Subwencja - Centrum Zarządzania Projektami

Subwencja 2021/2022

Realizację projektów subwencyjnych w roku 2021/2022 reguluje Zarządzenie nr 236/XVI R/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 7 października 2021 r. w sprawie zasad finansowania i realizacji zadań i projektów z subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego w  2022 roku. O środki z subwencji można starać się w dwóch ścieżkach:

Subwencja - zadanie badawcze 

Roczne działanie realizowane przez Jednostkę organizacyjną Uczelni w ramach przydzielonych środków na działalność badawczą jednostek organizacyjnych Uczelni, zgodnie z oceną wewnętrzną działalności naukowej za lata 2019-2020. Kierownik jednostki organizacyjnej Uczelni, prowadzącej działalność naukowo-badawczą, otrzymuje od Prorektora ds. Nauki informację o wysokości przyznanej subwencji, obliczonej w sposób opisany w §10. ust. 1 (Zarządzenie nr 236/XVI R/2021, część III, §9-10).

Aplikowanie o finansowanie projektu ze środków subwencyjnych odbywa się wyłącznie za pośrednictwem systemu elektronicznego: https://subwencja.umw.edu.pl/.

Do systemu logują się Państwo przy użyciu loginu i hasła do konta pocztowego Uczelni. 

Instrukcja aplikowania o zadanie badawcze - do pobrania


Subwencja-projekt konkursowy

Roczny projekt badawczo-naukowy, o który może się ubiegać każdy pracownik naukowych Uczelni lub uczestnik Szkoły Doktorskiej. Celem Konkursu jest udzielenie wsparcia finansowego na realizację badań, które mają kluczowe znaczenie dla podniesienia poziomu naukowego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz mają służyć rozwojowi pracowników prowadzących działalność naukową.

Aplikowanie o finansowanie projektu ze środków subwencyjnych odbywa się wyłącznie za pośrednictwem systemu elektronicznego: https://subwencja.umw.edu.pl/.

Do systemu logują się Państwo przy użyciu loginu i hasła do konta pocztowego Uczelni. 

Instrukcja aplikowania o projekt konkursowy - do pobrania