Studia podyplomowe - Wydział Farmaceutyczny - O studiach

O studiach

Badania Kliniczne - projektowanie, organizacja i realizacja

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 7 PRK uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki (Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z dn. 20 lipca 2018r.).

Studia skierowane są zarówno do pracowników zawodów medycznych m.in. lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, jak również personelu administracyjnego – m.in. menadżerów, ekonomistów, statystyków, radców prawnych, ponadto osób, które tworzą lub będą tworzyć zespoły badawcze w ośrodkach badań klinicznych, osób projektujących badania kliniczne oraz osób tworzących personel administracyjny w zakresie obsługi i zarządzania badaniami klinicznymi.

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się obywatele polscy, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów wyższych oraz osoby niebędące obywatelami polskimi, o ile posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych w Polsce lub za granicą, uznany lub nostryfikowany na zasadach określonych w obowiązujących przepisach (Regulamin studiów podyplomowych prowadzonych w UM we Wrocławiu).

Studia podyplomowe ,,Badania Kliniczne – projektowanie, organizacja i realizacja” realizowane będą w roku akademickim 2024/25 od października 2024 r. (edycja 3.) i trwać będą dwa semestry.

Studia w wymiarze 180 godzin zajęć odbywać się będą w trybie zaocznym, tj. w piątki po południu i soboty cały dzień (zazwyczaj co dwa tygodnie). Zajęcia prowadzone będą przez pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz specjalistów z zakresu badań klinicznych zatrudnionych w innych jednostkach. Absolwenci otrzymują Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Studia podyplomowe pt. „Badania Kliniczne – projektowanie, organizacja i realizacja” zostały utworzone za zgodą Rektora Uniwersytetu Medycznego (Zarządzenie nr 51/XVIR/2022).

Studia odbywają się zgodnie z Regulaminem studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Dane kontaktowe:
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Wydział Farmaceutyczny
Studium Kształcenia Podyplomowego
ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław
tel. 71 78 40 353, tel. 71 78 40 352, e-mail:
farmstud@umw.edu.pl