Student - Osoby niepełnosprawne - Oferta

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Oferta

WSPARCIE DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

OFERTA:

Uczelnia oferuje różne formy wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami:

 • wsparcie kandydata w procesie przyjmowania na studia, w tym rekrutacji na studia,
 • stworzenie warunków przyspieszających załatwianie spraw administracyjnych np. w dziekanatach,
 • odpowiednie przystosowanie infrastruktury uczelni,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • wsparcie w procesie dydaktycznym (adaptacja i dostępność materiałów dydaktycznych, nauki języków obcych, zajęć wychowania fizycznego),
 • zapewnienie dostępności procesu weryfikacji uczenia się,
 • wsparcie w prowadzeniu badań naukowych,
 • zapewnienie usług wspierających, w tym asystentów, transportu specjalistycznego,
 • konsultacje psychologiczne (także zdalnie),
 • wypożyczalnia technologii wspomagających (sprzętu specjalistycznego oraz specjalistycznego oprogramowania) dla osób z dysfunkcjami wzroku, słuchu i ruchu,
 • dostęp do przenośnych zestawów FM, pętli indukcyjnych,
 • dbanie o pełny udział społeczności akademickiej w wydarzeniach kulturalnych i sportowych,
 • zapewnienie dostępnego środowiska pracy,
 • organizacja szkoleń, wyjazdów integracyjnych, konferencji,
 • współpraca z organizacjami wspierającymi osoby ze szczególnymi potrzebami.

Kto może liczyć na pomoc?

Osoby ze szczególnymi potrzebami w tym osoby z niepełnosprawnościami tj.:

- kandydaci/tki do kształcenia
- studenci/tki
- doktoranci/tki
- uczestnicy/czki studiów podyplomowych
- uczestnicy/czki kursów i innych form kształcenia
- pracownicy/czki Uczelni (niezależnie od podstawy zatrudnienia)

Jak uzyskać wsparcie?

Uczysz się na naszej uczelni i chciałbyś skorzystać z pomocy? ZŁÓŻ WNIOSEK – chcemy Ci pomóc :)

Studenci i doktoranci z niepełnosprawnością mają możliwość złożenia Wniosku o udzielenie wsparcia do Pełnomocnika Rektora ds. Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych - dr Krzysztofa Aleksandrowicza.

Złóż wniosek - to proste!

Gdzie, kiedy i w jakiej formie złożyć wniosek?

Wniosek o udzielenie wsparcia należy złożyć w formie papierowej – osobiście, listownie lub mailowo (ze skrzynki w domenie umw.edu.pl):

1) bezpośrednio do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami mieszczącego się przy ul. Wojciecha z Brudzewa 12, 51-601 Wrocław, w formie elektronicznej (plik pdf) na adres e- mail:
ewelina.biszto@umw.edu.pl lub iwona.sojka@umw.edu.pl

2) bezpośrednio do podmiotu właściwego do rozpoznania wniosku (bez udziału Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami)
Właściwe podmioty wymienione są w §7 Regulaminu wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami. Są nimi: właściwy dziekan, dyrektor szkoły doktorskiej, właściwy dyrektor centrum kształcenia podyplomowego, dyrektor szkoły doktorskiej lub dyrektor instytutu, kierownik Biura Rekrutacji i Badania Losów Absolwentów lub właściwy dziekan oraz Pełnomocnik Rektora ds. Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych - w zależności od formy wnioskowanego wsparcia.
Właściwe adresy, w tym adresy mailowe podane są na stronie internetowej uczelni.

