NCN - Centrum Zarządzania Projektami

NCN

Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac empirycznych lub teoretycznych mających przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.

Narodowe Centrum Nauki w celu realizacji zadań ustawowych, do których należy finansowanie badań podstawowych, ogłasza konkursy krajowe oraz międzynarodowe.

Konkursy krajowe:
https://ncn.gov.pl/konkursy-krajowe

OPUS – konkurs na projekty badawcze otwarty dla wszystkich naukowców

PRELUDIUM – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora

PRELUDIUM BIS – konkurs na projekty badawcze realizowane przez doktorantów w szkołach doktorskich

SONATINA – na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

SONATA – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora

SONATA BIS – konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

HARMONIA – konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej

MAESTRO – konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe

SYMFONIA – konkurs na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, przekraczające granice dyscyplin naukowych

MINIATURA – konkurs na działanie naukowe

ETIUDA – konkurs na stypendia doktorskie 

FUGA – konkurs na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora

POLONEZ – konkurs dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy (2015-2021)

POLONEZ BIS – konkurs dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy (2021-2026)

UWERTURA – konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC

Dioscuri – konkurs na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri

 

Konkursy organizowane we współpracy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA):
Profesura NAWA
Polskie Powroty

 

Konkursy organizowane we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR):
TANGO – konkurs na projekty zakładające wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych
ARTIQ – konkurs na utworzenie Centrów Doskonałości AI

 

Konkursy międzynarodowe:
https://ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/konkursy-wg-dziedziny

 

Szczegółowe informacje na temat aktualnych konkursów oraz realizacji projektów znajdują się na stronie Narodowego Centrum Nauki (www.ncn.gov.pl).