Jak realizować i rozliczać projekty? - Centrum Zarządzania Projektami

Jak realizować i rozliczać projekty?

Realizacja projektu powinna przebiegać zgodnie z podpisaną umową, oraz z:

 • powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
 •   postanowieniami niniejszej umowy w tym:
  - Tabelę z kosztorysem zawartą w Załączniku do umowy o dofinansowanie,
  - Plan badań stanowiącym Załącznik do umowy o dofinansowanie,
 •  informacjami zawartymi we wniosku o finansowanie projektu w szczególności w oparciu o Szczegółowy opis projektu,
 • wykaz zawierający wykonawców, dla których we wniosku podano ankietę dorobku naukowego,
 •  z zasadami dobrej praktyki w danej dziedzinie/dyscyplinie naukowej,
 • wszelkimi wymaganymi przepisami prawa pozwoleniami, zgodami lub pozytywnymi opiniami, w szczególności:

- właściwej komisji bioetycznej,

- właściwej komisji etycznej ds. doświadczeń na zwierzętach,

- na podstawie przepisów o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych,

- na badania na gatunkach chronionych lub na obszarach objętych ochroną,

- na badania kliniczne podlegające ustawie z dnia 06 września 2001 r, o prawie farmaceutycznym lub ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych,

- inne pozwolenia wymagane zgodnie z zasadami dobrej praktyki w danej dziedzinie

 •  zasadami wynikającymi z dokumentacji konkursowej obejmującej warunki konkursu,
 •  zasadami określonymi w Polityce Narodowego Centrum Nauki dotyczącej otwartego dostępu do publikacji ,
 • wewnętrznymi przepisami obowiązującymi w Podmiocie, o ile nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy.

W/w. zgody, pozwolenia, pozytywne opinie należy uzyskać przed przystąpieniem do realizacji zadań badawczych, a następnie muszą zostać dołączone do najbliższego raportu rocznego lub raportu końcowego.

Rozliczanie Projektu:

Wydatkowanie środków może odbywać się po uzyskaniu zgody Pana Prorektora ds. Nauki. Każda zmiana w stosunku do dokumentacji projektowej wymaga zgody Kierownika Podmiotu tj. Prorektora ds. Nauki lub Narodowego Centrum Nauki.

Podmiot i Kierownik projektu są zobowiązani do składania rocznego raportu z realizacji projektu badawczego do dnia 31 marca danego roku. Pierwszy raport roczny składany jest za rok kalendarzowy, w którym okres realizacji wyniósł co najmniej 8 miesięcy. Raport  końcowy należy złożyć nie później niż 60 dni po terminie zakończenia realizacji projektu badawczego, sporządzonego zgodnie z zakresem danych zawartym w  Załączniku do umowy. Ww. raporty składane do Centrum wymagają zachowania formy elektronicznej. Wyjątek stanowi konkurs MINIATURA, gdzie składany jest tylko i wyłącznie jeden raport końcowy nie później niż 30 dni od zakończenia realizacji projektu, lecz po uprzednio odnotowanym zwrocie niewykorzystanych środków na koncie NCN.

Niezłożenie raportu  lub złożenie raportu niekompletnego stanowi podstawę do wstrzymania finansowania i uznania umowy za niewykonaną.

 Podmiot i Kierownik projektu  zobowiązani są do:

− zapewnienia dostępu do pełnej treści publikacji, stanowiących efekt realizacji projektu badawczego wykazanych w raportach rocznych i końcowym, 

-       umieszczenia  na wszystkich publikacjach oraz opracowaniach będących wynikiem realizacji projektu pełnej nazwy Narodowego Centrum Nauki (Centrum) w języku polskim „Narodowe Centrum Nauki” lub angielskim (National Science Centre, Poland) oraz poprawnego numeru rejestracyjnego projektu, a także na aparaturze naukowo-badawczej i innych urządzeniach zakupionych lub wytworzonych w ramach realizacji  projektu, logo Centrum, pełnej nazwy Narodowego Centrum Nauki w języku polskim („Narodowe Centrum Nauki”) lub angielskim (National Science Centre, Poland”) oraz poprawnego numeru rejestracyjnego projektu: Publikacje, w których nie wskazano  Narodowego Centrum Nauki (Centrum) jako instytucji finansującej badania, nie będą traktowane jako efekt realizacji projektu i nie będą brane pod uwagę przy jego rozliczeniu. Ponadto Kierownik projektu zobowiązuje się do umieszczenia na AAM adnotacji o następującej treści: "This research was funded in whole or in part by [Funder] [Grant number]. For the purpose of Open Access, the author has applied a CC-BY public copyright licence to any Author Accepted Manuscript (AAM) version arising from this submission.”

   - dane będące podstawą publikacji naukowych stanowiących efekt realizacji projektu badawczego, powinny być rzetelnie udokumentowane w sposób spełniający zasady maszynowego lub manualnego wyszukiwania, dostępności, interoperacyjności i ponownego użycia (tzw. FAIR Data). Powinny być one udostępniane w repozytorium, tam gdzie to możliwe, zgodnie z warunkami licencji Creative Commons Public Domain (licencja CC0)

Dla projektów, których wartość przekracza 2 000 000 zł wymagane jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego. Audyt zewnętrzny rozpoczyna się nie później niż przed zrealizowaniem 70% planowanych wydatków związanych z projektem i kończy się przed złożeniem końcowego sprawozdania z realizacji projektu. Audyt zewnętrzny powinien rozpocząć się nie wcześniej niż przed poniesieniem 50% wartości planowanych wydatków (kosztów bezpośrednich oraz kosztów pośrednich) w projekcie oraz obejmować okres od dnia uznania kwalifikowalności wydatków do ostatniego dnia zamkniętego okresu rozliczeniowego definiowanego w ujęciu miesięcznym, poprzedzającego termin rozpoczęcia audytu.