Terminy wniesienia opłat - Student - Opłaty za studia

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

1. Jakie są terminy oraz zasady wnoszenia opłat za studia dla studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2022/2023?

Opłaty za studia są pobierane zgodnie z poniższym wykazem, począwszy od cykli kształcenia rozpoczynających się od dnia rozpoczęcia rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 (szczegóły w Zarządzeniu nr 23/XVI R/2022 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 18 lutego 2022 r. klik)

  • w odniesieniu do opłat studentów obowiązują następujące terminy płatności:

     Opłata roczna

           do 15 września

 

  • w przypadku opłaty wnoszonej w 2 ratach - wysokość opłaty stanowi kwota opłaty rocznej powiększona o 2,5% tej opłaty, a następnie podzielona na 2 równe raty:

   I rata (za semestr zimowy)

           do 15 września

   II rata (za semestr letni)

           do 15 lutego

 

  • w przypadku opłaty wnoszonej w 4 ratach- wysokość opłaty stanowi kwota opłaty rocznej powiększona o 3,5% tej opłaty, a następnie podzielona na 4 równe raty:

            I rata

          do 15 września

             II rata

           do 15 listopada

             III rata

            do 15 lutego

             IV rata

             do 15 maja

 

* UWAGA!
Studenci przyjęci na I rok studiów, pierwszą opłatę wnoszą w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem studiów.

Studenci, cudzoziemcy przyjęci na I rok studiów, pierwszą opłatę wnoszą w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem studiów, jednak nie później niż do 15 września, z zastrzeżeniem terminów określonych w harmonogramie rekrutacji

 

2. Czy można wnioskować o wydłużenie okresu wniesienia opłat?

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych nie ma możliwości wydłużenia okresu wniesienia opłat (prolongaty).

Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 

3. Czy mogę się starać o zwrot opłat za studia w okresie niepobierania nauki?

Tak. Można wnioskować o zwrot w przypadku:

  • uzyskania zgody na urlop, z wyłączeniem urlopu, który przewiduje prawo do udziału w zajęciach oraz przystąpienia do zaliczeń i egzaminów;

  • skreślenia z listy studentów

  • ukończenia studiów przed terminem określonym w umowie

  • innych ważnych i udokumentowanych przyczyn losowych.

Więcej informacji w §7 Zarządzenia nr 12/XV R/2019 klik