Student - Komunikaty

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Komunikaty

SKŁADANIE WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

Wnioski należy składać poprzez Wirtualną Uczelnie - logując się i korzystając z przycisku "wnioski stypendialne" w zakładce "wnioski". Pamiętaj studencie – wniosek możesz złożyć, gdy jesteś wpisany na semestr zimowy.

Złożony i wygenerowany wniosek z systemu należy obowiązkowo złożyć we właściwym Dziekanacie wraz z kompletem dokumentów do 16 października 2023 r. W przypadku niedotrzymania tego terminu wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.

UWAGA !!!! BARDZO WAŻNA ZMIANA OD 01.10.2023

Od roku akademickiego 2023/2024 nie będą brane pod uwagę załączone do wniosku o stypendium socjalne oświadczenia studenta uzasadniające nie korzystanie ze świadczeń ośrodka pomocy społecznej i wskazujące źródła utrzymania rodziny.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r.o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, poniżej najważniejsze zmiany, które będą obowiązywały od 01.10.2023 roku:

Studencie, jeżeli chcesz złożyć wniosek o stypendium socjalne na rok akademicki 2023/2024 a Twój miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600,00 zł powinieneś dołączyć  wydane przez ośrodek pomocy społecznej albo przez centrum usług społecznych zaświadczenie o korzystaniu w roku złożenia tego wniosku ze świadczeń z pomocy społecznej przez Ciebie lub przez członków Twojej rodziny.

Jeżeli nie dołączysz tego zaświadczenia Komisja Stypendialna albo Odwoławcza Komisja Stypendialna odmówi przyznania Ci stypendium socjalnego;

Jeżeli Ty lub członkowie Twojej rodziny nie korzystacie  ze świadczeń z pomocy społecznej Komisja Stypendialna albo Odwoławcza Komisja Stypendialna może przyznać Ci stypendium socjalne, jeżeli udokumentujesz źródła utrzymania rodziny.

Zarządzenie zmieniające dostępne pod linkiem:    https://www.umw.edu.pl/pl/zarzadzenia/zarzadzenia-rektora/2023/nr-127xv…

Poniżej znajdują się przewodniki po systemie do składania wniosków stypendialnych

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi zmianami dotyczącymi świadczeń dla studentów

1. Zmiana okresu w którym przysługują świadczenia dla studentów:

Pamiętaj, że nie możesz ubiegać się o stypendia jeżeli studiujesz już łącznie 12 semestrów (14 semestrów dla kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i farmacji) oraz jeśli posiadasz już tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo masz tytuł równorzędny, a także gdy posiadasz licencjata, inżyniera albo tytuł równorzędny, jeżeli ponownie podejmujesz studia pierwszego stopnia.

Łączny okres na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich przez który przysługują świadczenia wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta.
W ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:
pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

Okres 12 semestrów (lub 14 semestrów w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 11 albo 12 semestrów), w trakcie których studentowi przysługują świadczenia rozpoczyna się w momencie podjęcia studiów i nabycia praw studenta po raz pierwszy (na pierwszym kierunku studiów). Do okresu przysługiwania świadczeń wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym także semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów od zajęć.

2. Obowiązkowe zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej albo centrum usług społecznych:

Zaświadczenia obowiązują wszystkich studentów, dla których miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie obliczony na podstawie złożonych dokumentów jest równy lub niższy niż 600,00 zł. Zgodnie z przepisami Komisja Stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 600 zł, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

Jeżeli miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600,00 zł powinno się dołączyć  wydane przez ośrodek pomocy społecznej albo przez centrum usług społecznych zaświadczenie o korzystaniu w roku złożenia tego wniosku ze świadczeń z pomocy społecznej przez studenta lub przez członków rodziny studenta.

Jeżeli student nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego  zaświadczenia o korzystaniu w roku złożenia tego wniosku ze świadczeń z pomocy społecznej przez niego lub przez członków jego rodziny Komisja Stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego. W przypadku gdy student lub członkowie jego rodziny nie korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej Komisja Stypendialna może przyznać temu studentowi stypendium socjalne, jeżeli udokumentował źródła utrzymania rodziny

3. WYSOKOŚĆ ŚREDNIEJ - STYPENDIUM REKTORA

Średnia ocen uprawniająca do otrzymania stypendium Rektora w roku akademickim 2023/2024 wynosi 4,0 natomiast wymagana minimalna liczba punktów wynosi 21 pkt.

4. Dodatkowe osiągnięcie naukowe:

do puli osiągnięć naukowych zostało dodana średnia ocen wynosząca 5,0 - za to osiągnięcie przewidziano 5 pkt.

5. oświadczenie członka rodziny dot. przetwarzania danych osobowych

Zachęcamy do zapoznania się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych - tutaj