Student - Indywidualny Rozkład Zajęć

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

1. Co to jest Indywidualny Rozkład Zajęć (IRZ)?

IRZ polega na określeniu indywidualnych terminów i sposobu realizacji zajęć dydaktycznych wynikających z programu studiów.

2. Kto może ubiegać się o IRZ?

O zgodę na IRZ może się ubiegać student z tytułu:

  • przynależności do sportowej kadry narodowej, rezerwowej kadry narodowej, kadry uniwersjadowej lub sportowej kadry uczelnianej;
  • studiowania na 2 (dwóch) i więcej kierunkach;
  • powołania do organów kolegialnych Uczelni, komisji działających na postawie przepisów wewnętrznych Uczelni;
  • ważnych przyczyn losowych lub osobistych;

3. Opłaty

Brak

4. Wymagane dokumenty:

Student składa wniosek do Dziekana - wniosek do pobrania

5. Gdzie należy złożyć dokument?

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie właściwego Wydziału.

6. Jak to wygląda?

Student niezwłocznie po uzyskaniu zgody na IRZ:

  • wybiera grupy zajęciowe zgodnie z programem studiów

  • uzgadnia ze wszystkimi nauczycielami, którzy prowadzą zajęcia w danym semestrze, zasady udziału w tych zajęciach w tym zasad uzyskiwania zaliczeń cząstkowych i zaliczenia końcowego, niezwłocznie po otrzymaniu decyzji Dziekana.