Stypendium socjalne

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Stypendium socjalne

Wnioski należy składać poprzez Wirtualną Uczelnie - logując się i korzystając z przycisku "wnioski stypendialne" w zakładce "wnioski". Pamiętaj studencie – wniosek możesz złożyć, gdy jesteś wpisany na semestr zimowy.

Złożony i wygenerowany wniosek z systemu należy obowiązkowo złożyć we właściwym Dziekanacie wraz z kompletem dokumentów do 16 października 2023 r. W przypadku niedotrzymania tego terminu wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.

Instrukcja składania wniosków dostępna tutaj.

Wysokość stypendium socjalnego w roku akademickim 2023/2024

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta Kwota stypendium
od 0 zł do 600 zł 1200,00 zł
od 600,01 zł do 1029,40 zł 800,00 zł
Zwiększenie stypendium socjalnego bez względu na miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta 300,00 zł

 


 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE - STYPENDIUM SOCJALNE


Wysokość dochodu w rodzinie

Jeżeli dochód na osobę w Twojej rodzinie nie przekracza kwoty 1294,40 netto złóż wniosek o przyznanie stypendium socjalnego wraz z dokumentami potwierdzającymi dochody. Szczegółowy wykaz dokumentów znajdziesz na dole strony

Co to jest dochód rodziny?

Jest to suma dochodów członków rodziny, osiąganych przez:
  1. studenta;
  2. małżonka studenta;
  3. rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta;
  4. będące na utrzymaniu osób, o których mowa w pkt 1-3, dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Obowiązkowe zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej na rok akademicki 2023/2024

Od 1 października 2023 roku wchodzi w życie zmiana dotycząca zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny”.
 
Zgodnie nowymi przepisami, które będą obowiązywały od 01.10.2023 roku:  

Studencie, jeżeli chcesz złożyć wniosek o stypendium socjalne na rok akademicki 2023/2024 a Twój miesięczny dochód na osobę w rodzinie jest równy lub niższy od 600,00 zł powinieneś dołączyć  wydane przez ośrodek pomocy społecznej albo przez centrum usług społecznych zaświadczenie o korzystaniu w roku złożenia tego wniosku ze świadczeń z pomocy społecznej przez Ciebie lub przez członków Twojej rodziny.

Jeżeli nie dołączysz tego zaświadczenia Komisja Stypendialna albo Odwoławcza Komisja Stypendialna odmówi przyznania Ci stypendium socjalnego.

Jeżeli Ty lub członkowie Twojej rodziny nie korzystacie  ze świadczeń z pomocy społecznej Komisja Stypendialna albo Odwoławcza Komisja Stypendialna może przyznać Ci stypendium socjalne, jeżeli udokumentujesz źródła utrzymania rodziny.

Od roku akademickiego 2023/2024 nie będą brane pod uwagę załączone do wniosku o stypendium socjalne oświadczenia studenta uzasadniające nie korzystanie ze świadczeń ośrodka pomocy społecznej i wskazujące źródła utrzymania rodziny.

Samodzielność finansowa studenta

Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, możesz ubiegać się o stypendium socjalne bez wskazywania dochodów osiąganych przez te osoby oraz będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przepada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, pod warunkiem spełnienia jednego z następujących warunków:
1) ukończył 26 rok życia,
2) pozostaje w związku małżeńskim,
3) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w § 1 ust.1 pkt. 4 Zasad ustalania składu rodziny i dochodu studenta stanowiących załącznik nr 3 do "Regulaminu świadczeń dla studentów UMW od roku akademickiego 2019/2022",
4) osiągnął pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej,
5) posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, o tym że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust.1 i art.6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - tj. 930,35 zł

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości

W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Warunkiem jest spełnienie kryteriów do uzyskania stypendium socjalnego. Nie jest to odrębne stypendium.
Każdy wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości będzie rozpatrywany indywidualnie.

