Szkolenie diagnostów - Laboratoryjna diagnostyka medyczna

Laboratoryjna diagnostyka medyczna

Szkolenie specjalizacyjne dla diagnostów laboratoryjnych - laboratoryjna diagnostyka medyczna

ARCHIWUM


KOORDYNATOR W DZIDZINIE LABORATORYJNEJ DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ

płk dr n. med. Jacek Majda

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. R. Weigla 5
50-981 Wrocław
tel.: 261 660 398


Program podstawowy dla diagnostów laboratoryjnych- PROGRAM SPECJALIZACJI W DZIEDZINIE LABORATORYJNEJ DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ, Warszawa 2018

Program uzupełniający dla diagnostów laboratoryjnych posiadających specjalizację I stopnia w diagnostyce laboratoryjnej/analityki klinicznej- PROGRAM SPECJALIZACJI W LABORATORYJNEJ DIAGNOSTYCE MEDYCZNEJ, Warszawa 2018


KOMUNIKAT

Z przyjemnością informujemy o naborze jesień 2022 na specjalizację w dziedzinie:

Laboratoryjna diagnostyka medyczna.

Ilość wolnych miejsc: 64.

Zasady rozpoczęcia oraz odbywania specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych określają: Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (t. j.: Dz.U. 2022 poz. 2162) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002162

oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (t. j.: Dz. U. 2022 poz. 1460) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001460

Szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć diagnosta laboratoryjny, który spełnia łącznie następujące warunki:

- złożył wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej dziedzinie, zwany dalej "wnioskiem";

- posiada prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego;

- został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

UWAGA!!! Przed złożeniem wniosku o rozpoczęcie specjalizacji należy uprzednio założyć konto w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). Instrukcja zakładania konta oraz nadania uprawnień znajduje się na stronie:

https://cez.gov.pl

Wniosek składa się w terminie:

- od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia.

W celu zakwalifikowania wnioskodawcy do odbycia szkolenia specjalizacyjnego przeprowadza się postępowanie kwalifikacyjne, które obejmuje ocenę formalną wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego oraz postępowanie konkursowe.

Do odbywania szkolenia specjalizacyjnego kwalifikuje się diagnostów laboratoryjnych, w liczbie odpowiadającej liczbie wolnych miejsc przyznanych na dane postępowanie kwalifikacyjne w danej dziedzinie w danym województwie, w kolejności od najwyższego wyniku uzyskanego w postępowaniu konkursowym.

O wyniku postępowania kwalifikacyjnego wojewoda zawiadamia wnioskodawcę za pomocą SMK.

Wojewoda, uwzględniając wynik przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, kieruje wnioskodawcę do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w jednostce szkolącej, posiadającej wolne miejsca szkoleniowe, za pomocą SMK. Osobie zakwalifikowanej do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego właściwy wojewoda tworzy w SMK elektroniczną kartę przebiegu szkolenia specjalizacyjnego prowadzoną w SMK, zwaną dalej "EKS", z określoną planowaną datą rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego.

Diagnosta laboratoryjny zakwalifikowany do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego, rozpoczyna je w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia określonego w EKS jako planowany dzień rozpoczęcia szkolenia. Kierownik specjalizacji potwierdza faktyczny dzień rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego w EKS.

Wszelkie niezbędne informacje na temat postępowania kwalifikacyjnego oraz organizacji specjalizacji w danej dziedzinie dostępne są na stronie:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego:

https://www.duw.pl/pl/urzad/zdrowie-publiczne/diagnosci/15373,Ogloszeni…

- CMKP:

https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/podyplomowe/diagnosci-laboratoryjni

- Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu:

https://www.umw.edu.pl/pl/studia-podyplomowe-wydzial-farmaceutyczny/lab…


KOMUNIKAT
o zwiększeniu liczby miejsc akredytacyjnych
w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej

Z przyjemnością informujemy, iż decyzją Komisji Akredytacyjnej z dnia 19.09.2022 r. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu uzyskał zgodę na zwiększenie liczby miejsc akredytacyjnych w dziedzinie - laboratoryjna diagnostyka medyczna (program podstawowy dla diagnostów laboratoryjnych z 2018 r.)
Akredytacja została przyznana do dnia 20 września 2027 r.

W związku z powyższym najbliższy nabór planowany jest w sesji jesiennej 2022.

Maksymalna liczba miejsc: 110

Liczba wolnych miejsc: 64

Wszelkie informacje dotyczące procedury naboru zostaną umieszczone w zakładce "aktualności".


KOMUNIKAT 

w sprawie dofinansowania z Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

informujemy, iż decyzją Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych przekazaną w dniu 2 sierpnia 2022 r., Studium Kształcenia Podyplomowego otrzymało dofinansowanie, które zostanie przeznaczone na kurs specjalizacyjny pn. Techniki biologii molekularnej w diagnostyce laboratoryjnej. 

Pozyskane środki pozwolą na obniżenie opłaty za uczestnictwo w kursie.


KOMUNIKAT
W SPRAWIE ODBYWANIA STAŻY KIERUNKOWYCH

W celu usprawnienia procesu obsługi zgłoszeń dotyczących realizacji staży kierunkowych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50-556 Wrocław, informujemy, iż:

  • podania dotyczące skierowania do odbycia stażu należy składać BEZPOŚREDNIO u Pani Kierownik Działu Diagnostyki Laboratoryjnej ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław, Budynek J1,2 piętro;

  • na podaniu należy wskazać daty rzeczywistej realizacji specjalizacji ze szczególnym uwzględnieniem daty zakończenia specjalizacji;

  • skierowania do odbywania staży są przyjmowane przez Panią Kierownik we wtorki i czwartki w godzinach 9.00 – 14.00.

