Jak przygotować projekt? - Centrum Zarządzania Projektami

Jak przygotować projekt?

Jak prawidłowo przygotować projekt do NCN - instrukcja do pobrania poniżej.

Dane jednostki niezbędne do kompletnego wypełniania wniosku o finansowanie projektu badawczego finansowanego ze środków NCN w części WNIOSKODAWCA:

1 Nazwa Jednostki Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
2 Adres siedziby (ulica, kod pocztowy, miejscowość, województwo) wyb. L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław, dolnośląskie
3 Numer telefonu 71 784 10 12
4 Numer faks nie dotyczy
5 Adres e-mail rn@umw.edu.pl
6 Adres strony www www.umw.edu.pl
7 Dane kierownika jednostki (nazwa stanowiska, tytuł naukowy, imię, nazwisko) Prorektor ds. Nauki
Prof. dr hab. Piotr Dzięgiel
8 Numer NIP 896-000-57-79
9 Numer REGON 000288981
10 Identyfikator gminy 026401 1
11 Numer KRS nie dotyczy
12 Status organizacyjny Uczelnia wyższa
13 Podmiot sprawujący nadzór:
Podział ze względu na podmiot sprawujący nadzór zgodnie z Art. 2 i 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)
Uczelnia medyczna
14 Uprawnienia do nadawania stopni naukowych oraz profil działalności:
Podział ze względu na uprawnienia do nadawania stopni naukowych oraz profil działalności, zgodnie z Art. 2 i 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).
AUU - Uniwersytet
15 Adres skrzynki podawczej ESP (elektroniczna skrzynka podawcza) /umedwroc/SkrytkaESP
16 Czy jednostka otrzymuje dotację na działalność statutową z budżetu nauki? Tak
17 Czy podmiot stanowi jednostkę zaliczaną do sektora finansów publicznych? Tak
18 Czy Podmiot prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji (np. świadczy usługi lub oferuje towary na rynku)? Tak
19 Czy wnioskowane finansowanie projektu badawczego stanowić będzie finansowanie wyłącznie działalności niegospodarczej podmiotu (tj. projekt nie polega na prowadzeniu działalności gospodarczej, ani nie jest z nią związany, a jego wyniki nie będą wykorzystywane do prowadzenia takiej działalności)? Tak
20 Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i niegospodarczej można rozdzielić oba rodzaje działalności, ich koszty i finansowanie? (Dowodami na to, że koszty zostały przypisane właściwie, mogą być sprawozdania finansowe uczelni i organizacji badawczych.) Tak
21 Forma prawna Jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)
22 Wielkość przedsiębiorstwa Nie dotyczy
23 Konto bankowe SANTANDER BANK POLSKA S.A. 4 oddział we Wrocławiu
94 1090 2590 0000 0001 3198 2616