Dział Współpracy Międzynarodowej - Stypendia - Fundusz im. E. Niedźwirskiego

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Fundusz im. E. Niedźwirskiego

Regulamin przyznawania stypendiów Funduszu im. E. Niedźwirskiego


1. CEL FUNDUSZU IM. DRA EMILA NIEDŹWIRSKIEGO:
 • Zgodnie z wolą Fundatora Doktora Emila Niedźwirskiego celem Funduszu jest wspieranie uzdolnionych naukowo i obiecujących doktorantów oraz pracowników kształcących się na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (zwanym dalej również UMW) planujących wyjazd zagraniczny o charakterze naukowo-badawczym. Zarówno znaczenie wyjazdu dla dalszego rozwoju naukowego kandydata, jak i jego dotychczasowe osiągnięcia oraz uzasadnienie współfinansowania powinny być udokumentowane według podanych niżej zasad.
 
2. KANDYDACI/ STYPENDYŚCI SPEŁNIAJĄCY WARUNKI :
 • wiek do 40 lat
 • status uczestnika studiów doktoranckich w UMW lub doktorat realizowany w innej formie (w tym ostatnim przypadku: z otwartym przewodem w UMW) lub
 • zatrudnienie na etacie naukowo-dydaktycznym lub naukowo-technicznym w UMW z udokumentowanym procesem kształcenia podyplomowego
 • pracownik UMW, który uzyskał stopień naukowy doktora na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu (lub Akademii Medycznej we Wrocławiu przed 27.08.2012) lub ukończył na tej uczelni kształcenie podyplomowe w innej formie może złożyć wniosek o stypendium w związku z wyjazdem mającym się rozpocząć do 24 miesięcy po uzyskaniu stopnia doktora lub ukończeniu kształcenia podyplomowego
 • kolejny raz może się starać o stypendium kandydat spełniający powyższe warunki w związku z wyjazdem, który ma się rozpocząć się po upływie 24 miesięcy od powrotu z poprzedniego wyjazdu współfinansowanego przez Stypendium
 
3. CELE SZCZEGÓŁÓWE PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW:
 • Stypendia są przeznaczone na współfinansowanie wyjazdów zagranicznych o charakterze naukowo-badawczym na okres do 3 miesięcy (w wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość dofinansowania wyjazdów na dłuższy okres) :
 • wyjazdy naukowe do ośrodków zagranicznych – celem realizacji badań
 • związane z realizowanym tematem badawczym wyjazdy szkoleniowe, w tym indywidualne, np. dla specjalności zabiegowych
 • Preferowane będą osoby realizujące doktorat, w szczególności, jeśli wykażą wpływ planowanego wyjazdu na realizację doktoratu
 
4. PROCEDURA KWALIFIKACYJNA
 • Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Komisja Kwalifikacyjna Funduszu im. Dra Emila Niedźwirskiego na podstawie dokumentacji złożonej przez kandydata
 • Wysokość stypendium jest określana na podstawie kalkulacji kosztów wyjazdu przedłożonej przez kandydata oraz rangi naukowej wyjazdu
 • Kandydat jest zobowiązany do udokumentowania wysokości i źródeł współfinansowania
 • Komisja rozpatruje wnioski w dwóch trybach:
 • coroczny konkurs, w którym przyznawane będzie stypendium do kwoty 3000 GBP (funtów brytyjskich). Wnioski są przyjmowane do 30. października każdego roku a rozstrzygnięcie konkursu następuje do 30. grudnia. W uzasadnionych przypadkach Komisja może przedłużyć termin przyjmowania wniosków na coroczny konkurs i termin jego rozstrzygnięcia.
 • w miarę napływania wniosków. Wysokość: do kwoty 1000 GBP (funtów brytyjskich). W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja może zwiększyć wysokość stypendium, ale nie więcej niż do 1500 GBP. Również wniosek, który nie zwyciężył w corocznym konkursie, może być, na wniosek zainteresowanego, następnie rozpatrywany w tym trybie.
 • Wniosek powinien zostać złożony i rozpatrzony przed wyjazdem
 • Rozpatrzony wniosek nie może być poprawiany, uzupełniany, i składany ponownie w okresie wcześniejszym niż 6 miesięcy od   dnia rozpatrzenia    wniosku
 • Wniosek o wyjazd określony w dokumentacji może być rozpatrywany przez Komisję nie więcej niż dwa razy
 • Złożone wnioski rozpatrywane będą przez Komisję raz na kwartał
 • Wnioski złożone po posiedzeniu Komisji w danym kwartale przechodzą na następny kwartał
 • Przewodniczący zwołuje zebrania Komisji, nie rzadziej niż raz na kwartał, zwykle pod koniec kwartału
 • Nadzór formalno-administracyjny nad postępowaniem kwalifikacyjnym pełni osoba posiadająca pełnomocnictwo JM Rektora lub Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej we Wrocławiu (w przypadku braku takiego pełnomocnictwa)
 • Nadzór merytoryczny nad działalnością Komisji Kwalifikacyjnej oraz nad koordynacją działań UMW w zakresie Funduszu sprawuje JM Rektor UMW
 
