Obniżenie opłaty za studia - Student - Opłaty za studia

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne

Czy jest możliwość wnioskowania o zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne?

Można się ubiegać o zwolnienie w części z opłat, w przypadku spełnienia przynajmniej jednego z poniższych warunków:

  • uczestniczenia w międzynarodowych programach stypendialnych, z wyłączeniem programów wymiany międzyuczelnianej zawartych na podstawie umów/porozumień, w tym np. programu Erasmus +

  • udokumentowanej trudnej sytuacji materialnej lub okoliczności losowych powodujących nagłe pogorszenie obecnej sytuacji materialnej w rodzinie (Uwaga! Nie można wnioskować więcej niż dwukrotnie w trakcie trwania studiów, jednakże tylko jeden raz z powodu danego zdarzenia losowego!)

Częściowe zwolnienie z opłaty z usługi edukacyjne nie może być większe niż 50% wysokości opłaty określonej w umowie o odpłatności.

 

Więcej informacji w zarządzeniu klik