NCBiR - Centrum Zarządzania Projektami

NCBiR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 

NCBR jest agencją wykonawczą Ministra Edukacji i Nauki.

Centrum jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, działającą na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz statutu stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie statutu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Funkcjonowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, reguluje ponadto szereg aktów wykonawczych i aktów prawnych związanych z wdrażaniem programów finansowanych z funduszy europejskich.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju otrzymuje środki finansowe na naukę, z przeznaczeniem na finansowanie strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, które bezpośrednio przekładają się na rozwój innowacyjności.

Do zadań Centrum należą m.in.:

1) współfinansowanie przedsięwzięć prowadzonych przez podmiot posiadający zdolność do zastosowania wyników projektu w praktyce;
2) wspieranie pozyskiwania przez jednostki naukowe środków na działalność badawczo-rozwojową pochodzących z innych źródeł niż budżet państwa;
3) wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki;
4) inicjowanie i realizacja programów obejmujących finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz działań przygotowujących do wdrożenia wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych;
5) inicjowanie i realizacja programów obejmujących finansowanie badań stosowanych;
6) udział w realizacji międzynarodowych programów badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym programów współfinansowanych ze środków zagranicznych;
7) upowszechnianie w środowisku naukowym i gospodarczym informacji o planowanych i ogłaszanych konkursach na wykonanie projektów finansowanych przez Centrum;
8) popularyzowanie efektów zrealizowanych zadań;
9) realizacja innych zadań zlecanych przez Ministra, przy zapewnieniu środków finansowych na te cele.

Tryb realizacji zadań Centrum:

Realizacja zadań Centrum obejmuje w szczególności:

1) określanie zakresów tematycznych programów, terminów i warunków ich realizacji;
2) ogłaszanie konkursów na wykonanie projektów w ramach realizowanych programów;
3) ocenę i wybór wniosków dotyczących wykonania projektów;
4) zawieranie umów o wykonanie projektów i ich finansowanie;
5) nadzór nad wykonaniem projektów, ich odbiór, ocenę i rozliczenie finansowe.

Szczegółowe informacje na temat aktualnych konkursów oraz realizacji projektów znajdują się na stronie NCBR - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - Portal Gov.pl (www.gov.pl)