Student - Ubezpieczenie zdrowotne

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Ubezpieczenie zdrowotne

Drodzy Studenci i Doktoranci,

składanie wniosków dotyczących spraw z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego realizowanych przez Uczelnię odbywa się wyłącznie za pomocą systemu elektronicznego e-Teczka.

Link do systemu: https://eteczka.umw.edu.pl

Instrukcja pracy z systemem dostępna jest tutaj [link do instrukcji]

 


Ważne:

  • Uczelnia nie jest zobowiązana do automatycznego zgłoszenia studenta/doktoranta do ubezpieczenia zdrowotnego.  Zgłoszenia  do ubezpieczenia zdrowotnego Uczelnia dokonuje wyłącznie na wniosek studenta/doktoranta. Dotyczy to zwłaszcza  studentów, którzy w trakcie studiowania kończą 26-ty rok życia i tracą prawo do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodzica, zapominając jednocześnie o obowiązku zgłoszenia się do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię.   

  • Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej studenta ustaje po upływie 4 miesięcy od zakończenia studiów lub skreślenia z listy studentów. Za datę ukończenia studiów uważa się datę złożenia egzaminu dyplomowego, w przypadku kierunków lekarskiego, lekarsko-dentystycznego – data złożenia ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu, a w przypadku kierunku farmacja – data zaliczenia ostatniej, przewidzianej w planie studiów praktyki.

  • Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej członków rodziny zgłoszonych przez studenta/doktoranta do ubezpieczenia zdrowotnego ustaje po upływie 30 dni od wygaśnięcia prawa do ubezpieczenia zdrowotnego studenta/doktoranta przez Uczelnię.


Przypominamy także o zmianie trybu zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego doktorantów - uczestników Szkoły Doktorskiej, którzy rozpoczęli kształcenie w Szkole Doktorskiej najwcześniej w roku akademickim 2019/2020 i pobierają stypendium doktoranckie. W tym przypadku, wszelkie sprawy dotyczące zakresu ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię prowadzi i realizuje wyłącznie Biuro Szkoły Doktorskiej.


Prosimy o zapoznanie się z niżej zamieszczonym Regulaminem zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, a następnie wypełnienie odpowiedniego wniosku za pomocą systemu elektronicznego e-Teczka.
Powyższe dotyczy również zgłoszenia przez studenta/doktoranta członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię.

Zarządzenie nr 97 /XV R/2018 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Załączniki do Zarządzenia nr 97 /XV R/2018 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2018 r.: 
Regulamin
Wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
Oświadczenie członka rodziny
Upoważnienie
Wniosek o wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego
Rejestr wniosków studentów/doktorantów przyjętych w sprawach ubezpieczenia zdrowotnego
Wykaz zadań jednostek organizacyjnych


Skrót przydatnych informacji z zakresu spraw dotyczących zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię:

  • Uczelnia zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego i odprowadza składkę za studenta/doktoranta, który:

- ukończył 26 lat i nie podlega ubezpieczeniu z tytułu bycia członkiem rodziny osoby ubezpieczonej lub ubezpieczeniu z innego tytułu, przy czym wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym przez Uczelnię można złożyć najwcześniej w dniu 26-tych urodzin,

- nie ukończył 26 lat, nie został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodziców lub opiekunów prawnych oraz nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej oraz obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

  • Student/doktorant korzysta z ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej:

- do czasu ukończenia 26 roku życia - obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia ciąży na rodzicach bądź opiekunach prawnych;
- bez ograniczenia wieku - jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia ciąży na rodzicach bądź opiekunach prawnych;
- bez ograniczenia wieku - jeżeli jego małżonek podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu (wynikającemu np. ze stosunku pracy) - obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia ciąży na małżonku.

  • Student/doktorant zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię jest zobowiązany do poinformowania Uczelni o następujących okolicznościach:

- powstaniu innego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego wynikającego np. ze stosunku pracy,
- zmianie danych zawartych we wniosku,
- zmianie statusu studenta
  poprzez złożenie w systemie e-Teczka stosownego wniosku ( o zmianę danych zawartych we wniosku lub o wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię).   

  • Student nie będący obywatelem polskim, który:

- nie ma pochodzenia polskiego i nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Lichtensteinu (państw członkowskich EFTA) – może indywidualnie zawierać dobrowolne umowy z NFZ na korzystanie ze świadczeń zdrowotnych i samodzielnie opłacać składki. Do zawarcia takiej umowy konieczne jest zaświadczenie z Uczelni, potwierdzające, że jest jej studentem. Po jej zawarciu ww student ma takie same prawa jak student będący obywatelem polskim,

- jest uznany za mającego polskie pochodzenie w świetle ustawy o repatriacji (przedstawi w Uczelni dokument potwierdzający powyższe) i nie będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Lichtensteinu (państw członkowskich EFTA), może indywidualnie zawrzeć dobrowolną umowę z NFZ i w ciągu 3 dni od zawarcia tej umowy zgłosić ten fakt poprzez system e-Teczka przesyłając wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym przez Uczelnię, na podstawie którego składki na jego ubezpieczenie zdrowotne będzie opłacała Uczelnia,

- jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Lichtensteinu (państw członkowskich EFTA) ma prawo  do świadczeń zdrowotnych na zasadach obowiązujących obywatela polskiego w zakresie umożliwiającym mu nieprzerwany pobyt na podstawie formularza Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub Certyfikatu Zastępczego EKUZ, w okresie ważności tych dokumentów, przy czym bezpłatne świadczenia zdrowotne nie obejmują w tym przypadku profilaktyki zdrowotnej i leczenia chorób przewlekłych,

- jest cudzoziemcem, może również zawierać umowy na ubezpieczenie zdrowotne z dowolnie wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym, dysponującym w ofercie takim ubezpieczeniem i samodzielnie opłacać składki.

  • dokumenty poświadczające zgłoszenie do ubezpieczenia oraz opłacanie przez Uczelnię składki na ubezpieczenie zdrowotne wydaje Dział Spraw Pracowniczych UMW, Sekcja Rozliczania Płac, ul. K. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław.          


Kontakt:
Informacji na temat ubezpieczeń zdrowotnych udzielają pracownicy Biura Obsługi Studentów:

mgr Iwona Sojka - tel. 71 324 14 69, e-mail: iwona.sojka@umed.wroc.pl

mgr Ewelina Biszto - tel. 71 324 14 69, e-mail: ewelina.biszto@umed.wroc.pl