Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Szanowni Studenci !!!
Regulamin świadczeń dla studentów znajdziesz tutaj

Od roku akademickiego 2022/2023 uruchomiony zostaje system do składania wniosków przez Wirtualną Uczelnię. 

Pamiętaj, że po złożeniu wniosku elektronicznie, należy wygenerowany wniosek wydrukować i wraz z załącznikami złożyć we właściwym Dziekanacie  lub przesyłać pocztą na adres właściwego Dziekanatu.

Wnioski, które zostały wypełnione za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni, ale nie dostarczone w oryginale z własnoręcznym podpisem do dziekanatu  do 16.10.2022 podpisem będą pozostawione bez rozparzenia.

Pamiętaj studencie – wniosek możesz złożyć, gdy jesteś wpisany na semestr zimowy.

Instrukcja składania wniosku dostępna jest tutaj


Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2022/2023:
w zależności od stopnia niepełnosprawności

znaczny  850,00 zł
umiarkowany 550,00 zł
lekki  300,00 zł

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE - STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Kto może ubiegać się o stypendium dla osób niepełnosprawnych?

Stypendium dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane na wniosek studenta, który wypełnia przez WU, a następnie składa  we właściwym Dziekanacie w terminie do 16 października 2022 roku

Upoważnienie - jeżeli wnioskodawca nie może dokonywać wszelkich czynności związanych z ubieganiem się o świadczenie/a może upoważnić inną osobę do tych czynności.
Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

Do wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych, student zobowiązany jest dołączyć kserokopię następujących dokumentów (oryginał do wglądu):

  1. orzeczenia o niepełnosprawności;

  2. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

  3. orzeczenia, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000 i 1076).

Jeżeli student uzyskał dokumenty, o których mowa w wyżej, w trakcie trwania roku akademickiego, to prawo do przyznania stypendium dla osób niepełnosprawnych ustala  się począwszy od miesiąca kalendarzowego, w którym student złożył wniosek w tej sprawie.
Wypłata stypendium nastąpi po uprawomocnieniu się decyzji.

Student zobowiązany jest do poinformowania organu wydającego decyzję, za pośrednictwem właściwego dziekanatu o udokumentowanej zmianie niepełnosprawności, mającej wpływ na przyznane stypendium dla osób niepełnosprawnych.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznaje się w danym roku akademickim na okres ważności orzeczeń, nie dłużej niż przez 9 miesięcy, a gdy kształcenie trwa semestr – przez okres 5 miesięcy. Stypendium wypłacane jest począwszy od miesiąca, w którym wpłynął do właściwego dziekanatu wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych. W przypadku wcześniejszego wygaśnięcia orzeczenia w ww. okresie stypendium dla osób niepełnosprawnych przestaje być wypłacane od następnego miesiąca po wygaśnięciu ważności orzeczenia.

Student z niepełnosprawnością może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych niezależnie od uzyskiwania innych świadczeń pomocy materialnej.

W przypadku dokumentów przedłożonych w języku obcym, wymagane dokumenty należy dostarczyć również w wersji przetłumaczonej na język polski przez tłumacza przysięgłego.