Student, który uzyskał stypendium socjalne, a jego sytuacja zmieniła się w sposób uprawniający do otrzymywania stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, może złożyć w ciągu 14 dni od zaistnienia wszelkich zmian wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości w trakcie trwania roku akademickiego. W tym przypadku należy w ciągu 14 dni od zaistnienia wszelkich zmian złożyć nowy wniosek stypendialny wypełniając pozycje dotyczące stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości. Stypendium w zwiększonej wysokości student otrzymuje począwszy od miesiąca, w którym złożył wniosek. Wypłata stypendium nastąpi po uprawomocnieniu się decyzji.

Informacje dodatkowe

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 21 września 2023  r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2022 r. wynosił 5549 zł.

Wykaz dokumentów

Uwaga!

Przy składaniu kopii dokumentów należy przedłożyć oryginały do wglądu celem poświadczenia zgodności z oryginałem.

Wszystkie dokumenty w języku obcym, potwierdzające między innymi sytuację materialną, zdrowotną, osiągnięcia studenta, mogą być wzięte pod uwagę  pod warunkiem dołączenia
ich tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 

Dokumenty obligatoryjne (podstawowe) dla każdego studenta składającego wniosek o przyznanie stypendium socjalnego:

1. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

2. Zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie za poprzedni rok podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - dotyczy: wnioskodawcy, rodziców, pełnoletniego uczącego się rodzeństwa (każdy członek rodziny, który ukończył 18 rok życia jest zobowiązany przedłożyć oddzielne zaświadczenie; dotyczy również osób, którym przysługuje prawo wspólnego rozliczania się).

3. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nieosiąganiu dochodu - dotyczy: wnioskodawcy, rodziców, pełnoletniego uczącego się rodzeństwa (w przypadku nieosiągania żadnych dochodów student oraz każdy z członków jego rodziny, który ukończył 18 rok życia, składa zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o nieosiąganiu dochodu),

4. Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych - dotyczy: wnioskodawcy, rodziców, pełnoletniego uczącego się rodzeństwa.

5. Zaświadczenia z ZUS lub KRUS zawierające informację o wysokości zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym 2022 - dotyczy wnioskodawcy, rodziców, pełnoletniego uczącego się rodzeństwa (każdy członek rodziny, który uzyskał dochody 2022 roku).

6. Upoważnienie - jeżeli wnioskodawca nie może dokonywać wszelkich czynności związanych z ubieganiem się o świadczenie może upoważnić inną osobę do tych czynności.
 

Dokumenty fakultatywne (dodatkowe), w zależności od zaistniałej sytuacji w rodzinie studenta, które należy złożyć składając wniosek o przyznanie stypendium socjalnego:


1. Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami - dotyczy wnioskodawcy;

2. Potwierdzenie kwot zasądzonych alimentów - dotyczy wnioskodawcy, członków rodziny jeżeli mają zasądzone alimenty (np. kopię odpisu wyroku sądowego zasądzającego alimenty, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów, zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji, odpis wyroku sądu oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego, decyzję );

3. Odpis wyroku sądu oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego - dotyczy wnioskodawcy, rodzeństwa;

4. Decyzja Funduszu Alimentacyjnego o wysokości wpłaconego świadczenia - dotyczy wnioskodawcy, rodzeństwa;

5. Zaświadczenie z GOPS/MOPS o aktualnej sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny- dotyczy wnioskodawcy (tylko w przypadku, dla których miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie obliczony na podstawie złożonych dokumentów jest równy lub niższy niż 600,00 zł);

6. Aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu niepracującego członka rodziny i pobieraniu bądź nie pobieraniu przez niego świadczeń z tego tytułu - dotyczy: bezrobotnego wnioskodawcy, bezrobotnych rodziców, współmałżonka, niepracującego uczącego się rodzeństwa (zaświadczenie powinno zawierać informacje o wysokości netto uzyskiwanego zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych i okresie jego otrzymywania);

7. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości przychodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym - dotyczy: wnioskodawcy, rodziców, pełnoletniego uczącego się rodzeństwa prowadzącego zryczałtowaną działalność gospodarczą (zaświadczenie powinno zawierać: formę opłacanego podatku, wysokość przychodu, stawkę podatku, wysokość opłaconego podatku);

8. Kopię skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub rodzeństwa, które nie ukończyło 18 roku życia - dotyczy wnioskodawcy posiadającego dzieci lub rodzeństwo do 18 roku życia;

9. Zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki przez osoby uczące się do 26 roku życia - : dotyczy wnioskodawcy posiadającego uczące się dzieci lub rodzeństwo do 26 roku życia;

10. Zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego, wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni, w poprzednim roku kalendarzowym - dotyczy wnioskodawcy i członków rodziny, jeżeli posiadają gospodarstwo rolne;

11. Umowa dzierżawy - dotyczy wnioskodawcy i członków rodziny w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę;

12. Umowa zawarta w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną - dotyczy wnioskodawcy i członków rodziny w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;

13. Informacja z sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka;

14. Kopię aktów zgonu rodziców, małżonka lub dziecka wnioskodawcy - dotyczy wnioskodawcy;

15. Kopię karty pobytu w przypadku cudzoziemca przebywającego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy - dotyczy wnioskodawcy;

16. Kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko dotyczy wnioskodawcy;

17. Orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne - dotyczy wnioskodawcy posiadającego rodzeństwo lub dzieci (bez względu na wiek) posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub inny właściwy dokument;

18. Kopię aktu małżeństwa w przypadku małżeństw studenckich - dotyczy wnioskodawcy;

19. Zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego członka rodziny studenta i okresie, na jaki został udzielony - dotyczy wnioskodawcy, członków rodziny;

20. Aktualne zaświadczenie lub decyzja o pobieranych świadczeniach rodzinnych wraz ze stałymi dodatkami, wydane przez właściwy organ - dotyczy wnioskodawcy, członków rodziny;

21. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku, gdy ojciec jest nieznany - dotyczy wnioskodawcy i rodzeństwa w zależności od zaistniałej sytuacji;

22. Orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka - dotyczy wnioskodawcy, rodzeństwa;

23. W uzasadnionych przypadkach Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna mogą zażądać doręczenia opinii jednostki w systemie pomocy społecznej odpowiedzialnej za ustalenie sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny studenta i uwzględnić ją w postępowaniu;

24. Zaświadczenia określające datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu - dotyczy wnioskodawcy, członków rodziny wnioskodawcy  (dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu; do wniosku należy dołączyć wówczas dokument potwierdzający utratę dochodu, np. świadectwo pracy, decyzję w sprawie utraty prawa do renty, do zasiłku dla bezrobotnych, decyzję o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej
oraz dokument potwierdzający wysokość utraconego dochodu, np. PIT 11, zaświadczenie wystawione przez płatnika dochodu);

25. Zaświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu z następnego pełnego miesiąca przez członka rodziny - dotyczy wnioskodawcy, członków rodziny wnioskodawcy (np. zaświadczenia z zakładu pracy, decyzji w sprawie przyznania renty, zaświadczenia wystawionego przez płatnika dochodu, jeżeli jest to dochód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30 f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyjątkiem działalności pozarolniczej, zaświadczenia wystawionego przez płatnika dochodu lub innego dokumentu, jeżeli jest to dochód niepodlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zaświadczenia z urzędu skarbowego, w przypadku osiągania dochodu z działalności pozarolniczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30 f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oświadczenia w przypadku osiągania dochodów z działalności pozarolniczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym);

26. Inne dokumenty potrzebne do oceny sytuacji materialnej studenta i rodziny studenta - składa wnioskodawca.


Dochody uzyskiwane poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej dokumentowane są zaświadczeniem o dochodach pomniejszonych odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, wydanym przez właściwy organ podatkowy kraju, w którym te dochody zostały osiągnięte.