Podstawowe informacje - Student - Sprawy dyscyplinarne

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Sprawy dyscyplinarne

Studenci podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za czyny stanowiące naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz czyny stanowiące uchybienie godności studenta Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Przepisy regulujące odpowiedzialność dyscyplinarną studentów znajdują się w zakładce Akty prawne.


Przewinieniem dyscyplinarnym jest czyn studenta, który narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego bądź aktów prawa wewnętrznie obowiązującego na uczelni (takich jak np. statut, regulaminy czy zarządzenia Rektora). Naruszenie godności studenta obejmuje zachowanie polegające na dopuszczeniu się postępowania niezgodnego z złożonym ślubowaniem, zasadom współżycia i zwyczajom uniwersyteckim, które przynosi ujmę Uniwersytetowi Medycznemu.
W przypadku zachowań, które mogą stanowić przewinienie dyscyplinarne, zawiadomienie składa się do JM Rektora UMW za pośrednictwem Działu Spraw Studenckich (wzór wniosku), który po zapoznaniu się z zawiadomieniem wydaje Rzecznikowi Dyscyplinarnemu ds. Studentów polecenie wszczęcia postępowania wyjaśniającego.
Rzecznik Dyscyplinarny po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego może wnieść wniosek do Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów o ukaranie studenta lub do Rektora UMW o wymierzenie kary upomnienia albo umorzyć postępowanie.
Postępowanie dyscyplinarne jest dwuinstancyjne. W pierwszej instancji orzeka Komisja Dyscyplinarna ds Studentów UMW. Odwołanie od orzeczenia tej Komisji rozpoznaje Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów.
Od orzeczenia tej Komisji przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Komisja dyscyplinarna oraz odwoławcza komisja dyscyplinarna, powoływane są spośród nauczycieli akademickich i studentów uczelni, w trybie określonym w statucie.
Komisje dyscyplinarne wymierzają kary spośród ujętych w katalogu ustawowym, poczynając od najłagodniejszej tj. upomnienia, poprzez naganę, naganę z ostrzeżeniem, zawieszenie w określonych prawach studenta do 1 roku, aż po najsurowszą – wydalenie z uczelni.