kierownik Działu Diagnostyki Laboratoryjnej ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław, Budynek J1,2 piętro;

  • na podaniu należy wskazać daty rzeczywistej realizacji specjalizacji ze szczególnym uwzględnieniem daty zakończenia specjalizacji;

  • skierowania do odbywania staży są przyjmowane przez Panią Kierownik we wtorki i czwartki w godzinach 9.00 – 14.00.

Prosimy o przestrzeganie powyższego komunikatu.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt ze Studium Kształcenia Podyplomowego pod numerem telefonu: 71 78 40 687.


KOMUNIKAT
Aktualna informacja na temat podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji z laboratoryjnej diagnostyki medycznej dla osób realizujących szkolenie zgodnie z programem opublikowanym w 2018 znajduje się w sekcji pliki do pobrania pn. Lista staży kierunkowych LDM_2022.pdf.


PLANOWANY HARMONOGRAM REALIZACJI KURSÓW w 2024 r. (dla naboru jesień 2022):

Tytuł kursu

Planowana data realizacji

Diagnostyka niedokrwistości i hematologicznych zespołów rozrostowych. Cz. 1(edycja pierwsza).

1/2024, 1/LDM/2024

25-26.04.2024

zajęcia stacjonarne

wolne miejsca:16*

Diagnostyka niedokrwistości i hematologicznych zespołów rozrostowych. Cz. 1 (edycja druga).

2/2024, 2/LDM/2024

23-24.05.2024

zajęcia stacjonarne

wolne miejsca:16*

Diagnostyka niedokrwistości i hematologicznych zespołów rozrostowych. Cz. 2 (edycja pierwsza).

3/2024, 3/LDM/2024

06-07.06.2024

zajęcia online

wolne miejsca:16*

Diagnostyka niedokrwistości i hematologicznych zespołów rozrostowych. Cz. 2 (edycja druga).

4/2024, 4/LDM/2024

05-06.09.2024

zajęcia stacjonarne

wolne miejsca:16*

Postawy analityki ogólnej i parazytologii (edycja pierwsza).

5/2024, 5/LDM/2024

06-08.03.2024

wykłady online, ćwiczenia stacjonarnie

wolne miejsca:12*

Postawy analityki ogólnej i parazytologii (edycja druga).

6/2024, 6/LDM/2024

22-24.05.2024

wykłady online, ćwiczenia stacjonarnie

wolne miejsca:12*

Badania układu odpornościowego. 

7/2024, 7/LDM/2024

zajęcia online

Techniki biologii molekularnej w diagnostyce laboratoryjnej (edycja pierwsza).

8/2024, 8/LDM/2024

10-13.01.2024

wykłady online, ćwiczenia stacjonarnie

wolne miejsca:10*- liczy się kolejność zgłoszeń.

Techniki biologii molekularnej w diagnostyce laboratoryjnej (edycja druga).

9/2024, 9/LDM/2024

grudzień 2024

wykłady online, ćwiczenia stacjonarnie

wolne miejsca:10*

Organizacja laboratorium, wprowadzanie i utrzymywanie systemu jakości.

10/2024, 10/LDM/2024

08-10.04.2024

zajęcia online


PLANOWANY HARMONOGRAM REALIZACJI KURSÓW w 2023 r. (dla naboru jesień 2022):


Tytuł kursu

Planowana data realizacji

Zastosowanie technik immunochemicznych w oznaczeniach hormonów i markerów białkowych.

17/2023, 1/LDM/2023

UWAGA ZMIANA TERMINU KURSU: 17-19.04.2023

zajęcia online

Diagnostyka niedokrwistości i hematologicznych zespołów rozrostowych. Cz. 1

20/2023, 4/LDM/2023

11-12.05.2023

BRAK WOLNYCH MIEJSC

zajęcia stacjonarne

Badania laboratoryjne w stanach nagłych.

