Stypendium Ministra

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Stypendium Ministra

Informacje na temat stypendiów Ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów na rok akademicki 2022/2023.

Zachęcamy do zapoznania się z Zarządzeniem Rektora Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu w sprawie trybu składania wniosków studentów o stypendia ministra za znaczące osiągnięcia naukowe lub znaczące osiągnięcia sportowe - kliknij tutaj, aby pobrać.

Informacja na temat stypendiów Ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów na rok akademicki 2022/2023

SZANOWNI STUDENCI!

Uprzejmie informujemy, iż Minister Zdrowia opublikował szczegóły przyznawania stypendium dla studentów o znaczących osiągnięciach naukowych/sportowych w roku akademickim 2022/2023.

Na podstawie art. 93, art. 359, art. 361, art. 362 i art. 458 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.)  Minister Zdrowia określił w drodze rozporządzenia szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz sposób wypłacania stypendiów, o których mowa w art. 359 ust. 1, rodzaje osiągnięć i sposób ich dokumentowania, maksymalną liczbę przyznawanych stypendiów, maksymalną wysokość stypendium oraz wzór wniosku o jego przyznanie.

Studenci zainteresowani ww. stypendium powinni zapoznać się z warunkami otrzymania stypendium, dostępnymi pod na stronie Ministerstwa Zdrowia -> link do strony

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o stypendium Ministra Zdrowia w roku 2022/2023:
Wniosek: https://www.gov.pl/attachment/e4b726d8-6a3d-488d-ab6d-8d54d3932137
Oświadczenie studenta: https://www.gov.pl/attachment/47702ef2-6045-43c7-9583-e79b685f0ac1
Oświadczenie studenta - procentowy wkład autorski - pobierz
 

Tryb przedstawiania przez studentów swoich kandydatur obowiązujący w Uczelni:
Student przedstawiając swoją kandydaturę przekazuje w terminie do 14 października 2022 r. oryginały dokumentów w Dziale Spraw Studenckich oraz wysyła je na adres e-mail: dominika.seniura@umw.edu.pl albo monika.kotowska-lewinska@umw.edu.pl:

  1. poprawnie wypełniony wniosek (wzór załącznik do rozporządzenia – do pobrania powyżej);

Po wypełnieniu wniosku w edytorze tekstowym należy go zapisać jako dokument MS WORD z rozszerzeniem .doc, .docx

UWAGA! Plik powinien mieć nazwę: „wniosek stypmin UMW nazwisko imię.doc” (bez polskich znaków), np. „wniosek stypmin UMW Kowalski Michal.doc”

  1. do wniosku należy dołączyć:

a) dokumenty potwierdzające uzyskanie znaczących osiągnięć naukowych lub znaczących osiągnięć sportowych (skany stanowią odzwierciedlenie cyfrowe dokumentów zapisanych w formacie PDF).
Powinien być to jeden załącznik z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia - opisany jako „wniosek stypmin skrótuczelnia nazwisko imię - zalaczniki.PDF”

b) oświadczenie studenta (osobny plik PDF – podpisany dokument i zeskanowany) potwierdzające, że informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - opisany jako „wniosek stypmin skrótuczelnia nazwisko imię_oswiadczenie.PDF”, np. „wniosek stypmin UMW Kowalski Michal_oświadczenie.pdf”);
coświadczenie studenta - procentowy wkład autorski (osobny plik PDF – podpisany dokument i zeskanowany) - opisany jako „wniosek stypmin skrótuczelnia nazwisko imię – oświadczenie_wklad.PDF”, np. „wniosek stypmin UMW Kowalski Michal_oswiadczenie_wklad.pdf”

UWAGA!
Wnioski wraz z załącznikami należy przekazać w oryginale do Działu Spraw Studenckich oraz ich elektroniczne wersje przesyłać ze skrzynki studenckiej @student.umw.edu.pl.

KONTAKT:
W przypadku dodatkowych pytań, zachęcamy do kontaktu:

Dominika Seniura
tel. 71 348 27 96
e-mail: dominika.seniura@umw.edu.pl

Monika Kotowska-Lewińska
tel. 71 347 91 10
e-mail: monika.kotowska-lewinska@umw.edu.pl


Inne stypendia Ministra Zdrowia - informacja dla studentów cudzoziemców polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej odbywających kształcenie na podstawie decyzji i warunkach finansowych określonych przez Ministra Zdrowia

Aktualne informacje i druki zawarte są na stronie Ministerstwa Zdrowia: tutaj

Zachęcamy do zapoznania się z szczegółowymi informacjami zamieszczonymi na stronach poszczególnych dziekanatów.