Program Mostum

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
MOSTUM - edycja 2023/2024

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami przystąpienia do Programu MOSTUM, określonymi w Zarządzeniu nr 123/XV R/2017 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie organizacji Programu Mobilności Studentów Uczelni Medycznych MOSTUM (Zarządzenie do pobrania).

Etapy postępowania:

1. Wstępna kwalifikacja studentów zainteresowanych uczestnictwem w Programie MOSTUM w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, odbywa się na jeden semestr lub cały rok akademicki:

Jeśli jesteś zainteresowany wzięciem udziału w rekrutacji do Programu MOSTUM, w tym celu złóż albo prześlij w terminie do 1 lipca 2023 r. (liczy się data wpływu dokumentów do Działu Spraw Studenckich):

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać listem poleconym na adres:

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Dział Spraw Studenckich
ul. Wojciecha z Brudzewa 12
51-601 Wrocław
(z dopiskiem MOSTUM)

2. Na podstawie złożonych dokumentów Koordynator Uczelniany MOSTUM, sporządza wstępną listę kandydatów zakwalifikowanych na kierunek, formę i poziom kształcenia, według sumy uzyskanych punktów, w ramach limitu miejsc ustalonych przez Dziekana właściwego Wydziału Uczelni.

3. Liczba wolnych miejsc w roku akademickim 2022/2023:

Wydział

Kierunek

Rok studiów

Liczba miejsc

Lekarski

lekarski (jedn. magisterskie)

*dodatkowy warunek - średnia ocen za dotychczasowy przebieg studiów: minimum 4,50

II, III, IV, V

po jednym na każdy z dostępnych lat

Farmaceutyczny

farmacja (jedn. magisterskie)

III, IV

po cztery na każdy z dostępnych lat

  farmacja (jedn. magisterskie) V

dwa miejsca

  analityka medyczna II, III, IV, V

po dwa na każdym z dostępnych lat

  dietetyka (I.st.) II, III

po dwa na każdym z dostępnych lat

Wydział Nauk o Zdrowiu

pielęgniarstwo (I st.)

II, III

informacje wkrótce

  pielęgniarstwo (II st.)

I, II

informacje wkrótce
  położnictwo (I st.)

II, III

informacje wkrótce
  położnictwo (II st.)

I, II

informacje wkrótce
  fizjoterapia (mgr)

II, III, IV, V

informacje wkrótce
 

zdrowie publiczne (I st.)

II, III

informacje wkrótce

 

zdrowie publiczne (II st.)

I,II

informacje wkrótce

 

ratownictwo medyczne (I st.)

II, III

informacje wkrótce

Lekarsko - Stomatologiczny

lekarsko-dentystyczny (jedn. magisterskie)

 

BRAK MIEJSC

 4. Po zakończeniu procesu rekrutacji Koordynator podejmuje ostateczną decyzję i przygotowuje listę studentów zakwalifikowanych do Programu. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są jawne oraz zostaną ogłoszone na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu w terminie do dnia 1 września. Decyzja Koordynatora jest ostateczna i nie służy od niej odwołanie.
 

Koordynator Programu MOSTUM:

prof. dr hab. Agnieszka Hałoń - Kierownik Zakład Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław, e-mail: agnieszka.halon@umw.edu.pl

KONTAKT:

Informacji w sprawie Programu MOSTUM udziela Dział Spraw Studenckich:

mgr Monika Kotowska-Lewińska, tel. 71 347 91 10, e-mail: monika.kotowska-lewinska@umw.edu.pl