18/2023, 2/LDM/2023

16-19.05.2023

zajęcia online

Diagnostyka niedokrwistości i hematologicznych zespołów rozrostowych. Cz. 2

19/2023, 3/LDM/2023

01-02.06.2023

BRAK WOLNYCH MIEJSC

zajęcia stacjonarne

Techniki biologii molekularnej w diagnostyce laboratoryjnej. Cz. I i II

23/2023, 7/LDM/2023

31.05-03.06.2023

BRAK WOLNYCH MIEJSC

wykłady online, ćwiczenia stacjonarnie

Diagnostyka laboratoryjna wrodzonych i nabytych zaburzeń hemostazy.

21/2023, 5/LDM/2023

26-28.09.2023

zajęcia stacjonarne

Diagnostyka laboratoryjna wrodzonych i nabytych zaburzeń hemostazy.

27/2023, 11/LDM/2023

03-05.10.2023

zajęcia stacjonarne

Postawy analityki ogólnej i parazytologii.

22/2023, 6/LDM/2023

8-10.11.2023

BRAK WOLNYCH MIEJSC

wykłady online, ćwiczenia stacjonarnie

Techniki biologii molekularnej w diagnostyce laboratoryjnej. Cz. I i II

24/2023, 8/LDM/2023

UWAGA ZMIANA TERMINU KURSU:

13-15.12.2023 - zajęcia online

16.12.2023 - ćwiczenia stacjonarne

wolne miejsca:10*

wykłady online, ćwiczenia stacjonarnie

* UWAGA: w przypadku kursów z określoną liczbą miejsc liczy się kolejność zgłoszeń. 


PLANOWANY HARMONOGRAM REALIZACJI KURSÓW w 2022 r.:

Tytuł kursu

Planowana data realizacji

Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle
rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych. Blok V podsumowujący.
10/2022, 1/Di/2022

26-28.01.2022

Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych. Blok VI podsumowujący.
11/2022, 2/Di/2022
21-23.02.2022
Diagnostyka laboratoryjnych wrodzonych i nabytych zaburzeń hemostazy.
12/2022, 3/Di/2022
27-29.06.2022

Diagnostyka niedokrwistości i hematologicznych zespołów rozrostowych.

Cz. I
17/2022, 8/Di/2022

31.03-01.04.2022
Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych. Blok III.
16/2022, 7/Di/2022
07-08.04.2022
Diagnostyka niedokrwistości i hematologicznych zespołów rozrostowych. Cz. II.
14/2022, 5/Di/2022
26-27.05.2022
Podstawy analityki ogólnej i parazytologii.
15/2022, 6/Di/2022
06-08.06.2022

Techniki biologii molekularnej w diagnostyce laboratoryjnej. 

13/2022, 4/Di/2022

3-4.11.2022 oraz 18-19.11.2022

brak wolnych miejsc

Techniki biologii molekularnej w diagnostyce laboratoryjnej. 

23/2022, 11/Di/2022

8-9.12.2022 oraz

14.12.2022 i  17.12.2022KURSY 2024 - KOMUNIKATY


KOMUNIKAT
nr kursu: 4/2024, 4/LDM/2024

Tytuł kursu: Diagnostyka laboratoryjna niedokrwistości i hematologicznych zespołów rozrostowych. Cz. 2
Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna.
Nazwa modułu: Diagnostyka laboratoryjna układu krwiotwórczego oraz układu krzepnięcia i fibrynolizy.
Termin kursu: 05-06.09.2024
Kierownik naukowy kursu: dr n. med. Iwona Urbanowicz
Miejsce realizacji kursu: Katedra Analityki Medycznej Wydział Farmaceutyczny , ul. Borowska 211 A, 50-556 Wrocław
Liczba godzin: 2 dni, 22 godz.


