Zakres działalności

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Zakres działalności
 • Pełnomocnik Rektora ds. Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych działa na rzecz osób z niepełnosprawnością na terenie uczelni i poza nią, biorąc udział:
  w tworzeniu oraz opiniowaniu przepisów wewnętrznych dotyczących osób z niepełnosprawnością;
  w zarządzaniu środkami przyznanymi w ramach dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia;
  w nawiązywaniu współpracy z uczelniami, organizacjami, stowarzyszeniami w zakresie problematyki osób z niepełnosprawnością;
  w pracach zespołu ds. stypendiów dla osób z niepełnosprawnością;
  w pracach na rzecz dostosowanie procesu edukacyjnego oraz likwidacji barier architektonicznych na terenie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i na potrzeby osób z niepełnosprawnością oraz opiniowanie wszystkich prac inwestycyjno-remontowych w zakresie dotyczącym osób z niepełnosprawnością;
  w postępowaniach przetargowych dotyczących zagadnień związanych z osobami z niepełnosprawnością;
  w zarządzaniu i nadzorze  nad sprzętem technologicznym wspomagającym nauczanie osób z niepełnosprawnością, w tym opracowywanie zasad przyznawania prawa do jego wypożyczania;
  w pracach mających na celu pozyskiwanie dotacji na wsparcie studentów z niepełnosprawnością;
  w inicjowaniu oraz wspieraniu działań promocyjnych i informacyjnych w zakresie osób z niepełnosprawnością;

 • Pełnomocnik Rektora ds. Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych odpowiedzialny jest za:
  udzielanie informacji dotyczących zagadnienia niepełnosprawności,
  wsparcie w rozwiązywaniu problemów będących wynikiem stopnia niepełnosprawności,
  organizowanie szkoleń o tematyce związanej z niepełnosprawnością,
  pomoc przy uzyskiwaniu konsultacji psychologicznych oraz pozyskiwaniu asystenta edukacyjnego dla osób z niepełnosprawnością.

  słowa klucze: niepełnosprawność, niepełnosprawni, student niepełnosprawny, doktorant niepełnosprawny,