Wniosek o udzielenie wsparcia można złożyć w dowolnym terminie.
PAMIĘTAJ! Złóż wniosek z odpowiednim wyprzedzeniem, by umożliwić uczelni zapewnienie wsparcia w pożądanym czasie. Nie dotyczy to sytuacji nagłych.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Osoba ubiegająca się o udzielenie wsparcia do wniosku powinna dołączyć stosowną dokumentację uzasadniającą szczególne potrzeby:

1) potwierdzającą niepełnosprawność (np. orzeczenie o niepełnosprawności/ o stopniu niepełnosprawności,

2) wydaną na podstawie przepisów oświatowych (dokumenty z poradni psychologiczno-pedagogicznych, dokumenty dotyczące dostosowania warunków lub formy przeprowadzenia egzaminu, dokumenty dot. indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych),

3) medycznej

4) innej potwierdzającej szczególne potrzeby

WAŻNE! Wymagane jest złożenie przynajmniej jednego z wymienionych rodzajów dokumentów.

Co się stanie w przypadku gdy nie złożysz kompletnych dokumentów?

Nie martw się :) W przypadku gdy nie złożysz wszystkich dokumentów będziesz wezwany/a do uzupełnienia złożonej dokumentacji lub przekazania dodatkowych informacji niezbędnych do rozpatrzenia Twojego wniosku (m.in. poprzez wywiad, wypełnienie formularza/ankiety)

Na jaki okres jest przyznawane wsparcie?

Uprawnienia i usługi wspierające przyznaje się na okres uzasadniony indywidualną szczególną potrzebą: jednorazowo, na miesiąc, pół roku, semestr, rok akademicki, okres całego toku kształcenia, okres trwania zatrudnienia. Decyzja w przedmiocie udzielenia wsparcia może zostać wydana bezterminowo.

Kto wydaje decyzję w przedmiocie udzielenia wsparcia?

W przypadku, gdy wniosek trafia do BON – BON weryfikuje szczególne potrzeby, a następnie jeżeli istnieją odsyła wniosek do podmiotu właściwego do wydania rozstrzygnięcia.

W przypadku gdy wniosek trafia do organu właściwego do rozpoznania wniosku – decyzję o przyznaniu wsparcia wydaje ten organ.

Czy możesz otrzymać decyzję odmowną?

Tak. Dzieje się tak gdy wniosek oraz załączone dokumenty są niewystarczające i nie uzasadniają szczególnych potrzeb, wnioskowane wsparcie nie znajduje uzasadnienia w sytuacji w jakiej się znajdujesz, dokumentacja jest niekompletna i nie została uzupełniona, wnioskowane wsparcie nie jest niezbędne dla studenta, a stanowi obciążenie dla uczelni.

Gdy otrzymasz decyzję odmowną możesz złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Rektora za pośrednictwem BON lub podmiotu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Rektor rozstrzyga wydaje ostateczne rozstrzygnięcie w terminie 30 dni.

Otrzymałeś pozytywną decyzję? Co musisz wiedzieć?

Wsparcie w zakresie, w którym została wydana decyzja otrzymasz niezwłocznie od właściwej jednostki organizacyjnej i/lub kadry uczelni.

Jeżeli jednostki organizacyjne bądź kadra uczelni nie respektują decyzji możesz złożyć skargę do Rektora. Należy ją złożyć za pośrednictwem BON lub podmiotu, który wydał decyzję. Rektor rozpatruje skargę w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia jej wpłynięcia.

Przesłanki zawieszenia (do czasu złożenia wyjaśnień) lub całkowitej utraty wsparcia:

1) ustanie przyczyny przyznania wsparcia,
2) uprawomocnienie się decyzji o skreśleniu z listy studentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych,
3) inna forma zakończenia kształcenia,
4) pozytywne rozpatrzenie wniosku o urlop dziekański,
5) zakończenie zatrudnienia.

UŻYCZENIE TECHNOLOGII WSPOMAGAJĄCYCH

BARDZO WAŻNE!
Technologie wspomagające – inaczej wsparcie w postaci sprzętu specjalistycznego i specjalistycznego oprogramowania mogą być przedmiotem użyczenia - WYKAZ  SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO I SPECJALISTYCZNEGO OPROGRAMOWANIA (plik zamieszczony powyżej)

Chcesz skorzystać z tej formy wsparcia i wypożyczyć sprzęt?