KOMUNIKAT
nr kursu: 2/2024, 2/LDM/2024

Tytuł kursu: Diagnostyka laboratoryjna niedokrwistości i hematologicznych zespołów rozrostowych. Cz. I.
Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna.
Nazwa modułu: Diagnostyka laboratoryjna układu krwiotwórczego oraz układu krzepnięcia i fibrynolizy.
Termin kursu: 23-24.05.2024
Kierownik naukowy kursu: Prof. dr hab. Lidia Usnarska- Zubkiewicz
Miejsce realizacji kursu: Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku, Sala Nyska I- sze piętro, ul. Pasteura 4, Wrocław
Liczba godzin: 2 dni, 18 godz.


KOMUNIKAT
nr kursu: 6/2024 (6/LDM/2024)
Tytuł kursu: 
Podstawy analityki ogólnej i parazytologii.
Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna
Nazwa modułu: Moduł III. Badanie płynów ustrojowych, wydalin i wydzielin.
Termin kursu: 22-24.05.2024
Liczba miejsc: 12
Kierownik naukowy kursu: dr hab. Iwona Bil-Lula, prof. uczelni
Miejsce realizacji kursu:
Dzień 1: wykłady online
Dzień 2: Katedra Analityki Medycznej, Wydział Farmaceutyczny, UMED we Wrocławiu, ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław, II piętro- sala seminaryjna, sala ćwiczeniowa;
Dzień 3: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu, Dział Laboratoryjny, Oddział Mikrobiologii, ul. Składowa 1/3 53-110 Wrocław
Liczba godzin: 3 dni, 24 godz.


KOMUNIKAT
nr kursu: 1/2024, 1/LDM/2024

Tytuł kursu: Diagnostyka laboratoryjna niedokrwistości i hematologicznych zespołów rozrostowych. Cz. I.
Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna.
Nazwa modułu: Diagnostyka laboratoryjna układu krwiotwórczego oraz układu krzepnięcia i fibrynolizy.
Termin kursu: 25-26.04.2024
Kierownik naukowy kursu: Prof. dr hab. Lidia Usnarska- Zubkiewicz
Miejsce realizacji kursu: Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku, Sala Nyska I- sze piętro, ul. Pasteura 4, Wrocław
Liczba godzin: 2 dni, 18 godz.


KOMUNIKAT
nr kursu: 10/2024 (10/LDM/2024)
Tytuł kursu: Organizacja laboratorium, wprowadzanie i utrzymywanie systemu jakości
.
Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna.
Nazwa modułu: Organizacja laboratorium, system jakości.
Termin kursu: 08-10.04.2024
Kierownik naukowy kursu: dr hab. Iwona Bil-Lula
Miejsce realizacji kursu: kurs on-line
Liczba godzin: 24 godz., 3 dni

UWAGA: obecność w kursie dla naboru jesień 2022 jest obowiązkowa. 

Kurs w części dofinansowany ze środków przekazanych przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych. Kwota do zapłaty zostanie wskazana indywidualnie na wskazane adresy mailowe po ustaleniu ostatecznej liczby uczestników.

Zgłoszenia proszę kierować na adres mailowy: dorota.flak@umw.edu.pl


KOMUNIKAT
nr kursu: 5/2024 (5/LDM/2024)
Tytuł kursu: 
Podstawy analityki ogólnej i parazytologii.
Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna
Nazwa modułu: Moduł III. Badanie płynów ustrojowych, wydalin i wydzielin.
Termin kursu: 06-08.03.2024
Liczba miejsc: 12
Kierownik naukowy kursu: dr hab. Iwona Bil-Lula, prof. uczelni
Miejsce realizacji kursu:
Dzień 1: wykłady online
Dzień 2: Katedra Analityki Medycznej, Wydział Farmaceutyczny, UMED we Wrocławiu, ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław, II piętro- sala seminaryjna, sala ćwiczeniowa;
Dzień 3: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu, Dział Laboratoryjny, Oddział Mikrobiologii, ul. Składowa 1/3 53-110 Wrocław
Liczba godzin: 3 dni, 24 godz.