5. WYMAGANE DOKUMENTY  
 • podanie-wniosek o przyznanie stypendium skierowane do JM Rektora UMW
 • Jeśli kandydat wnioskuje o kwotę wyższą niż 1000 GBP, powinien zadeklarować, że wniosek ma być rozpatrywany w trybie corocznego konkursu.
 • C.V.
 • opinia i pisemna zgoda na wyjazd opiekuna naukowego kandydata
 • plan naukowy pobytu w ośrodku zagranicznym (w przypadku szkolenia – z uzasadnieniem jego związku z realizowanym tematem badawczym) – wg załącznika nr 2. do wniosku
 • imienne zaproszenie/potwierdzenie z zagranicznego ośrodka, określające termin, temat i plan pobytu naukowo-badawczego (ew. szkolenia związanego z tematem badawczym)
 • oświadczenie kierownika jednostki organizacyjnej UMW o celowości wyjazdu kandydata/ stypendysty za granicę
 • wypełniony załącznik nr 1. do wniosku z kalkulacją kosztów wyjazdu, podpisany przez kandydata i jego przełożonego (zawierający również wymagane deklaracje kandydata)
 • oświadczenie o wysokości kwot współfinansowania wyjazdu zagranicznego z innych źródeł podpisane przez dysponenta środków (stypendium Funduszu może być tylko dofinansowaniem do całkowitego kosztu pobytu kandydata/stypendysty za granicą)
 • wszystkie dokumenty należy składać w wersji papierowej oraz, zgodne z nimi, w wersji elektronicznej (pocztą elektroniczną lub na nośniku danych)
 
Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Współpracy Międzynarodowej
 
6. PRZEKAZYWANIE PRZYZNANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
 • przelew z brytyjskiej organizacji zarządzającej Funduszem na prywatne konto bankowe wskazane przez stypendystę
 • po otrzymaniu przelewu stypendysta zobowiązany jest do wysłania listu informującego o wysokości przyznanej kwoty i celu jej wykorzystania na adres dysponenta środków Funduszu w Wielkiej Brytanii (kopię listu należy dołączyć do dokumentów „rozliczeniowych” w Dziale Współpracy Międzynarodowej; adres dysponenta stypendysta otrzymuje wraz z informacją o przyznaniu stypendium)
 
7. ROZLICZENIE PRZYZNANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
 • W terminie do 1 miesiąca po powrocie z zagranicy stypendysta jest zobowiązany do złożenia w Dziale Współpracy Międzynarodowej sprawozdania z naukowych efektów wyjazdu, sprawozdania finansowego oraz potwierdzenia pobytu w ośrodku przyjmującym.
 
8. PREZENTACJE WYNIKÓW BADAŃ PO POWROCIE
 • Każdy stypendysta może zostać poproszony o prezentację wyników badań (ok. 15 min.) na forum Komisji oraz wybranych samodzielnych pracowników nauki. Stypendysta–laureat corocznego konkursu będzie do tego zobowiązany automatycznie w przypadku zorganizowania sesji prezentacyjnej.
 
Stypendium podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych
 
 
ZAŁOŻYCIEL FUNDUSZU
 
Środki "Funduszu im. dr. E. Niedźwirskiego" przeznaczone na stypendia dla młodych adeptów sztuki lekarskiej wrocławskiej uczelni medycznej pochodzą z prywatnych funduszy dr. Emila Niedźwirskiego (1900 - 1994), człowieka o bardzo ciekawym i bujnym życiorysie.

