Test z BHP dla studentów I roku

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Test z BHP dla studentów nowoprzyjętych

Szkolenie odbywa się za pomocą platformy TestPortal;

W wyznaczonym dniu szkolenia BHP student otrzymuje na skrzynkę z domeną umw.edu.pl link do szkolenia 

1.Obowiązek zaliczenia szkolenia BHP ma:

  • student przyjęty na pierwszy rok studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,

  • doktorant przyjęty do szkoły doktorskiej,

  • student lub doktorant przyjęty w drodze przeniesienia z innej uczelni,

  • student, który wznowił studia.

2. Student, który podejmuje studia na więcej niż jednym kierunku studiów na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu ma obowiązek zaliczania szkolenia BHP tylko na jednym kierunku studiów.

3. Studentowi lub doktorantowi przysługuje termin podstawowy i poprawkowy zaliczenia szkolenia BHP.

4. Warunkiem zaliczenia Szkolenia BHP jest uzyskanie wyniku na poziomie co najmniej 80% obliczanego na podstawie maksymalnej liczby punktów możliwych do otrzymania.

5. Szkolenie BHP odbywa się za pomocą platformy TestPortal - student lub doktorant mają obowiązek zapoznać się z treścią zawartą w szkoleniu.

6. Szkolenie trwa 4 godziny zegarowe.

7. Student lub doktorant, który w terminie podstawowym nie przystąpił do zaliczenia szkolenia BHP lub nie zaliczył tego szkolenia, ma obowiązek zaliczenia szkolenia w terminie wyznaczonym przez jednostki

8. Student lub doktorant, który w terminie podstawowym lub poprawkowym nie zaliczył szkolenia BHP, może, za zgodą Dziekana właściwego Wydziału, Dyrektora Szkoły Doktorskiej,zaliczyć szkolenie BHP w terminie indywidualnie wyznaczonym przez jednostki.

9. Student lub doktorant, który uzyskał zgodę na zaliczenie szkolenia BHP w ciągu 7 dni od uzyskania zgody ustala indywidualny termin szkolenia z jednostką.

10. Niezaliczenie szkolenia BHP może skutkować skreśleniem z listy studentów lub doktorantów.


Najbliższe planowane terminy szkolenia BHP:

17-20.11.2023 r. - wszystkie kierunki (PL i EN) plus kierunek lekarski (Filia w Wałbrzychu)


Więcej informacji:

https://www.umw.edu.pl/pl/zarzadzenia/zarzadzenia-rektora/2022/nr-54xvi…