KOMUNIKAT
nr kursu: 20/2024 (11/LDM/2024)
Tytuł kursu: Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych. Blok II
Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna
Nazwa modułu: Moduł VI. Moduł podsumowujący
Termin kursu: 15-16.02.2024
Kierownik naukowy kursu: dr n. med. Iwona Urbanowicz
Miejsce realizacji kursu: on - line
Liczba godzin: 22 godz., 2 dni

Zgłoszenia proszę kierować na adres mailowy: dorota.flak@umw.edu.pl


KOMUNIKAT
nr kursu: 8/2024 (8/LDM/2024)
Tytuł kursu: Prawo medyczne.
Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna.
Termin kursu: 19-20.02.2024
Kierownik naukowy kursu: dr n. farm. Agnieszka Sapa-Wojciechowska
Miejsce realizacji kursu:  on - line
Liczba godzin: 16 godz., 2 dni

Zgłoszenia proszę kierować na adres mailowy: dorota.flak@umw.edu.pl


KOMUNIKAT
nr kursu: 8/2024 (8/LDM/2024)
Tytuł kursu: Techniki biologii molekularnej w diagnostyce laboratoryjnej. Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna.
Nazwa modułu: Techniki biologii molekularnej w diagnostyce laboratoryjnej.
Termin kursu: 10-13.01.2024
Kierownik naukowy kursu: dr hab. Iwona Bil-Lula, prof. uczelni
Miejsce realizacji kursu:  wykłady on - line, ćwiczenia (16.12.2023) - Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, 50-556 Wrocław, ul. Borowska 213
Liczba godzin: 32 godz., 4 dni

Zgłoszenia proszę kierować na adres mailowy: dorota.flak@umw.edu.pl


KURSY 2023 - KOMUNIKATY


KOMUNIKAT
nr kursu: 24/2023 (8/LDM/2023)
Tytuł kursu: Techniki biologii molekularnej w diagnostyce laboratoryjnej. Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna.
Nazwa modułu: Techniki biologii molekularnej w diagnostyce laboratoryjnej.
Termin kursu: 13-16.12.2023
Kierownik naukowy kursu: dr hab. Iwona Bil-Lula, prof. uczelni
Miejsce realizacji kursu:  wykłady on - line, ćwiczenia (16.12.2023) - Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, 50-556 Wrocław, ul. Borowska 213
Liczba godzin: 32 godz., 4 dni


KOMUNIKAT
nr kursu: 22/2023 (6/LDM/2023)
Tytuł kursu: 
Podstawy analityki ogólnej i parazytologii.
Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna
Nazwa modułu: Moduł III. Badanie płynów ustrojowych, wydalin i wydzielin.
Termin kursu: 08-10.11.2023
Liczba miejsc: 12
Kierownik naukowy kursu: dr hab. Iwona Bil-Lula, prof. uczelni
Miejsce realizacji kursu:
Dzień 1 i 2: Katedra Analityki Medycznej, Wydział Farmaceutyczny, UMED we Wrocławiu, ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław, II piętro- sala seminaryjna, sala ćwiczeniowa;
Dzień 3: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu, Dział Laboratoryjny, Oddział Mikrobiologii, ul. Składowa 1/3 53-110 Wrocław
Liczba godzin: 3 dni, 24 godz.


KOMUNIKAT
nr kursu 27/2023 (11/LDM/2023)
Tytuł kursu: 
Diagnostyka laboratoryjna wrodzonych i nabytych zaburzeń hemostazy
Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna.
Nazwa modułu: Diagnostyka laboratoryjna układu krwiotwórczego oraz układu krzepnięcia i fibrynolizy.
Termin kursu: 03-05.10.2023
Kierownik naukowy kursu: dr hab. Iwona Bil-Lula, prof. uczelni
Miejsce realizacji kursu: Wykłady: Wydział Farmaceutyczny, ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław, Ćwiczenia: Katedra Analityki Medycznej, II- gie piętro, Sala ćwiczeniowa, ul. Borowska 211 A, 50-556 Wrocław
Ilość godzin: 24 godz. 3 dni


