Wydział Farmaceutyczny - Kierunek Farmacja - Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZALICZENIA WAKACYJNYCH PRAKTYK ZAWODOWYCH
DLA STUDENTÓW III i IV ROKU FARMACJI
FARMACJA:
Oryginał formularza realizacji praktyki, czyli zapis czynności wykonywanych w aptece, oraz kartę praktyk po właściwym wypełnieniu, prosimy umieścić w skrzynce umieszczonej przy DZIEKANACIE z napisem: „DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRAKTYK WAKACYJNYCH”.

Prosimy, aby dokumenty wrzucać w opisanych kopertach (imię, nazwisko, kierunek i rok studiów).

Zarządzenie nr 28/XV R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie organizacji praktyk zawodowych studentów (z wyłączeniem sześciomiesięcznych praktyk organizowanych po obronie pracy magisterskiej dla studentów Wydziału Farmaceutycznego i praktyk realizowanych przez uczestników Szkoły Doktorskiej).

Podstawą do zaliczenia praktyki wakacyjnej jest poświadczenie odbycia praktyki obejmujące: termin i miejsce realizacji praktyki, pieczęć jednostki, w której odbywała się praktyka, pieczęć i podpis osoby zaliczającej praktykę.

Opiekunem praktyki zawodowej jest:
dr hab. Katarzyna Małolepsza-Jarmołowska
tel.: 71 784 03 18, e-mail: katarzyna.malolepsza-jarmolowska@umed.wroc.pl