Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami - Student

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON)

Szczególne potrzeby to nie tylko posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Uczelnia pomoże Ci też w innych uciążliwych sytuacjach, abyś mógł/mogła czuć się jak najbardziej swobodnie. Tworzymy przestrzeń, w której dbamy o to, aby każda osoba związana z naszą uczelnią już od pierwszych kroków stawianych podczas rekrutacji czy później w trakcie studiów lub będąc pracownikiem Uniwersytetu czuła się bezpiecznie i bez przeszkód funkcjonowała w społeczności akademickiej, którą wspólnie tworzymy.

W tym celu w strukturze uczelni została powołana nowa jednostka organizacyjna – Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON), która wspomaga działalność Pełnomocnika Rektora ds. Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych. Głównym celem połączenia sił Pełnomocnika Rektora z BON-em na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu jest zapewnienie warunków do pełnego udziału w różnych sferach aktywności akademickiej oraz do zatrudnienia na uczelni na zasadzie równości szans.

Szczegółowy zakres działalności BON określa Regulamin Organizacyjny Uczelni.

Dzięki różnorodnym formom wsparcia procesu kształcenia oraz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami oraz osób ze szczególnymi potrzebami Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich otrzymał środki unijne w ramach konkursu „Uczelnia dostępna”. Uczelnia realizuje projekt zatytułowany „Uniwersytet Medyczny – likwidujemy bariery w umysłach, sercach i architekturze”, dzięki któremu zostało powołane Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami - kontakt:

mgr Małgorzata Marszałek
tel. 71 348 42 32 wew.12
e-mail: malgorzata.marszalek@umw.edu.pl
 

mgr Iwona Sojka
Zespół ds. Studenckich
tel. 71 324 14 69
e-mail: iwona.sojka@umw.edu.pl

mgr Ewelina Biszto
Zespół ds. Studenckich
tel. 71 324 14 69
e-mail: ewelina.biszto@umw.edu.pl

Szczegółowe informację na temat oferowanego wsparcia w zakładce Student/Informacje ogólne dla studentów/Studenci-z-niepełnosprawnością

logo

UMW przełamuje bariery mentalne i architektoniczne

Blisko 4 mln złotych dofinansowania pozyskali specjaliści z UMW na wzrost dostępności infrastruktury i procedur na uczelni dla osób z niepełnosprawnościami (OzN) w ramach projektu POWER z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Głównym celem projektu „Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu - likwidujemy bariery   w umysłach, sercach i architekturze”, którego liderem jest UMW, a partnerem Stowarzyszenie na rzecz równego dostępu do kształcenia "Twoje nowe możliwości", jest wzrost dostępności Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu dla osób z niepełnosprawnością (OzN) poprzez zniwelowanie barier dostępności dla studentów/doktorantów z niepełnosprawnościami w 6 obszarach działalności Uczelni (struktury organizacyjnej, architektury, technologii wspierających, procedur, wsparcia edukacyjnego i szkoleń podnoszących świadomość niepełnosprawności). Ponadto projekt zakłada wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie  szkolnictwa wyższego, podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz poprawę dostępności szkolnictwa wyższego.

W ramach projektu podejmowany jest szereg działań na rzecz osób z niepełnosprawnością, zarówno w sferze szkoleń, jak i inwestycji, począwszy od przygotowania pracowników z obszaru dydaktyki do bezpośredniego kontaktu z osobami z niepełnosprawnością po działania w obszarze dostosowawczym naszych budynków, likwidowania barier architektonicznych na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.
W ramach 1 zadania  zostało utworzone Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością (BON) funkcjonujące przy Dziale Spraw Studenckich Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy ul. Wojciecha z Brudzewa 12.

W ramach zadania 2 zakupiono pętle indukcyjne do sal wykładowych oraz doposażono  wypożyczalnię sprzętu dla osób z niepełnosprawnościami poprzez zakup skanerów biurowych stacjonarnych, laptopów z oprogramowaniem Office, programów powiększających do laptopa, klawiatury dla osób piszących jedną ręką, przenośnych skanerów ręcznych, lup elektronicznych,    przenośnych ramp podjazdowych, drukarki 3D z oprogramowaniem, rzutników do wyświetlania  tekstu wykładowego, czytników e-booków i kalkulatorów specjalistycznych.

Funkcję Kierownika Projektu pełnił Pełnomocnik Rektora ds. Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością - dr Krzysztof Aleksandrowicz.

Projekt realizowany był w latach 2022-2023. Zakończenie projektu -  grudzień 2023 roku.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

logo

W ramach projektu oznakowano 25 budynków Uniwersytetu Medycznego tablicami informacyjnymi wyposażonymi m.in w znaczniki NFC oraz treść napisaną alfabetem brajla.

Instalując aplikację YourWay maja Państwo dostęp do wykazu budynków, a gdy znajdą się Państwo w pobliżu tablicy dostęp do jej treści w aplikacji:

Linki do aplikacji mobilnych

YourWay dla iPhone:
https://apps.apple.com/us/app/yourway/id1473003545?l=pl&ls=1

YourWay dla Androida:
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.szansadlaniewidomych.yourway&hl=pl