 

Dr Emil Niedźwirski urodził się w 1900 roku we Lwowie, w śródmiejskiej rodzinie właściciela sklepu z narzędziami medycznymi. Wcześnie osierocony, od najmłodszych lat włączony został w walkę o tożsamość polską, warunkowaną ówczesnymi zawirowaniami politycznymi. Brał udział w wojnie polsko-ukraińskiej (jako jeden z Orląt Lwowskich), polsko-bolszewickiej i drugiej wojnie światowej. Ukończona w międzyczasie matura i stypendium Armii Polskiej dla ofiarnych żołnierzy pozwoliły mu w 1925 roku uzyskać dyplom lekarza na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Wcielony do Armii odpracowywał swoje stypendium jako lekarz pułkowy i pilot. Losy drugiej wojny światowej, niezbyt życzliwe, rzuciły dr. E. Niedźwirskiego najpierw przez Bukareszt do Lyonu, a potem do Anglii. Jako lekarz i lotnik służył pod różnymi dowództwami i w różnych armiach, a zakończenie wojny zastało go w Anglii, gdzie z ramienia brytyjskiego ministerstwa zdrowia został organizatorem Polskiej Przychodni Lekarskiej w Londynie. Jej szefem był aż do 1987 roku, gdy w wieku 87 lat przeszedł na emeryturę. Działalność i znaczenie kierowanej przez dr. Niedźwirskiego placówki medycznej w Londynie były ogromne, zwłaszcza dla polskiej powojennej emigracji w Anglii. Pod koniec swej działalności dr E. Niedźwirski znacznie rozbudował Przychodnię i przekształcił ją w "Polish Clinic", która do dnia dzisiejszego funkcjonuje w Londynie. Postać dr. Emila Niedźwirskiego była powszechnie znana i szanowana w środowisku polskiego Londynu. Przez długie lata był osobistym lekarzem wielu znanych osobistości, jak np. gen W. Andersa, gen. K. Rudnickiego, Tońka z Wesołej Lwowskiej Fali i innych. Dr Emil Niedźwirski był człowiekiem bardzo żywotnym i ciekawym świata do końca swoich dni. Był lekarzem, pilotem, motocyklistą i narciarzem. Zwiedził wszystkie najciekawsze zakątki naszego Globu. Nadzwyczajne umiłowanie Lwowa pchnęło go do bardzo aktywnej roli w akcjach ochrony Cmentarza Orląt Lwowskich przed dewastacją. Żyjąc na emigracji przez cały czas interesował się tym, co działo się w Polsce i wielokrotnie udzielał wsparcia polskiej służbie zdrowia. Był fundatorem aparatury specjalistycznej dla Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, Centrum Zdrowia Matki-Polki w Łodzi, Kliniki Okulistycznej i Hospicjum Onkologicznego w Warszawie. W Akademii Medycznej we Wrocławiu, niedługo przed śmiercią, dr E. Niedźwirski odnowił swój dyplom lekarski, po prawie siedemdziesięciu latach swojej służby medycznej.

 

W swoim testamencie dr Emil Niedźwirski dla Akademii Medycznej we Wrocławiu ofiarował 120 tysięcy funtów brytyjskich z przeznaczeniem na stypendia dla młodych lekarzy - absolwentów tejże Uczelni, dokładnie opisując beneficjentów, sposób przyznawania stypendiów i zarządzania Funduszem. Formalne stworzenie Funduszu i jego rozsądne zarządzenie dr. E. Niedźwirski powierzył londyńskiemu Towarzystwu Polskich Kawalerów Maltańskich. Towarzystwo to w 1995 roku środki w kwocie 120 tys. GBP zdeponowało w banku w Londynie, a wypracowany kapitał (corocznie kalkulowany) przeznaczyło na stypendia dla młodych pracowników Akademii Medycznej we Wrocławiu. Wielkie słowa wdzięczności za godne pochwały wypełnianie woli Fundatora należą się p. Rafałowi Smorczewskiemu z Londynu, dzięki któremu współpraca i transfer stypendiów do końca 2003 roku odbywały się bez zakłóceń. Z niejasnych powodów na przełomie 2003/2004 roku Towarzystwo Polskich Kawalerów Maltańskich w Londynie zrzekło się zarządzania Funduszem i przekazało to zadanie innej charytatywnej organizacji o polskich korzeniach w Wielkiej Brytanii - "Medical Aid for Poland", pod przewodnictwem p. dr Bożeny Laskiewicz. Obecnie przekazywaniem stypendiów do Polski ze środków Funduszu zajmuje się więc ta organizacja.

