Program Mostum

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
MOSTUM - edycja 2024/2025

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami przystąpienia do Programu MOSTUM, określonymi w Zarządzeniu nr 123/XV R/2017 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie organizacji Programu Mobilności Studentów Uczelni Medycznych MOSTUM (Zarządzenie do pobrania).

Etapy postępowania:

1. Wstępna kwalifikacja studentów zainteresowanych uczestnictwem w Programie MOSTUM w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, odbywa się na jeden semestr lub cały rok akademicki:

Jeśli jesteś zainteresowany wzięciem udziału w rekrutacji do Programu MOSTUM, w tym celu złóż albo prześlij w terminie do 1 lipca 2024 r. (liczy się data wpływu dokumentów do Działu Spraw Studenckich):

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać listem poleconym na adres:

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Dział Spraw Studenckich
ul. Wojciecha z Brudzewa 12
51-601 Wrocław
(z dopiskiem MOSTUM)

2. Na podstawie złożonych dokumentów Koordynator Uczelniany MOSTUM, sporządza wstępną listę kandydatów zakwalifikowanych na kierunek, formę i poziom kształcenia, według sumy uzyskanych punktów, w ramach limitu miejsc ustalonych przez Dziekana właściwego Wydziału Uczelni.

3. Liczba wolnych miejsc w roku akademickim 2024/2025:

Wydział

Kierunek

Rok studiów

Liczba miejsc

Lekarski

lekarski (jedn. magisterskie)

*dodatkowy warunek - średnia ocen za dotychczasowy przebieg studiów: minimum 4,50

II, III, IV, V

po jednym na każdy z dostępnych lat

Farmaceutyczny

farmacja (jedn. magisterskie)

III, IV

po cztery na każdy z dostępnych lat

  farmacja (jedn. magisterskie) V

dwa miejsca

  analityka medyczna II, III, IV, V

po dwa na każdym z dostępnych lat

  dietetyka (I.st.) II, III

po dwa na każdym z dostępnych lat

Wydział Nauk o Zdrowiu

pielęgniarstwo (I st.)

II, III

na każdy rok 1 miejsce

  pielęgniarstwo (II st.)

I, II

na każdy rok 1 miejsce
  położnictwo (I st.)

II, III

na każdy rok 1 miejsce
  położnictwo (II st.)

I, II

na każdy rok 1 miejsce
  fizjoterapia (mgr)

II, III, IV, V

na każdy rok 1 miejsce
 

zdrowie publiczne (I st.)

II, III

na każdy rok 1 miejsce

 

zdrowie publiczne (II st.)

I,II

na każdy rok 1 miejsce

 

ratownictwo medyczne (I st.)

II, III

na każdy rok 1 miejsce

Lekarsko - Stomatologiczny

lekarsko-dentystyczny (jedn. magisterskie)

 

BRAK MIEJSC

 4. Po zakończeniu procesu rekrutacji Koordynator podejmuje ostateczną decyzję i przygotowuje listę studentów zakwalifikowanych do Programu. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są jawne oraz zostaną ogłoszone na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu w terminie do dnia 1 września. Decyzja Koordynatora jest ostateczna i nie służy od niej odwołanie.
 

Koordynator Programu MOSTUM:

prof. dr hab. Agnieszka Hałoń - Kierownik Zakład Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław, e-mail: agnieszka.halon@umw.edu.pl

KONTAKT:

Informacji w sprawie Programu MOSTUM udziela Dział Spraw Studenckich:

mgr Monika Kotowska-Lewińska, tel. 71 347 91 10, e-mail: monika.kotowska-lewinska@umw.edu.pl