Student - Egzamin dyplomowy

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Egzamin dyplomowy

1. Co jest warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego?

Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest:

     1) uzyskanie przewidzianych programem studiów:

zaliczeń z wszystkich przedmiotów lub praktyk zawodowych (jeśli wymagane są przed egzaminem dyplomowym)

wymaganej liczby punktów ECTS, określonej dla kierunku i poziomu studiów,

    2)   uzyskanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej, jeżeli wymaga tego kierunek studiów.

2. Kiedy może odbyć się egzamin dyplomowy?

Egzamin dyplomowy odbywa się w terminie ustalonym przez Dziekana, nie później jednak niż do końca semestru, w którym przewidziany jest egzamin dyplomowy określony w programie studiów. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek promotora lub studenta, Dziekan może ustalić inny termin egzaminu dyplomowego.

3. Czy w egzaminie dyplomowym może uczestniczyć osoba trzecia?

Egzamin ma charakter zamknięty, jednak na wniosek studenta lub promotora złożony do Dziekana nie później niż 7 dni przed terminem egzaminu może mieć charakter otwarty. Wówczas w takim egzaminie mogą wziąć udział osoby wskazane przez studenta lub promotora.

4. Jak wygląda egzamin dyplomowy?

Egzamin dyplomowy może mieć charakter ustny lub pisemny lub obie formy jednocześnie, może również być przeprowadzony w formie praktycznej.

Egzamin dyplomowy może mieć charakter otwarty, na pisemny wniosek studenta lub promotora złożony do Dziekana właściwego Wydziału najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem egzaminu. Wówczas w takim egzaminie mogą wziąć udział osoby wskazane przez studenta lub promotora.

Dziekan, na wniosek studenta, może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w języku obcym, w jakim była przygotowywana praca dyplomowa. Wówczas w skład komisji wchodzą co najmniej dwie osoby, prowadzące zajęcia w danym języku obcym.

Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Dziekana, w skład której wchodzą:

  1. na studiach I (pierwszego) stopnia Dziekan albo Prodziekan albo wskazany przez Dziekana nauczyciel akademicki zatrudniony na danym Wydziale w stopniu co najmniej doktora jako przewodniczący, promotor i recenzent;
  2. na studiach II (drugiego) stopnia i jednolitych studiach magisterskich Dziekan albo Prodziekan albo wskazany przez Dziekana nauczyciel akademicki zatrudniony na danym Wydziale w stopniu co najmniej doktora habilitowanego jako przewodniczący, promotor, recenzent lub egzaminator.

Obecność członków komisji na egzaminie jest obowiązkowa. W przypadku długotrwałej nieobecności promotora lub recenzenta, Dziekan może wyznaczyć osobę zastępującą promotora lub recenzenta podczas egzaminu dyplomowego.

Promotor lub recenzent są zobowiązani do przedłożenia Dziekanowi pytań, w formie zabezpieczającej dostęp do nich osób trzecich.

Na wniosek studenta złożony najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem egzaminu, przy egzaminie może być obecny przedstawiciel Samorządu Studentów, a w przypadku studenta z orzeczeniem o niepełnosprawności także Pełnomocnik rektora ds. studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami. 

5. Co w przypadku uzyskania negatywnej oceny z egzaminu dyplomowego?

W takim przypadku Dziekan wyznacza drugi termin egzaminu, jako ostateczny. W przypadku niezdania egzaminu w drugim terminie, Dziekan może wyrazić zgodę na powtarzanie semestru/roku.

6. Co w przypadku niezdania egzaminu dyplomowego?

W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego w 2. terminie Dziekan może wyrazić zgodę na powtarzanie semestru lub roku studiów, wskazując do powtarzania określone przedmioty przewidziane programem studiów.