Najważniejsze informacje i komunikaty (Studenci z niepełnosprawnością)

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Zasady ogólne wsparcia:

Godność, autonomia, podmiotowość - czyli uwzględnianie autonomii osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, w tym ich praw do decydowania o sobie.

Zasada partnerstwa – wyraża się w przeciwdziałaniu wykluczeniu osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz utrzymaniu z nimi odpowiednich relacji.

Zasada równości, w tym równych szans i równych obowiązków - dbałość nie tylko o realizowanie równych praw dla osób niepełnosprawnych, ale również (dzięki zapewnieniu tych praw) egzekwowanie wypełniania obowiązków studenckich na takim samym poziomie jak w przypadku studentów bez niepełnosprawności.

Zasada indywidualizacji wsparciaadaptacje procesu studiowania osoby z niepełnosprawnością zawsze przygotowywane są w odpowiedzi na jej indywidualne potrzeby edukacyjne wynikające ze specyfiki stanu zdrowia w danym momencie oraz specyfiki danego kursu, w tym warunków, w jakich się on odbywa.

Zasada ochrony prywatności - zakaz samowolnej lub bezprawnej ingerencji w życie prywatne, rodzinne, dom lub korespondencję, innego typu komunikację, zakaz bezprawnego naruszania czci i reputacji osoby z niepełnosprawnością, w tym ochrona jej danych osobowych.

Zasada rozwijania potencjału osoby ze szczególnymi potrzebami – w szczególności związana ze studiowanym przez nią kierunkiem studiów. Oznacza ono dobór takich adaptacji, które pozwalałyby studentowi/studentce nabywać wiedzę i rozwijać praktyczne umiejętności.

Zasada racjonalności dostosowania – zakłada proponowanie adaptacji racjonalnych ekonomicznie, skutecznie wyrównujących szanse osoby z niepełnosprawnością oraz gwarantujących zachowanie standardu akademickiego.

Zasada utrzymania standardu akademickiego -  czyli przygotowanie adaptacji studiów przy jednoczesnym utrzymaniu kryteriów merytorycznych obowiązujących wszystkich studentów danego kierunku.

Zasada stosowania wsparcia najbliższego standardowemu przebiegowi zajęć -  to znaczy stosowanie takiej formy wsparcia, która w sposób racjonalny wyrównuje jej szanse w dostępie do oferty kształcenia uznanej za optymalną na danym kierunku.

Zasada prymatu stosowania projektowania uniwersalnego - promowanie równego, a tym samym sprawiedliwego dla wszystkich osób kształcących się, dostępu do dóbr i usług, z uwzględnieniem ich potrzeb, których funkcjonowanie jest w pewnym aspekcie ograniczone.

Prawo do ciągłości i jakości wsparcia podczas procesu kształcenia, prowadzenia działalności naukowej, zatrudnienia prawo do otrzymywania ciągłego wsparcia na najwyższym poziomie, tak aby absolwenci Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich posiadali wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne cenione na rynku pracy. Dostosowanie kształcenia, prowadzonej działalności naukowej, zatrudnienia do zmieniających się potrzeb otoczenia.