Dział Współpracy Międzynarodowej - Narodowa Agencja - Otwarte nabory

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Otwarte nabory
Otwarte nabory do programów NAWA
Nazwa programu dla kogo? terminy
NAWA Preludium BIS 1 i BIS 2 Celem programu jest wspieranie międzynarodowej mobilności doktorantów poprzez umożliwienie im realizacji staży zagranicznych, związanych z uczestnictwem w projektach badawczych w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM BIS 2. Staże zagraniczne umożliwią doktorantom zdobycie doświadczenia naukowego w europejskich i pozaeuropejskich ośrodkach akademickich lub badawczych oraz nawiązanie międzynarodowej współpracy naukowej. Będą to działania synergiczne wobec projektów PRELUDIUM BIS 1 oraz BIS2 Narodowego Centrum Nauki (NCN). 10.12.2024 15:00 UTC+1 BIS 1 oraz 10.12.2025 15:00 UTC+1 – BIS 2
Komponent krajowy programu im. Mieczysława Bekkera Celem Programu jest zapewnienie rozwoju kariery naukowej stypendystów Programu im. Mieczysława Bekkera, edycja 2019, realizujących co najmniej 18-sto miesięczne projekty i planujących po powrocie do kraju stworzenie nowego, samodzielnego zespołu badawczego. W ramach komponentu zapewnione będzie finansowania ich wynagrodzenia przez okres 6 miesięcy po powrocie do polskiej instytucji nauki szkolnictwa wyższego oraz przy zobowiązaniu tej instytucji do zatrudnienia Naukowca na łączny okres min. 12 miesięcy. 15 listopada 2023 godz. 15:00
Program Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) to program będący częścią należącego do Unii Europejskiej programu Horyzont Europa. Dedykowany jest naukowcom oraz instytucjom zarówno z UE jak i spoza UE. Naukowcy (każdej narodowości i z dowolnego kraju) muszą mieć uprawnienia do rozpoczęcia studiów doktorskich/ otwarcia przewodu doktorskiego. W momencie ubiegania się o grant mogą nie być zatrudnieni w żadnej instytucji. Stopień naukowy warunkuje możliwość aplikowania w jednym z 4 typów projektów tego programu.

 Programy wchodzące w zakres MSCA mogą być realizowane w każdej dyscyplinie naukowej oraz dotyczyć mogą zarówno badań podstawowych jak i aplikacyjnych. Podstawowym wymogiem jest międzynarodowa mobilność naukowców.

Marie Skłodowska-Curie POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS 2022

Czas trwania naboru: od 12.05.2022 do 14.09.2022 (17.00 czasu brukselskiego)

Marie Skłodowska-Curie DOCTORAL NETWORKS 2022

Czas trwania naboru: od 12.05.2022 do 15.11.2022 (17.00 czasu brukselskiego)

Marie Skłodowska-Curie STAFF EXCHANGES 2022

Czas trwania naboru: od 06.10.2022 do 08.03.2023 (17.00 czasu brukselskie