O Jednostce - Centrum Zarządzania Projektami

O Jednostce

Celem Jednostki jest:

 • Aktywne wspieranie pracowników w pozyskiwaniu środków finansowych na badania, pochodzących z różnych źródeł krajowych, zagranicznych oraz własnych
 • Pozyskiwanie środków finansowych na inwestycje i rozwój uczelni
 • Ochrona wyników badań naukowych lub prac rozwojowych
 • Komercjalizacja wyników badań naukowych
 • Zapewnienie prawidłowej realizacji i rozliczenia projektów

W skład Centrum wchodzą:

 • Sekcja Pozyskiwania Projektów
 • I Sekcja Realizacji i Rozliczeń Projektów 
 • II Sekcja Realizacji i Rozliczeń Projektów

Sekcja Pozyskiwania Projektów

 • Pomoc w znalezieniu odpowiedniego instrumentu finansującego
 • Informowanie o aktualnych naborach
 • Wsparcie w przygotowaniu wniosków pod względem formalnym
 • Pomoc w konstrukcji budżetu projektu (szacowanie kosztów, ocena kwalifikowalności VAT) z uwzględnieniem kosztów kwalifikowalnych danego instrumentu finansowego dla projektu
 • Analiza wniosków projektowych pod kątem potrzeb ewaluacyjnych uczelni
 • Monitorowanie wyników konkursu, pomoc w przygotowaniu odwołań i uzupełnień
 • Podział subwencji na utrzymanie potencjału badawczego uczelni – Zadanie Badawcze i Projekt Konkursowy
 • Rejestr składanych wniosków
 • Powołanie zespołu oceny wniosku projektowego
 • Organizacja szkoleń, warsztatów, udzielanie konsultacji
 • Prowadzenie ewidencji projektów uczelni w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on 2.0

I Sekcja Realizacji i Rozliczeń Projektów 

Strumienie finansowania:

KE (H2020, HEU, COST i inne), NCBR, Fundacje, Subwencja, MEiN (PnH, DG, RiD, GnG, Perły Nauki), Gmina Wrocław, Uniwersytet Przyszłości

II Sekcja Realizacji i Rozliczeń Projektów

Strumienie finansowania:

NCN, Fundusze Europejskie (POWER, POIiŚ, POIR, RPO WD, POPC), MEiN (DUN)

Zakres zadań Sekcji I i II:

 • Uruchamianie procedur realizacji projektu
 • Powołanie zespołu projektowego
 • Procedowanie umów dotyczących realizacji projektów
 • Wdrożenie badaczy do zasad pracy projektowej
 • Monitorowanie realizacji projektu, harmonogramu działań, trwałość projektu i ryzyk w projekcie
 • Weryfikacja postępu finansowego projektu z założonym harmonogramem
 • Weryfikacja kwalifikowalności kosztów zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi i zewnętrznymi
 • Zgłaszanie zmian w projekcie