KOMUNIKAT
nr kursu 21/2023 (5/LDM/2023)
Tytuł kursu: 
Diagnostyka laboratoryjna wrodzonych i nabytych zaburzeń hemostazy
Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna.
Nazwa modułu: Diagnostyka laboratoryjna układu krwiotwórczego oraz układu krzepnięcia i fibrynolizy.
Termin kursu: 26-28.09.2023
Kierownik naukowy kursu: dr hab. Iwona Bil-Lula, prof. uczelni
Miejsce realizacji kursu: Wykłady: Wydział Farmaceutyczny, ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław, Ćwiczenia: Katedra Analityki Medycznej, II- gie piętro, Sala ćwiczeniowa, ul. Borowska 211 A, 50-556 Wrocław
Ilość godzin: 24 godz. 3 dni


KOMUNIKAT
nr kursu: 19/2023 (3/LDM/2023)
Tytuł kursu: 
Diagnostyka laboratoryjna niedokrwistości i hematologicznych zespołów rozrostowych. Cz. II.
Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna.
Nazwa modułu: Diagnostyka laboratoryjna układu krwiotwórczego oraz układu krzepnięcia i fibrynolizy.
Termin kursu: 01-02.06.2023
Kierownik naukowy kursu: dr n. med. Iwona Urbanowicz
Miejsce realizacji kursu: Katedra Analityki Medycznej, II- gie piętro, sala ćwiczeniowa, ul. Borowska 211 A, 50-556 Wrocław
Liczba godzin: 2 dni, 22 godz.


KOMUNIKAT
nr kursu: 23/2023 (7/LDM/2023)
Tytuł kursu: Techniki biologii molekularnej w diagnostyce laboratoryjnej cz. I i II
Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna.
Nazwa modułu: Techniki biologii molekularnej w diagnostyce laboratoryjnej.
Termin kursu: 31.05-03.06.2023
Kierownik naukowy kursu: dr hab. Iwona Bil-Lula, prof. uczelni
Miejsce realizacji kursu:  wykłady on - line, ćwiczenia - Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, 50-556 Wrocław, ul. Borowska 213
Liczba godzin: 32 godz., 4 dni


KOMUNIKAT
nr kursu: 18/2023 (2/LDM/2023)
Tytuł kursu: Badania laboratoryjne w stanach nagłych.
Dziedzina: 
Laboratoryjna diagnostyka medyczna.
Nazwa modułu: Biochemiczna diagnostyka narządowa.
Termin kursu: 16-19.05.2023
Kierownik naukowy kursu: 
dr hab. Iwona Bil-Lula, prof. uczelni
Miejsce kursu: on-line
Ilość godz.: 32 godz., 4 dni


KOMUNIKAT
nr kursu: 20/2023, 4/LDM/2023
Tytuł kursu:
 Diagnostyka laboratoryjna niedokrwistości i hematologicznych zespołów rozrostowych. Cz. I.
Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna.
Nazwa modułu: Diagnostyka laboratoryjna układu krwiotwórczego oraz układu krzepnięcia i fibrynolizy.
Termin kursu: 11-12.05.2023
Kierownik naukowy kursu: Prof. dr hab. Lidia Usnarska- Zubkiewicz
Miejsce realizacji kursu: Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku, Sala Nyska I- sze piętro, ul. Pasteura 4, Wrocław
Liczba godzin: 2 dni, 18 godz.


KOMUNIKAT nr kursu: 17/2023 ( 1/ LDM/2023)
Tytuł kursu: Zastosowanie technik immunochemicznych w oznaczeniach hormonów i markerów białkowych.
Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna.
Termin kursu: 17-19.04.2023
Kierownik naukowy kursu: dr hab. Iwona Bil-Lula, prof. uczelni
Miejsce realizacji kursu: zajęcia prowadzone online
Ilość godzin: 24 godz.