W pierwszym kroku złóż wniosek o udzielenie wsparcia (plik zamieszczony powyżej). Poczekaj na jego pozytywne rozpatrzenie. Następnie zaprosimy Cię do BON gdzie wypożyczysz sprzęt.

Wydanie sprzętu bądź oprogramowania następuje po podpisaniu przez użyczającego i biorącego do używania umowy użyczenia (plik zamieszczony powyżej).

Użyczający – Uniwersytet Wrocławski im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Biorący do używania –
studenci/tki, doktoranci/tki, uczestnicy/czki studiów podyplomowych, uczestnicy/czki kursów i innych form kształcenia, pracownicy/czki Uczelni (niezależnie od podstawy zatrudnienia

Zwrot przedmiotu użyczenia – następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego (plik zamieszczony powyżej).

UWAGA! 
Biorący do używania ponosi pełną odpowiedzialność materialną za użyczony przedmiot!

Ponadto, na terenie Uczelni rozmieszczone są stanowiska pracy własnej przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, które znajdują się w następujących lokalizacjach:    

1. Lokalizacja: ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław, Biblioteka Główna UMW
- pokój pracy indywidualnej wyposażony w  stół z regulacją wysokości, komputer ze skanerem, ergonomiczną myszą, klawiaturą dla osób niedowidzących, oraz oprogramowaniem Magic z funkcją powiększania ekranu i read out loud.
2. Lokalizacja: ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław, Filia Biblioteki - Wydział Farmaceutyczny
- dwa stanowiska komputerowe oraz urządzenie wielofunkcyjne.
3. Lokalizacja: ul. Krakowska 26, 50 - 425 Wrocław, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
- urządzenie wielofunkcyjne.
4. Lokalizacja: ul. T. Chałubińskiego 3,
50-368 Wrocław, Katedra Fizjoterapii 
- stanowisko komputerowe oraz urządzenie wielofunkcyjne.
5. Lokalizacja: ul. Bartla 5, 51-618 Wrocław, Wydział Nauk o Zdrowiu (pokój nr 316)
- 10 stanowisk komputerowych oraz urządzenie wielofunkcyjne.

Korzystanie z powyższych stanowisk jest bezpłatne, nie wymaga złożenia wniosku o udzielenie wsparcia, a urządzenia wielofunkcyjne wyposażone są w papier do drukarki i ksero.

Informujemy również, że w ramach działań dostępnościowych, prowadzonych w Uczelni,  zakupionych zostało 9 krzeseł ewakuacyjnych typu ROBIN, które umożliwiają transport osób ze szczególnymi potrzebami z budynku w sytuacjach zagrożenia, a także w przypadkach, gdy nie można korzystać z wind. 

Krzesła ewakuacyjne zostały zamontowane w następujących obiektach Uczelni:

1.     Ośrodek Badawczo-Naukowo-Dydaktyczny (OBND) – Wydział Farmaceutyczny, ul. Borowska 211

2.     Zintegrowane Centrum Edukacji i Innowacji (ZCEI) – Wydział Farmaceutyczny, ul. Borowskiej 211a

3.     Centrum Naukowej Informacji Medycznej – budynek Biblioteki Głównej, ul. Karola Marcinkowskiego 2-6

4.     Centrum Naukowej Informacji Medycznej – budynek administracji Uczelni, ul. Karola Marcinkowskiego 2-6

5.     Katedra Fizjoterapii – Zakład Rehabilitacji w Dysfunkcjach Narządu Ruchu, ul. Tytusa Chałubińskiego 3

6.     Centrum Symulacji Medycznej, ul. Tytusa Chałubińskiego 7-7a

7.     Dom Studencki "Bliźniak", ul. Wojciecha z Brudzewa 12

8.     Dom Studencki "Jubilatka", ul. Wojciecha z Brudzewa 10

9.     Katedra Protetyki Stomatologicznej – Wydział Lekarsko-Stomatologiczny, ul. Krakowska 26

  
Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami pod numerem telefonu 71-324-14-69