Warunki wznawiania studiów

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Warunki wznawiania studiów

1. Kto może się ubiegać o wznowienie studiów?

O wznowienie studiów może ubiegać się osoba skreślona z listy studentów, jeżeli od daty uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu jej z listy studentów minęło nie więcej niż 5 lat.

2. Kiedy można ubiegać się o wznawianie studiów?

Dziekan może wyrazić zgodę na wznowienie studiów na danym kierunku w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby skreślonej z listy studentów, która przed skreśleniem zaliczyła pierwszy rok studiów na danym kierunku studiów prowadzonym przez Uczelnię.

3. Kto nie można się ubiegać o wznowienie studiów?

  • Student został wydalony z uczelni z powodu ukarania karą dyscyplinarną

  • Osoba, która została skreślona z listy studentów, lecz kierunek, na którym studiowała już nie jest prowadzony.

4. Czy student, który został skreślony na I roku studiów może się starać o wznowienie studiów?

Nie. Student, który nie ukończył I roku studiów, nie ma możliwości wznowienia studiów. W takim przypadku student może ponownie starać się o przyjęcie na studia jedynie w drodze rekrutacji.

5. Ile razy można wznowić studia?

Tylko jeden raz.

6. Kiedy i gdzie składa się wniosek o wznowienie studiów?

  • Wniosek do Dziekana wraz z uzasadnieniem składa się w dziekanacie właściwego Wydziału.

  • Termin składania wniosków upływa 30 maja.

Wniosek do pobrania

7. Czy jeśli student wznowi studia, a zmienią się warunki studiowania np. program lub opłaty to obowiązują go stare zasady, jak wtedy, kiedy studiował?

Nie, wznowienie odbywa się na warunkach obowiązujących w obowiązującym roku akademickim, w którym następuje wznowienie. Student przyjęty na studia w drodze wznowienia studiów zobowiązany jest do uzupełnienia zaległości wynikających z różnic programowych, o ile takie występują.

8. Kiedy mogę rozpocząć naukę po wznowieniu?

Student przyjęty na studia w drodze wznowienia studiów podejmuje naukę od początku nowego roku akademickiego.

Uwaga! Od decyzji Dziekana studentowi przysługuje prawo złożenia do Rektora wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji. Decyzja Rektora jest ostateczna. Od decyzji wydanej przez Rektora przysługuje skarga albo sprzeciw do sądu administracyjnego.