KURSY 2022 - KOMUNIKATY


KOMUNIKAT
nr kursu: 23/2022 (11/Di/2022)
Tytuł kursu: Techniki biologii molekularnej w diagnostyce laboratoryjnej cz. I i II
Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna
Nazwa modułu: Techniki biologii molekularnej w diagnostyce laboratoryjnej
Termin kursu: 8-9.12.2022 oraz 14.12.2022 i 17.12.2022
Kierownik naukowy kursu: dr hab. Iwona Bil-Lula, prof. uczelni
Miejsce realizacji kursu:  wykłady on - line, ćwiczenia - Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, 50-556 Wrocław, ul. Borowska 213
Liczba godzin: 32 godz.


KOMUNIKAT
nr kursu: 13/2022 (4/Di/2022)
Tytuł kursu: Techniki biologii molekularnej w diagnostyce laboratoryjnej cz. I i II
Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna
Nazwa modułu: Techniki biologii molekularnej w diagnostyce laboratoryjnej
Termin kursu: 3-4.11.2022 oraz 18-19.11.2022
Kierownik naukowy kursu: dr hab. Iwona Bil-Lula, prof. uczelni
Miejsce realizacji kursu:  wykłady on - line, ćwiczenia - Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, 50-556 Wrocław, ul. Borowska 213
Liczba godzin: 32 godz.

Koszt: UWAGA kurs w części dotowany ze środków przekazanych przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych, kwota do zapłaty zostanie wskazana po ustaleniu ostatecznej liczby uczestników kursu.


KOMUNIKAT
nr kursu 12/2022 (3/Di/2022)
Tytuł kursu: 
Diagnostyka laboratoryjna wrodzonych i nabytych zaburzeń hemostazy
Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna
Nazwa modułu: Diagnostyka laboratoryjna układu krwiotwórczego oraz układu krzepnięcia i fibrynolizy
Termin kursu: 27-29.06.2022
Kierownik naukowy kursu: Dr n. med. Jacek Majda
Miejsce realizacji kursu: Wykłady: Wydział Farmaceutyczny, ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław
Ćwiczenia: Katedra Analityki Medycznej, II- gie piętro, Sala ćwiczeniowa, ul. Borowska 211 A, 50-556 Wrocław
Ilość godzin: 24 godz. 3 dni
 


KOMUNIKAT
nr kursu: 15/2022 (6/Di/2022)
Tytuł kursu: 
Podstawy analityki ogólnej i parazytologii.
Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna
Nazwa modułu: Moduł III. Badanie płynów ustrojowych, wydalin i wydzielin.
Termin kursu: 06-08.06.2022
Liczba miejsc: 12
Kierownik naukowy kursu: dr hab. Iwona Bil-Lula, prof. uczelni
Miejsce realizacji kursu:
Dzień 1 i 2: Katedra Analityki Medycznej, Wydział Farmaceutyczny, UMED we Wrocławiu, ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław, II piętro- sala seminaryjna, sala ćwiczeniowa;
Dzień 3: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu, Dział Laboratoryjny, Oddział Mikrobiologii, ul. Składowa 1/3 53-110 Wrocław
Liczba godzin: 3 dni, 24 godz.
 


KOMUNIKAT
nr kursu: 14/2022 (5/Di/2022)
Tytuł kursu:
 Diagnostyka laboratoryjna niedokrwistości i hematologicznych zespołów rozrostowych. Cz. II.
Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna
Nazwa modułu: Diagnostyka laboratoryjna układu krwiotwórczego oraz układu krzepnięcia i fibrynolizy.
Termin kursu: 26-27.05.2022
Kierownik naukowy kursu: Prof. dr hab. Lidia Usnarska- Zubkiewicz
Miejsce realizacji kursu: Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku, Klinika Chorób Wewnętrznych,
Sala Nyska I- sze piętro, ul. Pasteura 4, Wrocław
Liczba godzin: 2 dni, 18 godz.