Subwencja - Centrum Zarządzania Projektami

Subwencja 2023/2024

Realizację projektów subwencyjnych w roku 2023/2024 reguluje Zarządzenie nr 162/XVI R/2023 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zasad finansowania i realizacji zadań i projektów z subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego w 2024 r. O środki z subwencji można starać się w dwóch ścieżkach:

Subwencja - zadanie badawcze 

Roczne działanie realizowane przez Jednostkę organizacyjną Uczelni w ramach przydzielonych środków na działalność badawczą jednostek organizacyjnych Uczelni, zgodnie z oceną wewnętrzną działalności naukowej za lata 2021-2022. Kierownik jednostki organizacyjnej Uczelni, prowadzącej działalność naukowo-badawczą, otrzymuje od Prorektora ds. Nauki informację o wysokości przyznanej subwencji, obliczonej w sposób opisany w Zarządzeniu nr 162/XVI R/2023 w cz. 3 par. 9-10

Aplikowanie o finansowanie projektu ze środków subwencyjnych odbywa się wyłącznie za pośrednictwem systemu elektronicznego: https://subwencja.umw.edu.pl/.

Do systemu logują się Państwo przy użyciu loginu i hasła do konta pocztowego Uczelni.


Subwencja-projekt konkursowy

Roczny projekt badawczo-naukowy, o który mogą się ubiegać:
* Doktoranci - uczestnicy 1-3 roku Szkoły Doktorskiej UMW
* Osoby nieposiadające stopnia doktora
* Doktorzy bez habilitacji

Celem Konkursu jest udzielenie wsparcia finansowego na realizację badań, które mają kluczowe znaczenie dla podniesienia poziomu naukowego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz mają służyć rozwojowi pracowników prowadzących działalność naukową.

Aplikowanie o finansowanie projektu ze środków subwencyjnych odbywa się wyłącznie za pośrednictwem systemu elektronicznego: https://subwencja.umw.edu.pl/.

Do systemu logują się Państwo przy użyciu loginu i hasła do konta pocztowego Uczelni.

 

Rozstrzygniecie konkursu 

Informacje zostaną uzupełnione po ocenie wszystkich wniosków konkursowych.