Przebieg postępowania dyscyplinarnego - Student - Sprawy dyscyplinarne

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

 

I. Zgłoszenie podejrzenia popełnienia czynu uchybiającego godności studenta

1. W celu zgłoszenia podejrzenia popełnienia czynu uchybiającego godności studenta, należy pisemnie powiadomić Dział Spraw Studenckich, ul. Wojciecha z Brudzewa 12, 51-601 Wrocław.
 

Wzór wniosku o wszczęcie postępowania wyjaśniającego

sciezka

2. DSS przekazuje sprawę Rektorowi, który może:
1) autonomicznie rozpoznać sprawę i:

 1. uznać czyn studenta za niewykazujący znamion przewinienia dyscyplinarnego i nie podjąć żadnych dalszych działań;
 2. uznać czyn studenta za wykazujący znamiona przewinienia dyscyplinarnego, ale o charakterze mniejszej wagi i wymierzyć karę upomnienia po wysłuchaniu studenta lub jego obrońcy.

2) zdecydować o przekazaniu jej do wybranego rzecznika dyscyplinarnego ds. studentów i nakazać wszczęcie postepowania wyjaśniającego.


II. Postępowanie wyjaśniające prowadzone przez  rzecznika dyscyplinarnego
Postępowanie wyjaśniające powinno trwać nie dłużej niż 6 tygodni. W uzasadnionych przypadkach rzecznik dyscyplinarny, za zgodą rektora, może przedłużyć trwanie postępowania wyjaśniającego, nie dłużej niż do 12 tygodni (termin instrukcyjny).
1) wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania wyjaśniającego;
2) postępowanie dowodowe;
3) przedstawienie zarzutów studentowi, którego czynu dotyczy postępowanie oraz wysłuchanie jego wyjaśnień;
4) dalszy tok postępowania, w którym należy uwzględnić wnioski dowodowe studenta, którego dotyczy postępowanie, lub jego obrońcy;
5) końcowa analiza zebranych dowodów oraz ewentualne uzupełnienie postępowania dowodowego;
6) zakończenie postępowania wyjaśniającego, w oparciu o zgromadzone dowody rzecznik dyscyplinarny:

 1. wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego i przedstawia je rektorowi do zatwierdzenia albo
 2. kieruje do komisji dyscyplinarnej wniosek o ukaranie, albo
 3. składa do rektora wniosek o wymierzenie kary upomnienia.

III. Postępowanie przed komisją dyscyplinarną
1) Działania wstępne przewodniczącego komisji dyscyplinarnej:

 1. ocena poprawności wniosku;
 2. wyznaczenie składu orzekającego oraz terminu niejawnego posiedzenia komisji.

2) Niejawne posiedzenie komisji dyscyplinarnej:

 1. wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i skierowaniu sprawy do rozpoznania na rozprawie, albo
 2. odmowa wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, albo
 3. zwrot wniosku o ukaranie rzecznikowi dyscyplinarnemu w celu uzupełnienia postępowania wyjaśniającego, wskazując, w jakim zakresie ma nastąpić uzupełnienie postępowania, oraz wyznaczając termin uzupełnienia, nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia postanowienia.

3) Rozprawa przed komisją dyscyplinarną:

 1. sprawdzenie obecności stron wezwanych na rozprawę, przewodniczący składu orzekającego nakazuje opuszczenie sali świadkom;
 2. rzecznik dyscyplinarny odczytuje wniosek o ukaranie wraz z uzasadnieniem;
 3.   postępowanie dowodowe w ramach, którego przesłuchuje się świadków, przedstawia opinie biegłych i przeprowadza inne dowody;
 4. głosy końcowe stron postępowania;
 5. zamknięcie rozprawy i przystąpienie do narady nad orzeczeniem;
 6. ogłoszenie orzeczenia.

4) Postępowania przed komisją dyscyplinarną zakończone jest orzeczeniem o:

 1. ukaraniu, w którym uznaje obwinionego za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i wymierza karę, albo
 2. uniewinnieniu obwinionego, albo
 3. umorzeniu postępowania.

IV. Postępowanie przed odwoławczą komisją dyscyplinarną
Odwołanie wnosi się do odwoławczej  komisji dyscyplinarnej w terminie 14 dni od doręczenia orzeczenia.
1) Przebieg:

 1. Przewodniczący komisji odwoławczej stwierdza czy odwołanie wpłynęło w terminie czy zostało wniesione przez osobę uprawnioną,
 2. wyznaczenie składu orzekającego oraz terminu rozprawy odwoławczej;
 3. sprawozdanie z przebiegu dotychczasowego postępowania dyscyplinarnego;
 4. głosy końcowe stron postępowania;
 5. zamknięcie rozprawy i przystąpienie do narady nad orzeczeniem oraz ogłoszenie orzeczenia.

2) Zakończenie postępowania przed odwoławczą komisją dyscyplinarną:

 1. utrzymuje w mocy zaskarżone orzeczenie komisji dyscyplinarnej albo
 2. uchyla zaskarżone orzeczenie komisji dyscyplinarnej w całości albo w części i wydaje w tym zakresie orzeczenie co do istoty sprawy, albo
 3. uchyla zaskarżone orzeczenie komisji dyscyplinarnej w całości i przekazuje sprawę komisji dyscyplinarnej do ponownego rozpoznania.