Student - Indywidualny Rozkład Zajęć

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

1. Co to jest Indywidualny Rozkład Zajęć (IRZ)?

IRZ polega na określeniu indywidualnych terminów i sposobu realizacji zajęć dydaktycznych wynikających z programu studiów.

2. Kto może ubiegać się o IRZ?

O zgodę na IRZ może się ubiegać student z tytułu:

  • przynależności do sportowej kadry narodowej, rezerwowej kadry narodowej, kadry uniwesjadowej lub sportowej kadry uczelnianej;

  • studiowania na dwóch i więcej kierunkach;

  • powołania do organów kolegialnych Uczelni;

  • samodzielnego wychowania dzieci;

  • niepełnosprawności;

  • ważnych przyczyn losowych lub osobistych.

3. Opłaty

Brak

4. Wymagane dokumenty:

Student składa wniosek do Dziekana - wniosek do pobrania poniżej

Wniosek o Indywidualny Rozkład Zajęć

5. Gdzie należy złożyć dokument?

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie właściwego Wydziału.

6. Jak to wygląda?

Student niezwłocznie po uzyskaniu zgody na IRZ:

  • wybiera grupy zajęciowe zgodnie z programem studiów

  • uzgadnia ze wszystkimi nauczycielami, którzy prowadzą zajęcia w danym semestrze, zasady udziału w tych zajęciach w tym zasad uzyskiwania zaliczeń cząstkowych i zaliczenia końcowego, niezwłocznie po otrzymaniu decyzji Dziekana.