Prosimy o przestrzeganie powyższego komunikatu.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt ze Studium Kształcenia Podyplomowego pod numerem telefonu: 71 78 40 687.


KOMUNIKAT
Aktualna informacja na temat podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji z laboratoryjnej diagnostyki medycznej dla osób realizujących szkolenie zgodnie z programem opublikowanym w 2018 znajduje się w sekcji pliki do pobrania pn. Lista staży kierunkowych LDM_2022.pdf.


PLANOWANY HARMONOGRAM REALIZACJI KURSÓW w 2022 r.:

Tytuł kursu

Planowana data realizacji

Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle
rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych. Blok V podsumowujący.
10/2022, 1/Di/2022

26-28.01.2022

Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych. Blok VI podsumowujący.
11/2022, 2/Di/2022
21-23.02.2022
Diagnostyka laboratoryjnych wrodzonych i nabytych zaburzeń hemostazy.
12/2022, 3/Di/2022
27-29.06.2022

Diagnostyka niedokrwistości i hematologicznych zespołów rozrostowych.

Cz. I
17/2022, 8/Di/2022

31.03-01.04.2022
Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych. Blok III.
16/2022, 7/Di/2022
07-08.04.2022
Diagnostyka niedokrwistości i hematologicznych zespołów rozrostowych. Cz. II.
14/2022, 5/Di/2022
26-27.05.2022
Podstawy analityki ogólnej i parazytologii.
15/2022, 6/Di/2022
06-08.06.2022

Techniki biologii molekularnej w diagnostyce laboratoryjnej. 

13/2022, 4/Di/2022

3-4.11.2022 oraz 18-19.11.2022

brak wolnych miejsc

Techniki biologii molekularnej w diagnostyce laboratoryjnej. 

23/2022, 11/Di/2022

8-9.12.2022 oraz

14.12.2022 i  17.12.2022


 

KURSY 2022 - KOMUNIKATY


KOMUNIKAT
nr kursu: 23/2022 (11/Di/2022)
Tytuł kursu: Techniki biologii molekularnej w diagnostyce laboratoryjnej cz. I i II
Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna
Nazwa modułu: Techniki biologii molekularnej w diagnostyce laboratoryjnej
Termin kursu: 8-9.12.2022 oraz 14.12.2022 i 17.12.2022
Kierownik naukowy kursu: dr hab. Iwona Bil-Lula, prof. uczelni
Miejsce realizacji kursu:  wykłady on - line, ćwiczenia - Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, 50-556 Wrocław, ul. Borowska 213
Liczba godzin: 32 godz.


KOMUNIKAT
nr kursu: 13/2022 (4/Di/2022)
Tytuł kursu: Techniki biologii molekularnej w diagnostyce laboratoryjnej cz. I i II
Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna
Nazwa modułu: Techniki biologii molekularnej w diagnostyce laboratoryjnej
Termin kursu: 3-4.11.2022 oraz 18-19.11.2022
Kierownik naukowy kursu: dr hab. Iwona Bil-Lula, prof. uczelni
Miejsce realizacji kursu:  wykłady on - line, ćwiczenia - Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, 50-556 Wrocław, ul. Borowska 213
Liczba godzin: 32 godz.

Koszt: UWAGA kurs w części dotowany ze środków przekazanych przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych, kwota do zapłaty zostanie wskazana po ustaleniu ostatecznej liczby uczestników kursu.


KOMUNIKAT
nr kursu 12/2022 (3/Di/2022)
Tytuł kursu: 
Diagnostyka laboratoryjna wrodzonych i nabytych zaburzeń hemostazy
Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna
Nazwa modułu: Diagnostyka laboratoryjna układu krwiotwórczego oraz układu krzepnięcia i fibrynolizy
Termin kursu: 27-29.06.2022
Kierownik naukowy kursu: Dr n. med. Jacek Majda
Miejsce realizacji kursu: Wykłady: Wydział Farmaceutyczny, ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław
Ćwiczenia: Katedra Analityki Medycznej, II- gie piętro, Sala ćwiczeniowa, ul. Borowska 211 A, 50-556 Wrocław
Ilość godzin: 24 godz. 3 dni
 


KOMUNIKAT
nr kursu: 15/2022 (6/Di/2022)
Tytuł kursu: 
Podstawy analityki ogólnej i parazytologii.
Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna
Nazwa modułu: Moduł III. Badanie płynów ustrojowych, wydalin i wydzielin.
Termin kursu: 06-08.06.2022
Liczba miejsc: 12
Kierownik naukowy kursu: dr hab. Iwona Bil-Lula, prof. uczelni
Miejsce realizacji kursu:
Dzień 1 i 2: Katedra Analityki Medycznej, Wydział Farmaceutyczny, UMED we Wrocławiu, ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław, II piętro- sala seminaryjna, sala ćwiczeniowa;
Dzień 3: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu, Dział Laboratoryjny, Oddział Mikrobiologii, ul. Składowa 1/3 53-110 Wrocław
Liczba godzin: 3 dni, 24 godz.
 


KOMUNIKAT
nr kursu: 14/2022 (5/Di/2022)
Tytuł kursu:
 Diagnostyka laboratoryjna niedokrwistości i hematologicznych zespołów rozrostowych. Cz. II.
Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna
Nazwa modułu: Diagnostyka laboratoryjna układu krwiotwórczego oraz układu krzepnięcia i fibrynolizy.
Termin kursu: 26-27.05.2022
Kierownik naukowy kursu: Prof. dr hab. Lidia Usnarska- Zubkiewicz
Miejsce realizacji kursu: Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku, Klinika Chorób Wewnętrznych,
Sala Nyska I- sze piętro, ul. Pasteura 4, Wrocław
Liczba godzin: 2 dni, 18 godz.