Samorząd Studentów

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Samorząd Studentów

Kontakt z nami


Przewodnicząca Samorządu Studentów
Bernadetta Nowak
bernadetta.nowak@student.umw.edu.pl

Samorząd Studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 
ul. Wojciecha z Brudzewa 12
51-601 Wrocław

Możesz skontaktować się z nami także za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.


Regulamin Samorządu Studentów

Zarządzenie nr 91/XV R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia zgodności zmian do Regulaminu Samorządu Studentów z ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce oraz ze statutem Uczelni


Uchwała nr 28/2020 Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu i przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu

Regulamin Samorządu Studentów
 


 
Jacht „Perełka”- podstawowe informacje

 1. Jacht może być udostępniany wyłącznie studentom, doktorantom oraz pracownikom UMW, posiadającym uprawnienia zapisane w § 8 ust. 1, na podstawie „umowy użyczenia jachtu”( załącznik nr 1 do Regulaminu).

 2. Umowę o której mowa w ust. 1 podpisuje Kierownik Biura Obsługi Studentów przy ul. Wojciecha
  z Brudzewa 12, na podstawie imiennych list otrzymanych od Przewodniczącego Klubu, sporządzonych zgodnie z kalendarzem rezerwacji.

 3. Przy podpisaniu umowy „biorący w użyczenie” ma obowiązek okazania oryginału uprawnień żeglarskich sternika.

 4. „Biorący w użyczenie” ma obowiązek podpisania „protokołu zdawczo-odbiorczego” (załącznik nr 2  do Regulaminu).

 5. Biorący w użyczenie powinien posiadać odpowiednie ubezpieczenie dla sterników.

 6. Wszyscy uczestnicy rejsu przebywający na jachcie powinni posiadać ubezpieczenie. Ubezpieczenie uczestników jest obowiązkowe, Uczelnia nie odpowiada za jego brak lub nieodpowiedni zakres. Zakres takiego ubezpieczenia powinien zawierać m.in. następstwa nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie bagażu, pokrycie kosztów leczenia podczas podróży, odpowiedzialność cywilną, organizację i pokrycie kosztów udzielenia pomocy w podróży.

 7. Biorący w użyczenie pobiera jacht w dniu zapisanym w umowie, w porcie macierzystym
  w obecności Przewodniczącego Klubu lub osoby pisemnie upoważnionej przez Przewodniczącego Klubu.      .

 8. Biorący w użyczenie zdaje jacht w dniu zapisanym w umowie, w porcie macierzystym w obecności Przewodniczącego Klubu lub osoby pisemnie upoważnionej przez Przewodniczącego Klubu.

 9. W sytuacji braku możliwości zwrócenia jachtu w porcie macierzystym w uzgodnionym terminie   (np. awaria jachtu, warunki atmosferyczne) biorący w użyczenie zobowiązany jest zawiadomić Przewodniczącego Klubu najwcześniej jak to możliwe.

 10.  Biorący w użyczenie zdaje klucze w recepcji Domu Studenckiego „Bliźniak” znajdującej się przy ul.    Wojciecha z Brudzewa 12, 51-601 Wrocław.

 Przed zgłoszeniem rezerwacji jachtu należy zapoznać się z poniższymi dokumentami:

Zarządzenie nr 60 /XV R/2018 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 15 maja 2018 roku

 1. Regulamin użytkowania jachtu żaglowego „Perełka” Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 2. Umowa użyczenia Jachtu

 3. Protokół zdawczo - odbiorczy

 4. Klauzula informacyjna

Rezerwacji jachtu można dokonać pod adresem                                       e-mail: perlaumw@gmail.com

Dodatkowych informacji udziela Zespół ds. Studenckich,                  tel. 71-324-14-69.