 

Zasadniczym celem Funduszu im. dr. E. Niedźwirskiego jest współfinansowanie kosztów wyjazdu zagranicznego na konferencję/sympozjum/szkolenie, połączonego z 1-3 miesięcznym pobytem w ośrodku naukowo-badawczym za granicą. Stypendystami Funduszu mogą być doktoranci studiów doktoranckich AM we Wrocławiu i młodzi pracownicy naukowo-dydaktyczni AM we Wrocławiu. Stypendium w wysokości do 1000 GBP (do tysiąca funtów brytyjskich) wynika z kalkulacji rzeczywistych kosztów wyjazdu zagranicznego i stanowi ich współfinansowanie. O stypendium Fundacji nie można starać się powtórnie. Decyzję o przyznaniu i wysokości stypendium podejmuje kilkuosobowa, niezależna od rektora/prorektora komisja kwalifikacyjna Akademii Medycznej we Wrocławiu na podstawie dokumentów, złożonych przez kandydata/stypendystę według ścisłych regulaminowych kryteriów. Członków komisji - samodzielnych pracowników nauki i adiunktów w przededniu habilitacji - powołuje prorektor ds. nauki AM we Wrocławiu. Niewątpliwą zasługą prof.. dr. hab. Mariana Klingera, Prorektora ds. Nauki, jest uporządkowanie kwestii zasad i trybu przyznawania stypendiów Funduszu a także konsekwentne wdrożenie jej w życie Uczelni. Z tej bezspornej szansy ułatwiającej aktywny udział w międzynarodowych zjazdach naukowych, krótkoterminowych stażach dla nawiązania wstępnej współpracy i uczestnictwa w klinicznych kursach szkoleniowych skorzystało w latach 2000-2005 aż 32 młodych, wybijających się nauczycieli i doktorantów. Natomiast w latach 1996-1999 ze środków Funduszu skorzystały tylko dwie osoby.

Stypendyści Funduszu im. dr. Emila Niedźwirskiego - wykaz od 1996 do 2018

nr stypendyści jednostka stypendysty kraj wyjazdu
1996
1 Aleksandra Łacko Katedra Onkologii           Wielka Brytania
 
1998
2 Marzenna Zielińska Katedra i Klinika Anest. i Intensywnej Terapii Wielka Brytania
 
2000/2001
3 Maria Bujnowska-Fedak Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej USA
4 Ewa Kalecińska Katedra Protetyki Stomatologicznej Belgia
5 Barbara Sozańska I Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Kardiologii Niemcy
6 Robert Śmigiel Katedra i Zakład Patofizjologii Niemcy
7 Donata Kurpas Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Finlandia
8 Magdalena Szmyrka Katedra i Klinika Reumatologii Wielka Brytania
9 Ewa Żarnowska Katedra i Zakład Biofizyki USA
10 Tomasz Fuchs Katedra i Klinika Rozrodczości i Położnictwa Izrael
11 Patrycja Krzyżanowska Katedra i Klinika Okulistyki USA
12 Andrzej Obojski Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii USA
13 Wojciech Polak Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Japonia
14 Justyna Brasuń Katedra i Zakład Podstaw Nauk Medycznych Belgia
15 Ewa Kratz Katedra i Zakład Chemii i Immunochemii Holandia
 
2001/2002
16 Iwona Wójcik I Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Kardiologii Włochy
17 Anna Łatkowska I Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Kardiologii Włochy
18 Paweł Chudoba Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Niemcy
19 Tomasz Sozański Katedra i Zakład Radiologii Austria
 
2002/2003
20 Agata Mulak Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii Francja/Szwajcaria
21 Małgorzata Raś Katedra i Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej Holandia
22 Dorota Wójcik Katedra i Zakład Chemii Fizycznej Finlandia
23 Dorota Ksiądzyna Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii Węgry
24 Wanda Balińska I Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Kardiologii Austria/Holandia
 
