Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami - Student

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON)

Szczególne potrzeby to nie tylko posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Uczelnia pomoże Ci też w innych uciążliwych sytuacjach, abyś mógł/mogła czuć się jak najbardziej swobodnie. Tworzymy przestrzeń, w której dbamy o to, aby każda osoba związana z naszą uczelnią już od pierwszych kroków stawianych podczas rekrutacji czy później w trakcie studiów lub będąc pracownikiem Uniwersytetu czuła się bezpiecznie i bez przeszkód funkcjonowała w społeczności akademickiej, którą wspólnie tworzymy.

W tym celu w strukturze uczelni została powołana nowa jednostka organizacyjna – Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON), która wspomaga działalność Pełnomocnika Rektora ds. Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych. Głównym celem połączenia sił Pełnomocnika Rektora z BON-em na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu jest zapewnienie warunków do pełnego udziału w różnych sferach aktywności akademickiej oraz do zatrudnienia na uczelni na zasadzie równości szans.

Szczegółowy zakres działalności BON określa Regulamin Organizacyjny Uczelni.

Dzięki różnorodnym formom wsparcia procesu kształcenia oraz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami oraz osób ze szczególnymi potrzebami Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich otrzymał środki unijne w ramach konkursu „Uczelnia dostępna”. Uczelnia realizuje projekt zatytułowany „Uniwersytet Medyczny – likwidujemy bariery w umysłach, sercach i architekturze”, dzięki któremu zostało powołane Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami - kontakt:

mgr Karolina Lenort
Samodzielny Referent
tel. 71 348 42 32 wew. 12
e- mail: karolina.lenort@umw.edu.pl

Szczegółowe informację na temat oferowanego wsparcia w zakładce Student/Informacje ogolne dla studentów/Studenci-z-niepełnosprawnością

Bezpłatne konsultacje z psychologiem w ramach projektu unijnego pt. „UMW - likwidujemy bariery w umysłach, sercach i architekturze”

W ramach realizowanego w Uczelni projektu unijnego pt. „UMW - likwidujemy bariery   w umysłach, sercach i architekturze” umożliwiamy studentom i doktorantom UMW z niepełnosprawnością oraz pozostałym studentom, dla których niezbędne jest wsparcie psychologiczne w procesie edukacji na UMW, bezpłatne, stacjonarne konsultacje z psychologiem.

Konsultacje odbywać się będą w Dziale Spraw Studenckich, przy ul. Wojciecha z Brudzewa 12, w DS. „Bliźniak”.

Terminy konsultacji:

CZERWIEC:
01.06.2023 r. godz. 12:30, 13:30 (2h)
15.06.2023 r. godz. 12:30, 13:30 - zajęte (2h)
16.06.2023 r. godz. 12:30 (1h)
22.06.2023 r. godz. 12:30, 13:30, 14:30 (3h)
23.06.2023 r. godz. 12:30 (1h)
29.06.2023 r. godz. 12:30 (1h)

Osoba prowadząca: dr n. hum. Anna Pałęga, pracownik Katedry Psychiatrii UMW

Aby umówić się na konsultację należy przesłać maila z poczty studenckiej UMW wraz z podaniem preferowanego terminu spotkania na adres: karolina.lenort@umw.edu.pl . Spotkanie zostanie mailowo potwierdzone lub w przypadku braku dostępności zgłoszonego terminu zostanie zaproponowany inny jego termin. 

logo

UMW przełamuje bariery mentalne i architektoniczne

Blisko 4 mln złotych dofinansowania pozyskali specjaliści z UMW na wzrost dostępności infrastruktury i procedur na uczelni dla osób z niepełnosprawnościami (OzN) w ramach projektu POWER z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Głównym celem projektu „Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu - likwidujemy bariery   w umysłach, sercach i architekturze”, którego liderem jest UMW, a partnerem Stowarzyszenie na rzecz równego dostępu do kształcenia "Twoje nowe możliwości", jest wzrost dostępności Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu dla osób z niepełnosprawnością (OzN) poprzez zniwelowanie barier dostępności dla studentów/doktorantów z niepełnosprawnościami w 6 obszarach działalności Uczelni (struktury organizacyjnej, architektury, technologii wspierających, procedur, wsparcia edukacyjnego i szkoleń podnoszących świadomość niepełnosprawności). Ponadto projekt zakłada wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie  szkolnictwa wyższego, podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz poprawę dostępności szkolnictwa wyższego.

W ramach projektu podejmowany będzie szereg działań na rzecz osób z niepełnosprawnością, zarówno w sferze szkoleń, jak i inwestycji, począwszy od przygotowania pracowników z obszaru dydaktyki do bezpośredniego kontaktu z osobami z niepełnosprawnością po działania w obszarze dostosowawczym naszych budynków, likwidowania barier architektonicznych na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.
 

Funkcję Kierownika Projektu pełni Pełnomocnik Rektora ds. Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością - dr Krzysztof Aleksandrowicz.

W ramach 1 zadania  zostało utworzone Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością (BON) funkcjonujące przy Dziale Spraw Studenckich Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy ul. Wojciecha z Brudzewa 12.

Projekt realizowany będzie w latach 2022-2023. Zakończenie projektu przewiduje się na koniec października 2023 roku.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

logo