Akty prawne - Student - Sprawy dyscyplinarne

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Akty prawne regulujące odpowiedzialność dyscyplinarną dla studentów:

  1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 574 ze zm.);
  2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w sprawach studentów, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia (Dz.U. z 2018 r., poz. 1882);
  3. Regulamin studiów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, obowiązujący od roku akademickiego 2022/2023;
  4. Zarządzenie nr 3/XVI R/2022 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w sprawach studentów Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu;
  5. Zarządzenie nr 288/XVI R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie powołania rzeczników dyscyplinarnych ds. studentów na kadencję 2021-2024;
  6. Uchwała nr 2217 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 28 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencję 2020-2024;
  7. Uchwała nr 2218 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 28 października 2020 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencję 2020-2024.