2003/2004
25 Paweł Surowiak Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Niemcy
26 Monika Skrzypiec Katedra i Zakład Farmakologii Kanada
27 Iwona Golonka Katedra i Zakład Chemii Fizycznej Finlandia
28 Magdalena Tłaczała II Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa Portugalia/Holandia
 
2004/2005
29 Dorota Kamińska Katedra i Klinika Nefrologii Wielka Brytania
30 Marcin Frączek Katedra i Klinika Otolaryngologii Niemcy/Szwajcaria
31 Marek Szaliński Katedra i Klinika Nefrologii Francja
32 Wojciech Błoński Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii USA
33 Mirosław Banasik Katedra i Klinika Nefrologii Wielka Brytania
34 A.Kumar Agrawal II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej USA
 
2006
35 Witold Musiał Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku Niemcy
36 Rafał Płaksej Katedra i Klinika Kardiologii  
 
2007
37 Sylwia Serafińska Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych Francja
38 Michał Kużdżał Katedra i Zakład Biofizyki Słowenia
39 Agnieszka Matera Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej Wielka Brytania
40 Eliza Patryn Katedra i Klinika Okulistyki Francja
 
2008
41 Agnieszka Hałoń Katedra i Zakład Anatomii Patologicznej USA
42 Kamil Jurczyszyn Katedra i Zakład Anatomii Patologicznej Czechy
43 Karolina Pesz Katedra i Zakład Genetyki Niemcy
44 Patryk Piotrowski Katedra i Klinika Psychiatrii Włochy
45 Adam Grzech Katedra i Klinika Okulistyki Holandia
46 Marcin Grabowski Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii Belgia
 
2009
47 Aleksandra Piotrowska Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Wielka Brytania
48 Agnieszka Gomułkiewicz Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Wielka Brytania
49 Tomasz Wójtowicz Samodzielna Pracownia Biofizyki Układu Nerwowego Katedry Biofizyki Wielka Brytania
50 Dorota Szumny Katedra i Zakład Farmakologii Wielka Brytania
51 Martyna Pieniążek Katedra i Klinika Okulistyki Francja
52 Maria Wesołowska Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej Czechy
53 Małgorzata Małodobra Zakład Technik Molekularnych Katedry Medycyny Sądowej USA
54 Dorota Frydecka Katedra i Klinika Psychiatrii USA
 
2010
55 Agnieszka Węgrzyn Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej Szwajcaria
56 Nina Skołucka Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej Francja
57 Anna Choromańska Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej Francja
58 Rafał Nowak Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Belgia
59 Daria Gendosz Samodzielna Pracownia Biofizyki Układu Nerwowego Katedry Biofizyki Wielka Brytania
60 Marta Jakubik Katedra i Klinika Psychiatrii Włochy
61 Magdalena Kubrak Katedra i Klinika Okulistyki Włochy
62 Aleksandra Batycka-Baran Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii USA
63 Iwona Kuczborska Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii USA
64 Aleksandra Butrym Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku Włochy
 
2011
65 Sylwia Smolińska Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej Szwajcaria
 
2012
66 Marta Zagdańska Katedra i Klinika Psychiatrii Filipiny
67 Mieszko Więckiewicz Zakład Materiałoznawstwa Katedry Protetyki Stomatologicznej Niemcy
68 Krystian Kisza Katedra i Klinika Okulistyki Wielka Brytania
 
2013
69 Dagmara Michałowska Katedra Medycyny Sądowej Francja
70 Irmina Grzegorek Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Niemcy
71 Dorian Nowacki Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych,  Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego Izrael
72 Jerzy Wiśniewski Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej USA
73 Tomasz Płonek Katedra I Klinika Chirurgii Serca Holandia
74 Marta Jakubik Katedra i Klinika Psychiatrii Włochy
75 Marcin Szczot Katedra i Zakład Biofizyki USA
 
    2016  
76 Katarzyna Urbańska Katedra Psychiatrii Niderlandy
77 Justyna Mączyńska Zakład Biochemii Lekarskiej Wlk. Brytania
78 Piotr Morasiewicz Kataedra I Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu USA
 
    2018  
79 Adriana Kubis - Kubiak Katedra i Zakład Toksykologii Bordeaux
80 Aleksandra Franczak Katedra Analityki Medycznej
Zakład Chemii Klinicznej 
Kanada