Zapomogi (Sprawy socjalne)

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Przyjmowanie gości zagranicznych
Zapomogi

Zgodnie z Regulaminem ZFŚS pracownikom, emerytom i rencistom Uczelni przysługują zapomogi w związku ze śmiercią członka rodziny oraz zapomogi z tytułu długotrwałej choroby lub zdarzenia losowego.

  • Zapomoga z tytułu zgonu członka rodziny
    Członkowie rodziny czyli: mąż, żona, dziecko, rodzice, teściowie.

Do wniosku należy dołączyć:
- ksero aktu zgonu członka rodziny
- w przypadku zgonu rodziców wnioskodawcy należy dołączyć dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa (akt urodzenia wnioskodawcy lub okazać się dowodem osobistym)
- w przypadku zgonu teściów wnioskodawcy należy dołączyć ksero aktu ślubu oraz oświadczenie o pozostawaniu w związku małżeńskim

Wniosek należy złożyć w ciągu 6 miesięcy od zdarzenia, po tym terminie świadczenie nie zostanie wypłacone.

  • Zapomoga – z tytułu długotrwałej choroby lub zdarzenia losowego

Wymagane dokumenty przy chorobie długotrwałej
- zaświadczenie lekarskie o chorobach przewlekłych lub długotrwałych
- faktury za leki z ostatnich trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku
- informację o dochodach swoich oraz współmałżonka

Wymagane dokumenty przy zdarzeniu losowym:
- potwierdzenie zdarzenia losowego (pożar, włamanie, zalanie, kradzież)

Wysokość zapomóg uzależnia się od sytuacji materialnej wnioskodawcy, od rodzaju zdarzenia losowego i udokumentowania ponoszonych wydatków.