Szkolenia farmaceutów - Szkolenie specjalizacyjne

Szkolenie specjalizacyjne farmaceutów

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, na podstawie uzyskanych akredytacji udzielonych przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, prowadzi szkolenia specjalizacyjne z zakresu: farmacji aptecznej, farmacji klinicznej, farmacji szpitalnej.

Programy specjalizacji dla farmaceutów

Warunki odbywania szkolenia specjalizacyjnego określa:
Ustawa o zawodzie farmaceuty z dn. 10 grudnia 2020 r. (Dz.U. 2022 poz. 184)

Szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć farmaceuta, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • złożył wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego,
 • posiada prawo wykonywania zawodu farmaceuty,
 • został zakwalifikowany do obywania szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Farmaceuta ubiegający się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego może być w danym terminie dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego tylko w jednej dziedzinie farmacji i tylko w jednym województwie.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW
Farmaceuta ubiegający się o rozpoczęcie specjalizacji składa za pomocą SMK (System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych) wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne.
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Oddział Wyższych Kadr Medycznych
pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, tel. 71 340 66 36

W celu dokonania czynności w SMK farmaceuta zakłada konto w systemie – https://smk.ezdrowie.gov.pl, infolinia 19 239, czynna 9.00-15.00, e-mail smk-serwis@ezdrowie.gov.pl.
Podręcznik użytkownika - założenie konta i logowanie do Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).

Wniosek zawiera:

 • imię (imiona) i nazwisko;
 • datę i miejsce urodzenia;
 • numer PESEL, a w przypadku jego braku – cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz państwo jego wydania;
 • numer dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”;
 • obywatelstwo (obywatelstwa);
 • adres do korespondencji, a także, jeżeli posiada, numer telefonu i adres poczty elektronicznej;
 • cechy dokumentu, na podstawie którego obywatel państwa trzeciego przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • informację o posiadanym stopniu naukowym lub tytule profesora, jeżeli dotyczy;
 • okres wykonywania zawodu;
 • liczbę publikacji i ich wykaz;
 • tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego.

Do wniosku dołącza się:

 • elektroniczną kopię dyplomu ukończenia studiów;
 • elektroniczną kopię dyplomu potwierdzającego posiadany stopień naukowy;
 • elektroniczną kopię dokumentu potwierdzającego okres wykonywania zawodu;
 • oświadczenie dotyczące rodzaju publikacji.

Wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego składa się w terminie:

 • od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia, na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia,
 • od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja, na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca.

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE
Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

 • ocenę formalną wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego;
 • postępowanie konkursowe w przypadku, gdy liczba wnioskujących przekroczy liczbę wolnych miejsc szkoleniowych.